Kære BKF medlemmer

I skal have en nytårshilsen og januar måneds nyhedsbrev. Jeg håber, at I er kommet godt i gang med arbejdsåret 2019.

I denne hilsen kan I læse om:
Kaffemøde med kulturministeren
Kaffemøde med børne- og socialministeren
Nyt fra SkolenetværketKortlægning og analyse om vikarforbrug – Elevfravær og registrering – Aula

Kaffemøde med kulturministeren

I BKF startede Steen Lindgaard fra bestyrelsen og jeg året med at mødes med Mette Bock i kulturministeriet. Ministeren havde sat kaffekopperne frem, og der blev i løbet af mødet drøftet en række fokusområder inden for kulturen.

Musik- og kulturskoler
BKF har siden lanceringen af musikskolerapporten i 2017 argumenteret for, at tiden er moden til at lovgivningen på musikskoleområdet kommer til at afspejle virkeligheden i flertallet af de danske kommuner, hvor musikundervisningen er forankret i en kulturskole. Det er BKF’s holdning, at der er behov for en egentlig kulturskolelov; en lovgivning som blandt andet skal sikre et statsligt engagement i forhold til udviklingen og udbredelsen af ”kulturfagene”, til gavn for flest mulige børn og unge. Kulturministeren udtrykte interesse for synspunktet og opfordrede BKF til at indgå i en fremadrettet dialog om emnet. Konkret blev BKF opfordret til at fremsende en ”skitse” til en mulig kulturskolelovgivning til ministeren. Det vil vi naturligvis meget gerne,

Åben skole og dagtilbud
Åben skole og dagtilbud blev også berørt på mødet. Som kulturministeren gav udtryk for i forbindelse med hendes besøg på BKF-årsmødet i november 2018, har området hendes store interesse. BKF er repræsenteret i arbejdsgrupperne vedrørende udmøntningen af de kulturministerielle puljer vedr. talentindsatserne og dagtilbudspuljen ”en tidlig kulturstart”. Der eksisterer fortsat et stort potentiale i feltet mellem skole, dagtilbud og kulturinstitutionerne og ministeren opfordrede også på dette område BKF til ”at give den fuld gas”.

Styring og dialog på kulturområdet
Endvidere blev emner som styring og dialog på kulturområdet i feltet mellem stat og kommune også berørt, samt en kort berøring af den proces der i løbet af 2018 var omkring de regionale kulturaftaler.
Kulturministeren lagde under mødet ikke skjul på, at det forestående valg sætter nogle naturlige begrænsninger for karakteren af fremadrettede initiativer fra ministerens side. Ikke desto mindre blev det tydeligt, at ministeren fortsat gør sig overvejelser på museumsområdet.

Steen og jeg gik meget opløftede fra et møde med både gode, brede drøftelser og konkrete fremadrettede aftaler om dialog. Mette Bock spurgte også interesseret ind til BKF’s arbejde i øvrigt. Særligt var hun optaget af behovet for at chefforeningerne kvalificerer arbejdet i ministerierne med viden fra den kommunale praksis.

Til toppen

Kaffemøde med børne- og socialministeren

Netop det fik Merete Villsen fra bestyrelsen og jeg også lejlighed til, da vi drak kaffe med Mai Mercado i Børne- og Socialministeriet kort før jul og drøftede dagtilbudsområdet.

Kvalitet på dagtilbudsområdet
Mai Mercado inviterer ofte BKF til at komme med inputs til dagsordener på børneområdet. Blandt andet sidder vi med i hendes kvalitetsforum, der arbejder med kvalitet i dagtilbud. I Kvalitetsforum sidder repræsentanter for ministeriet, BKF, lederorganisationerne, de faglige organisationer, professionshøjskolerne og EVA. Formålet er at finde et fælles sprog om kvalitet i dagtilbud. BKF er af den holdning, at det er meget positivt med et fokus på, hvordan der arbejdes med det pædagogiske personales refleksion over egen praksis.

Derfor er vi også glade for ministerens arbejde med pædagogiske læreplaner og evalueringskultur i dagtilbuddene. Vi understregede, at der lige nu i kommunerne arbejdes på fuld tryk med det. Derfor er det vigtigt, at en national kvalitetsdagsorden er fleksibel nok til at rumme det arbejde. Endnu vigtigere er det, at pædagogernes kompetencer også følger med. Hvis man eksempelvis ønsker sig, at pædagogerne arbejder systematisk med, hvor børn er i deres udvikling, så nytter det ikke noget, at viden om børns udvikling er blevet fjernet fra pædagoguddannelsen som tema. Vi havde en god snak med ministeren om pædagoguddannelsen.

Regeringens 1000 dages udspil
I forbindelse med finansloven blev der fundet finansiering til regeringens 1000 dages udspil. Det var ministeren selvsagt glad for. Et af initiativerne er, at der afsættes knap 800 mio. over 4 år til institutioner med mange socialt udsatte børn. Institutionerne findes efter samme kriterier som de første 100 daginstitutioner, der fik tilført midler i forbindelse med sidste års udspil. Med de nye midler kan 450 institutioner få midler. Merete og jeg understregede at puljekonstruktionen ikke er ret hensigtsmæssig for det kommunale arbejde. Vi understregede også, at ambitionen om at knytte forskningsmidler til indsatsen er lidt svær. Det er svært at måle effekten af en lille pose penge på toppen af institutionens grundbudget.

