Høringssvar om opfølgning på Folkeskolereformen

Børne- og Kulturchefforeningen har d. 28. oktober afgivet følgende svar på høring: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF støtter overordnet set lovforslaget, med enkelte undtagelser, idet vi har nedenstående kommentarer. Inklusion BKF støtter den foreslåede ændring af ordlyden i §17 stk. 2. Retskrav til ordblindetest BKF er enige i, at det er væsentligt at børn med ordblindhed identificeres tidligt i deres skoleforløb, så de rette støtteforanstaltninger kan igangsættes. BKF er bekymret for, at den foreslåede tekst i §3 stk. 2 vil medføre forældrekrav om ordblindetest i en række situationer, hvor

Høringssvar om ændring af Dagtilbudsloven

Børne- og Kulturchefforeningen har d. 28. oktober afgivet følgende høringssvar: Høringssvar vedrørende: Udkast til forslag til lov om ændring af Dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning). BKF takker for invitationen til at afgive høringssvar på udkastet til ændring af Dagtilbudsloven. BKF bakker generelt op om lovforslagets temaer, der generelt har til formål at fremme børnenes udvikling, trivsel og læring uanset deres sociale baggrund og opvækstvilkår. BKF anser læringsmiljøerne i dagtilbuddene som en væsentlig grundpille i det danske velfærdssamfund. Derfor støtter BKF, som udgangspunkt, lovforslagets fokus på rammer og muligheder for alle børns sproglige udvikling samt øgede krav til indholdet på sprog

Høringssvar: Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Børne- og Kulturchefforeningen har indset nedenstående høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende kommentarer: BKF støtter overordnet set, at kommunerne får større fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andetsprog. Vi støtter derfor også overordnet set de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen. 4 stk. 2 BKF støtter ændringen i §4 stk. 2, således at modtagelsesklasser ikke længere skal omfatte undervisningen i alle eller den overvejende del af timerne. En ændring til alle eller en del af timerne giver en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen. BKF er dog bekymrede for, at der ikke er

Høringssvar vedr. særlige tilbud om undervisning af flygtningebørn

Børne- og Kulturchefforeningen  har afgivet følgense svar på høring vedrørende forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge. Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om lovforslaget. Indledningsvis vil vi anføre, at et øget kommunalt handlerum i forhold til håndteringen af udfordringerne omkring det stigende antal flygtninge og undervisningsforpligtelserne i forhold hertil bydes velkomment. Men at dette bør ske indenfor rammer, der samtidig sikrer den nødvendige kvalitet, således at den langsigtede integration bliver succesfuld. BKF imødeser derfor de forskellige nationale initiativer, hvor denne lov er ét element, med positiv forventning. Lovforslaget handler grundlæggende om at give kommunerne mulighed for at etablere

Høringssvar om vejledning til Serviceloven

Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar: fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi samt ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.) Hermed fremsendes BKF’s høringssvar. 1. Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi BKF finder, at den foreslåede ændring understøtter intentionerne i folkeskolereformen og derved bevægelsen hen mod arbejdet med de forenklede Fælles Mål. Den nye fælles prøve i de tre naturfag vil fremme muligheden for at gennemføre prøver, der i højere grad samtænker de tre naturfags teori og praksis, og derved forventeligt fremmer elevernes motivation for og interesse i fagene med henblik på, at flere ønsker

Høringssvar: Børneattester inden for kulturområdet

Børne- og Kulturchefforeningen har afgivet følgende høringssvar til bekendtgørelse om børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde.

Høringssvar vedr. revidering af vejledning og bekendtgørelse for servicelovens § 41

Børne- og Kulturchefforeningen afgav d. 5. december 2014 nedenstående høringssvar vedrørende: Forslag til revideret vejledning og bekendtgørelse vedr. servicelovens § 41 om merudgiftsydelse til børn som følge af L 27.

Høringssvar: bekendtgørelse for kombineret ungddomsuddannelse

Børne- og Kulturchefforeningen har afgivet følgende høringssvar til høringen vedrørende udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse.

Høringssvar bekendtegørelser om folkeskolen

Børne- og Kulturchefforeningen har d. 16. juni indsendt følgende høringssvar til bekendtgørelser vedrørende folkeskolen