Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_ef1no99i4rqrerrbkqmjt1j2l1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/bkchefer.dk/httpdocs/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/external/wpmu-lib/functions-wpmulib.php on line 69 Høringssvar | Bkchefer | Page 2

Høringssvar Fælles Mål

Høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen vedr. bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at give høringssvar på bekendtgørelsen om de nye fælles mål med bilag. Vi vil indledningsvis bemærke, at vi finder det uheldigt og uhensigtsmæssigt, at de nye målbeskrivelser først er færdige så sent set i forhold til implementeringen af skolereformen pr. 1. august 2014. Om end de nye målbeskrivelser først er obligatoriske fra skoleåret 2015-2016, er selve tankegangen et fundamentalt element i reformen, og det ville derfor have været ønskeligt, at de var klar på et tidligere tidspunkt. I forhold til selve bekendtgørelsesteksten

Høringssvar kombineret ungdomsuddannelse

Høringssvar vedrørende forslag om kombineret ungdomsuddannelse Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF er i udgangspunktet positivt stemt for, at der gøres en indsats for at få alle med på uddannelsesvognen, således at 95% -målsætningen fortsat søges realiseret. Desværre er det uklart, hvordan endnu et uddannelsesforløb med et snævert fokus og en snæver målgruppe skal løse den pågældende opgave. Børne- og Kulturchefforeningen er fortsat af den opfattelse, at man betragter hele ungdomsuddannelsesområdet under ét, i stedet for at fortsætte med lappeløsninger og sektorinitiativer. Lovforslaget kan i nogen grad læses som, at der nu lanceres en ny uddannelse til en form for ”uddannet ufaglærthed”, hvilket vil være

Høringssvar bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser) Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Børne- og Kulturchefforeningen ser mange positive tiltag i reformen, som samlet set bidrager til et kvalitetsløft af området. Men vi må også konstatere, at der er stykke vej endnu, før reformen kan hjælpe os helt i hus med at ændre den bekymrende udvikling, hvor færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse. Mangler sammenhæng Generelt savner foreningen en klar og tydelig sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne. Det er afgørende, at vi

Høringssvar vedr. folkeskoleloven fællesmål, kvalitetsrapporter, elevplaner m.v.

Børne- og Kulturchefforeningen har sendt følgende svar på høring om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner og opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).   Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget. Det er for BKF afgørende, at de forskellige elementer i forslaget (fælles mål, kvalitetsrapporter, elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen) i loven beskrives, så det fremgår, at der er klar sammenhæng mellem elementerne indbyrdes og de 3 overordnede mål med folkeskolereformen og de beskrevne kvalitetsindikatorer. Det er ligeledes helt afgørende, at der bliver en klar sammenhæng i styringskæden, fra ministerens kvalitetsopfølgning til kommunalbestyrelsens kvalitetsopfølgning

Høringssvar til lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.)

Fredag d. 17. januar 2014 indsendte Børne- og Kulturchefforeningen nedenstående svar til høring vedrørende lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.)   Høringssvar til lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.) Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF anerkender, at det er nødvendigt, at kommunerne gør en indsats mod asocial adfærd mv. BKF noterer imidlertid også, at der er tale om endnu et lovinitiativ, der meget detaljeret beskriver, hvordan sociale indsatser iværksættes. Det er ikke den vej BKF anbefaler at gå. Detaljerede love giver måske nok muligheder, men de lægger

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.)

Børne- og Kulturchefforeningen har indsendt følgende svar på høring til forslag til lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.)   Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. Lovforslaget anerkender det forebyggende arbejde, som allerede er i gang i en række kommuner. Det hilser BKF velkomment. Det ses som positivt, at lovforslaget fjerner eventuel tvivl om, hvorvidt kommunerne kan iværksætte forebyggende familieorienterede indsatser uden, at det skal være omfattet af servicelovens § 52. Samtidig præciserer det, at der ikke kan iværksættes intensive behandlingstiltag uden en børnefaglig undersøgelse. BKF noterer, at der er tale om endnu et lovinitiativ, der meget detaljeret beskriver,

Høringssvar vedr. Tilbudsportalen og revision af regnskaber for private tilbud

Læs børne og kulturchefforeningens høringssvar til høring vedr. sendt nedenstående svar på høring vedr.:

Udkast til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn

Høringssvar vejledning om Socialtilsyn

Foreningen har d. 19. November afgivet nedenstående høringssvar til Vejledning om socialtilsyn, Bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og Bekendtgørelse om plejefamilier Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar fra BKF er skrevet ud fra et aftagerperspektiv for de kommuner, der ikke har driften af de fem nye Socialtilsyn. BKF er grundlæggende tilfredse med at opgaven – til trods for de ting vi påpeger i nærværende høringssvar– fortsat er placeret i kommunerne. Det er glædeligt, at der nu kommer bekendtgørelser og vejledning. Det er ikke spor for tidligt i lyset af, at loven blev vedtaget af Folketinget i juni 2013 og træder i kraft om mindre

Høringssvar vedr. elevdemokrati og frie gurndskolers mulighed for oprettelse af privat dagtilbud

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.) BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar. Lovforslaget falder i to delforslag. Det første lovforslag handler om, at det nu bliver et lovkrav at elever i frie grundskoler har adgang til at udøve formaliseret elevdemokrati via elevråd eller lignende, sådan som det kendes fra folkeskolen. Det kan BKF kun bakke op om. Faktisk undrer det BKF, at det har taget så lang tid at formalisere elevdemokratiet i den private del af

Høringssvar om Børnehuse

Høringssvar vedrørende: Forslag til bekendtgørelse om børnehuse samt vejledningskapitel om børnehuse til ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier”   Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.   BKF bifalder, at det kommunale ansvar jf. §1 er entydigt defineret. Denne entydighed bør ikke mudres, og det bør derfor fremgå af §2 stk. 3, som lige nu siger: Børnehusene skal tilbyde krisestøtte og psykologsamtale til barnet eller den unge samt en eller flere af de nærmeste omsorgspersoner i sager, hvor børnehuspersonalet vurderer, at det er relevant ”at dette tilbud forudsættes aftalt med den handlekommune, som har myndighedsansvaret, jf. §1”. Af § 1,

Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_ef1no99i4rqrerrbkqmjt1j2l1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0