Vi var til gengæld meget glade for ambitionen om mere forskning på småbørnsområdet. Vi har brug for mere viden om, hvad der virker. 1000-dages udspillets indsats med hjemmepædagoger er eksempelvis oplagt at knytte forskning på, særligt hvis den får lov at virke over en længere periode.

Alt i alt var mødet med Børne- og Socialministeren godt og konstruktivt, og bar præg af en åben og lyttende minister, der er overordentlig engageret i sit fagområde. I BKF er vi glade for den måde, ministeren inviterer os ind på. Vi vil derfor også genbesøge ministeren senere og drøfte børne- og familieområdet.

Til toppen

Nyt fra Skolenetværket

Gorm Bagger Andersen fra bestyrelsen og jeg sætter kursen mod undervisningsministeriet i starten af marts måned til kaffemøde med undervisningsministeren. Det får I et par ord med på vejen om i marts måneds nyhedsbrev. Her vil jeg imidlertid bruge lidt tid på nyheder fra skolenetværket.

Kortlægning og analyse om vikarforbrug
Undervisningsministeren har igangsat en ny undersøgelse af skolernes brug af vikarer. KL, Skolelederne og BKF indgår i såvel styregruppe som arbejdsgruppe.

Der er fra politisk hold spillet ud med et forslag om måltal. Det har vi i BKF problematiseret. Et måltal giver i sig selv ikke færre vikarer. Antallet af vikarer handler selvfølgelig om planlægning. Men det handler også om rammeforhold – eksempelvis krav til linjefagsuddannelse, antallet af fagbindinger mv.

Vi er til gengæld glade for undersøgelsen. Der er behov for større klarhed over, hvornår der er tale om vikartimer. Analysen gennemføres af VIVE i de første måneder efter nytår, og fra BKF’s side har vi lovet at understøtte og være behjælpelige med at få svarprocenten så høj som muligt. Konkret vil der være fokus på afdækning af forståelsen af, hvornår der er tale om vikarforbrug (begrebsafklaring), årsager til vikarforbrug (herunder hvad der er “uundgåeligt” vikarforbrug og hvad der kan arbejdes med), afdækning af registreringspraksis samt deling af gode eksempler på, hvordan vikarforbrug kan nedbringes.

Elevfravær og registrering
Arbejdet med ny bekendtgørelse om elevfravær er også i gang i ministeriet. Det er vigtigt særlig i lyset af de kommende regler om, at når en elev har mere end 15 procent ulovligt fravær inden for et kvartal, så skal børne- og familieydelsen (børnepengene) fjernes. BKF har sammen med KL og Skolelederne deltaget i møde om sagen. Vi har blandt andet stillet spørgsmål til, hvordan registreringspraksis kan og bør være (hvornår, hvor ofte, hvordan det håndteres i de administrative systemer), spørgsmål om validitet og retssikkerhed når konsekvensen er af økonomisk karakter, forståelsen af hvornår der er tale om fravær (lovlig, ulovlig, sygdom), samt hvilke typer af tiltag, der rent faktisk nedbringer fravær og hvilke der ikke gør.

Det er BKF’s vurdering, at der sandsynligvis vil blive tale om krav om registrering på dagsbasis for de yngre elever og registrering på timebasis for de ældre, og at reglerne i øvrigt vil komme til at ligne det, som pt. findes på ungdomsuddannelserne. Bekendtgørelse forventes at komme i foråret 2019.

Aula
BKF’s skolenetværk og Kombit har været i dialog om anbefalinger til kommunerne om den konkrete anvendelse af Aula; altså de retningslinjer, man som skolevæsen eller som kommune kan overveje at fastlægge. Aula er meget fleksibelt, og hvis man ikke fastlægger nogle relevante retningslinjer, vil man nemt kunne ende i en række uhensigtsmæssigheder for såvel forældre som medarbejdere og børn. Anbefalingerne vil om kort tid kunne findes på aulainformationssiden aulainfo.dk, men indtal da kan du finde anbefalinger her.

De fleste kommuner er i fuld gang med forberedelserne. Jeg slutter dette nyhedsbrev med en lille reklame.

På KL’s Børn & Unge Topmøde 2019 kan du nemlig møde Aula i rummet “Bondestuen” på første sal. Her kan du se Aula og få en snak med projektleder og implementeringskonsulenter om fx mulighederne i Aula, og hvordan man sørger for at få det bedste udbytte i kommunen. Der vil desuden blive afholdt nogle oplæg om, hvordan man kan tage Aula i brug:

11:30 – 12:00: Folkeskole, forældre & forskelle – om skole-/hjemsamarbejdet og digitale platforme v. ph.d. Maria Ørskov Akselvoll
13:30 – 14:00: Den strategiske ledelse af Aula-projektet i kommunen v. formand for skolenetværket i BKF og skolechef i Frederiksberg Kommune Gorm Bagger Andersen og næstformand i BKF, skole- og familiechef i Kalundborg Kommune og medlem af Aulas styregruppe Ane Stallknecht
14:00 – 14:30: Alle kan bidrage til god kommunikation v. kommunikationschef i Aarhus Kommune Henrik Vinther Olesen
14:30 – 15:00: Strategiprocessen i pilotkommunen Gladsaxe v. skolechef i Gladsaxe Kommune Michael Mariendal

Jeg håber selvfølgelig på at hilse på rigtig mange af jer i Aalborg i næste uge igen.

Indtil da blot rigtig god dag,

Anne Vang
Til toppen