Inddrag kommunen tidligt i de svære skilsmissesager

Børne- og Socialminister Mai Mercado har i dag indkaldt til et bredt dialogmøde om det nye familieretlige system. BKF deltager med et hovedbudskab om, at kommunerne skal inddrages så tidligt så muligt i de konfliktfyldte skilsmisser. Ofte findes der i de konfliktfyldte skilsmissesager også en sag i kommunen, hvor der er iværksat indsatser ift, barnets og familiens trivsel. Det er afgørende, at et nyt familieretlig system har et tæt samarbejde og høj grad af vidensudveksling mellem kommune og det familieretlige system. Det skal sikre, at kommune og familierets huset samarbejder ift. indsatser og ikke laver dobbelt eller ligefrem modstridende indsatser ift. barnet og familien. Fokus på barnets behov BKF har

Det starter og slutter med ledelse

Ledelse har været på dagsordenen i BKF i årets første halvår. Vi har fulgt regeringens forskellige tiltag omkring fornyelse af den offentlige ledelse. Vi har endnu engang fået ny lovgivning på vores område, som sætter fokus på ledelsens betydning for at opnå kvaliteten i vores indsatser. Denne gang var det på dagtilbudsområdet. Som chefforening er det derfor helt selvfølgeligt, at vi er optaget af denne dagsorden. En dagsorden vi også tog med til årets Folkemøde, men som også vil tegne temaet for vores årsmøde 2017 i november. På Folkemødet var vi budt ind til debat om dagtilbud, fremtidens velfærd, samskabelse, udsatte børn og unge og ikke mindst debatter med fokus

Her deltager BKF i debatter på Folkemøde

I morgen går det løs på Folkemødet og BKFs bestyrelse deltager også i år i en række debatter. Her er en oversigt, hvor du kan se, hvilke debatter vi deltager I. TORSDAG: Tid Hvor Hvad debatteres Deltager fra BKF 15.00-15.55 L 13 – Pilekroen – Kirkepladsen Idrættens forsømte muligheder. Har idrætten plads til alle? Kim Dawartz 15.00 til 16.00 J 18 – Kæmpestranden Samskabelse som løftestang for udsatte børns læring Jan Henriksen   FREDAG: Tid Hvor Hvad debatteres Deltager fra BKF 10.30 -11.30 J 22 – Kæmpestranden Flere mænd i dagtilbud Arr. FOA og BUPL Merete Villsen 11.00-11.45 J 23 – LOS teltet Kæmpestranden Sårbare børn og unge sat i

Kronik: Skolen for alle – fra A til Å

I en fælles kronik i Politiken i dag gør formændene for organisationerne i FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET sig til talsmænd og -kvinder for at folkeskolen bevarer pladsen som landets vigtigste samfundsdannende institution. Dér, hvor de kommende generationer tilegner sig viden og kunnen, respekt og tolerance m.m. Læs hele kronikken her:

Børne- og Kulturchefforeningens kommentar til afskaffelsen af obligatoriske mål i folkeskolen

Hvordan arbejder vi nu med mål i folkeskolen? I Børne- og Kulturchefforeningen, BKF, undrer vi os over den nye aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen, hvor videns- og færdighedsmålene gøres vejledende fremfor at være obligatoriske. Vi er altid glade for at lette på kontrollen, men vi må ikke slippe de gode intentioner i målene. Ja tak til mindre kontrol, men glem ikke hvad der virker ”Vi støtter generelt forenklinger i lovgivningen om folkeskolen, men vi er bekymrede for, om den nye aftale reelt vil svække den udvikling, som vi er godt i gang med i folkeskolen. Vi ved at systematisk feedback til elever og forældre om elevernes

Regerings udspil for dagtilbud skaber ikke den klarhed for området, som man kunne have tænkt sig

Børne- og Kulturchefforeningen noterer, at regeringens udspil på dagtilbudsområdet viser, at de har læst og forstået James Heckmans kurve, som viser, at tidlig indsats betaler sig. Men derfra bliver udspillet mudret og uklart i sin retning, når det gælder løft af kvaliteten. Glasuren til de udsatte børn skal række langt i regeringens dagtilbudsudspil Der er i udgangspunktet en række gode initiativer omkring tværprofessionelle samarbejder for de udsatte børn fra sundhedsplejen til dagtilbuddet. Det er rigtig godt at få styrket sammenhængen i indsatsen for barnet og familien. Samtidig er der fokus på, at der kan være behov for en ekstra pædagogisk indsats i de institutioner som har særligt mange udsatte børn.

Indlæg: Det skal fortsat være attraktivt at være offentlig leder

Offentliggjort på denoffentlige.dk Chefforeningerne: Det skal fortsat være attraktivt at være offentlig leder af hovedbestyrelserne i Foreningen af Socialchefer og Børne- og Kulturchefforeningen  Som offentlige ledere stiller vi gerne op til det servicetjek af vores evner og kompetencer, som ledelseskommissionen lægger op til. Vores ambition er helt på linje med regeringens – at sikre den bedst muligt ledelse af offentlige sektor. At være leder i den offentlige sektor i dag er en position, som kræver en høj grad af økonomisk og faglig ansvarlighed. En position, der både sikrer borgernes rettigheder og fastholder tilliden til vores velfærdssystem. Fremtidens offentlige sektor har brug for ledere, der kan og tør løfte ledelsesopgaven, der

Kommentar: Endelig bliver der talt om sammenhæng i ungdomsuddannelserne

Idag kom anbefalingerne fra Ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelser. Børne- og Kulturchefforeningen har fulgt arbejdet og dagens offentliggørelse af ekspertsgruppens anbefaling. BKF kan langt hen ad vejen støtte op omkring anbefalingerne. Børne- og Kulturchefforeningen håber, at der med offentliggørelsen af Ekspertgruppens rapport om bedre veje til ungdomsuddannelse endelig kommer politisk vilje til at se på helheden i ungdomsuddannelserne. Især når det gælder tilbud til de unge, som har de største udfordringer i forhold til uddannelsesvalg og fuldførelse af uddannelsen. Rapporten har en række positive anbefalinger, som vi, som kommunale chefer, kan bakke op om. Samarbejde mellem folkeskole og ungdomsuddannelser Først og fremmest er Børne- og Kulturchefforeningen enige i, at

BKF Nyt Januar – Februar

Nyt udspil fra KL om udvikling af Dagtilbud

KL er kommet med deres udspil ”Godt på vej – dagtilbuddets betydning”, som er deres bud på, hvordan vi i kommunerne fortsat skal løfte og udvikle kvaliteten af vores dagtilbud. BKF har været i dialog med KL op til offentliggørelsen af deres udspil, og alt i alt er der rigtig mange gode elementer i udspillet. Det danner et godt afsæt for en kommende debat om dagtilbud i Danmark. Det bliver spændende at se regeringens udspil senere på året. Flere positive takter i udspillet I BKF er vi især glade for, at det tydeligt fremhæves, hvor vigtigt det er, at småbørnsområdet prioriteres ude i kommunerne. Ligesom fokus på sammenhængende læringsforløb er