Foreningen holdt generalforsamling torsdag d. 15/11 – 2012 kl. 15.45 – 17.15 på Hotel H.C. Andersen Odense i forbindelse med årsmødet.

Der blev på generalforsamlingen valgt 4 medlemmer til bestyrelsen, hvor af de to var nye medlemmer. Der blev endvidere vedtaget en række vedtægtsændringer, som fremgår af referatet nedenfor.

 

Bilag til generalforsamlingen

 

Referat af BKF generalforsamling den 15.11.12

 1. Valg af dirigent
Per B. Christensen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsordenen blev godkendt.

 2. Valg af stemmetællere
Regionsformændene blev valgt som stemmetællere.

3. Formandens mundtlige beretning
Formandens beretning blev godkendt

4. Regnskab 2011
Årsregnskab 2011 blev godkendt

5. Indkomne forslag
Formanden gennemgik kort foreslåede vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Der blev stemt om rækkefølgen af de i den reviderede formålsparagraf §2.

Regions Sjællands forslag om at bytte om på punkt 1 og 2 blev ikke godkendt. Bestyrelsens forslag til justeret formålsparagraf blev godkendt.

Foreningens formålsparagraf er således ændret til:

”Foreningens formål er:
1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2. At arbejde for interessevaretagelse og bidrage til udvikling på det samlede ansvarsområde. Det gælder både inden for og på tværs af medlemmernes ansvarsområder omfattende kultur- og fritid, dagtilbud, uddannelse samt børne- og familieområdet, så der sikres en kvalificeret faglig og ledelsesmæssig dialog samt et godt fundament for helhed og sammenhæng.

3. At påvirke og synligt sætte dagsorden indenfor hele foreningens virkefelt. Det sker dels via stærke faglige netværk for ledere, ved dialog med andre beslutningstagere og interessenter på børne- og kulturområdet, via offentlig debat samt via repræsentation i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.”

Øvrige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget som forslået i dagsordenen.

6. Budget 2013
Det reviderede budgetforslag 2013 blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
Som følge af de vedtagne vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 5 blev der valgt 4 personer til bestyrelsen

– Christian Lorens Hansen, Aabenraa, blev genvalgt for 2 år

– Hanne Dollerup, Kalundborg, blev genvalgt for 2 år

– Henrik Beyer, Herning, blev valgt for 2 år

– Ellen Drost, Odense, blev valgt for 2 år

8. Valg af suppleanter

– Gitte Løvgren, Odsherred, blev valgt for 1 år

– Lone Leth Larsen, Kolding, blev valgt for 1 år

9. Valg af revisor

– Bjarne V. Hansen blev valgt for 1 år

10. Valg af revisorsuppleant

– René Godtfredsen Nielsen blev valgt for 1 år

11. Evt.
Formanden takkede dirigenten for sit arbejde. Formanden takkede for det store fremmøde ved generalforsamlingen. Formanden orienterede om, at der er konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden takkede Lars Keld Hansen for sit arbejde i bestyrelsen på særligt kultur- og fritidsområdet.

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens mundtlige beretning

4. Regnskab
Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12.2011

5. Indkomne forslag:
Landsbestyrelsen stiller med følgende forslag til ændring af vedtægterne. Læs baggrund herfor i bilaget:
»Fremtidens Børne- og Kulturchefforening – Synlighed på de ydre linjer og involvering på de indre
linjer«. Bilaget forefindes på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens nuværende § 2 foreningens formål:

Nuværende tekst:
Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale sammenhold,
samt at arbejde for faglig interessevaretagelse inden for medlemmernes ansvarsområder
inden for kultur og fritid, dagtilbud, grundskole og uddannelse, børne- og familieområdet.
Erstattes med følgende formulering:

Foreningens formål er:
1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2. At arbejde for interessevaretagelse og bidrage til udvikling på det samlede ansvarsområde.
Det gælder både inden for og på tværs af medlemmernes ansvarsområder omfattende kultur-
og fritid, dagtilbud, uddannelse samt børne- og familieområdet, så der sikres en kvalificeret
faglig og ledelsesmæssig dialog samt et godt fundament for helhed og sammenhæng.

3. At påvirke og synligt sætte dagsorden indenfor hele foreningens virkefelt, via stærke faglige
netværk for ledere. Det sker ved dialog med andre beslutningstagere og interessenter på
børne- og kulturområdet, via offentlig debat samt via repræsentation i forskellige udvalg og
arbejdsgrupper.

Bestyrelsen foreslår ændring af den nuværende § 6: stk5, stk. 6 og stk. 7:
Nuværende formulering:

§ 6, stk. 5:
Landsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6, stk. 6:
Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformænd, sekretær og kasserer og fastsætter
selv en evt. forretningsorden.

§6, stk. 7:
Bestyrelsen indkalder formændene og op til yderligere 2 repræsentanter fra regionsbestyrelserne
4 gange årligt.

Erstattes med følgende formulering:

§ 6, stk. 5:
Landsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer

§ 6, stk. 6:
Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med 2 næstformænd med fokus på henholdsvis de interne
og de eksterne funktioner og opgaver. Ansvaret for kasserefunktionen placeres hos den interne
næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden.

§6, stk. 7:
Bestyrelsen indkalder regionsbestyrelserne 3 gange årligt, hvoraf det ene møde afholdes sammen
med de landsdækkende faglige netværk. Derudover har bestyrelsen møde med regionsformændene
2 gange årligt.

Bestyrelsen foreslår ændring af den nuværende § 8 f, og g samt § 8 stk. 3:
Nuværende formulering:
§ 8, f:
Valg af: Formand i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

§ 8, g:
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 8, stk. 3:
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Der vælges endvidere
2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Formanden vælges i ulige år, og der
vælges hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle valg
gælder for 2 år, suppleantvalgene dog for 1 år.

Erstattes med følgende formulering:

§ 8, f:
Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter i ulige år og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
samt 2 suppleanter i lige år.

§ 8, g:
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.

§ 8, stk. 3:
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Der vælges endvidere
2 suppleanter samt 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse valg er gældende for 1 år.
Formanden vælges i ulige år, og der vælges derudover 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 4
bestyrelsesmedlemmer i lige år. Disse valg er gældende for 2 år.

6. Godkendelse af budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2013

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:
Christian Lorens Hansen, modtager genvalg
Hanne Dollerup, modtager genvalg
Lars Keld Hansen, modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleant for 1 år
Henrik Beyer, modtager genvalg
Jan Præstholm, modtager ikke genvalg

9. Valg af Revisor for 2 år
John Bamberger, modtager ikke genvalg
Bestyrelsen forslår valg af Bjarne V. Hansen

10. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

11. Eventuelt