Læs i denne udgave om:
Ledelsesfortælling fra årsmøde 2015
Nyt holdningsnotat fra Dagtilbudsnetværket
Kvalitetsforum for Dagtilbud
Kvalitetsforum for Folkeskolen
Kommende forhandlinger om krav til undervisning af flygtninge
Møde med Ankestyrelsen
Møde med Statsforvaltningen om skilsmissesager
Fra COK: Kan Folkeskolereformens fokus på læring bane vej for en gennemgribende læringsreform frem imod den faciliterende forvaltning?
Vil I samarbejde med læringskonsulenterne i næste skoleår?

 

Ledelsesfortælling fra årsmøde 2015

Hvad fik du med dig fra BKF’s årsmøde 2015? I bestyrelsen havde vi engageret Kresten Schultz Jørgensen til at samle op på pointerne fra årsmødet.

Meningen har været, at stå med et dokument som kan samle de mange oplæg fra årsmødet, og sætte fokus på, hvad vi kan tage med os på tværs af oplæggene.

Dokumentet kan læses og hentes her.

Top

Nyt holdningsnotat fra Dagtilbudsnetværket

Dagtilbudsnetværket har i 2015 arbejdet på et nyt holdningsnotat som nu ligger klar.

Notatet er i lighed foreningens andre holdningsnotater, til grund for foreningens arbejde inden for de pågældende fagområder.

Samtidig er holdningsnotaterne ikke statiske dokumenter, men bliver løbende diskuteret og revideret ift. udviklingen på området.

Læs holdningsnotatet her

Top

Kvalitetsforum for Dagtilbud

Minister for Børn, Uddannelse og Ligestilling Ellen Trane Nørby har besluttet at nedsætte et Kvalitetsforum for Dagtilbud – på linje med Kvalitetsforum for Folkeskolen.

Formål med Kvalitetsforum for Dagtilbud er:

  • Skabe rammerne for åbenhed om udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Bidrage med viden og kvalificering af løsningsmuligheder ud fra forskellige perspektiver
  • Understøtte ejerskab, forankring og implementering af eventuelle initiativer blandt områdets aktører

Medlemmer i Kvalitetsforum for Dagtilbud:

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling (formand), KL, BUPL, FOA, BKF, FOLA, DLO, BUPL’s lederforening

Herudover deltager Rådet for Børns Læring som associeret medlem.

For BKF deltager formand René G. Nielsen og formand for dagtilbudsnetværket Heidi Becker- Rasmussen.

Første møde i Kvalitetsforum var den 27. januar 2016, og temaet var Læreplaner. Konklusionen på mødet blev, at der nedsættes en mastergruppe med videnspersoner og repræsentanter fra Kvalitetsforum, der skal komme med udspil på strukturen for og temaerne i en revidering af læreplanerne.

Top

Kvalitetsforum for Folkeskolen

Minister Ellen Trane Nørby besluttede umiddelbart efter sommerferien, at nedsætte et Kvalitetsforum for Folkeskolen, som afløsning for Partnerskab for folkeskolen.

Formen er sådan, at de deltagende aktører på skift har ansvaret for hoveddagsordenspunktet.

Der har været to møder i efteråret, hvor DLF havde ansvaret for 1. møde og BKF for 2. møde.

BKF havde fokus på enighed om udfordringer Fra BKF tog vi den tilgang, at vi gerne ville have Kvalitetsforum til at samle sig om nogle temaer, som der kunne opnås enighed om, er væsentlige for implementering af folkeskolereformen og udvikling af folkeskolen på lang sigt.

På mødet lykkedes det at opliste nogle temaer, som partnerne er enig om kræver en indsats eller opmærksomhed.

Sekretariatsgruppe arbejder videre Til forberedelse og efterbehandling af møderne er der nedsat en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra de deltagende aktører. Den videre behandling af temaerne foregår lige nu i sekretariatsgruppen.

Fra BKF håber vi, at have lagt grundlaget for at samle aktørerne om vigtige temaer, som vi sammen og hver for sig vil tage initiativer til at udvikle og forbedre.

Top

Kommende forhandlinger om krav til undervisning af flygtninge

Lige nu presser KL markant på regeringen for at få flere penge til håndtering af flygtninge.

På dagtilbudsområdet er der få lovmæssige bindinger, mens der på skoleområdet er lovgivningsmæssige krav om modtagelsesklasser eller hold. Både KL og regeringen har været ude at varsle, at de lovgivningsmæssige krav løsnes.

Fra BKF’s side kan vi være meget bekymrede, hvis der ikke kommer lovgivningsmæssige bindinger. Vi mener, at opgaven med undervisning af to-sprogede børn er en opgave, der kræver særlige kompetencer, og som vi ikke bare kan lægge ud til en meget bred vifte af lærere i folkeskolen. Det er børnene og samfundet simpel hen ikke tjent med, hverken på kort eller lang sigt.

Vi anerkender den økonomiske udfordring, og vi vil kigge på mulighederne for et mere fleksibelt og mindre udgiftstungt system. Det tror vi på, at vi kan finde, men vi må fortsat sikre rimelige læringsvilkår for børnene – og krav til personalet. Ellers har vi bare pådraget os en lang række af andre udfordringer i en tid, hvor debatten om inklusion, folkeskolereform og arbejdstidsregler ikke kun er positiv.

Top

Møde med Ankestyrelsen

BKF familienetværket har kontinuerlige møder med Ankestyrelsen. På det sidste møde blev drøftet Ankestyrelsens praksisundersøgelse i forhold til Overgrebspakken, sagsbehandlingstider, kommunernes efterlevelse af Ankestyrelsen afgørelser og endelig drøftede vi kort styrelsens oplevelse af, at det kan være svært at komme i kontakt med socialvagten.

Overgrebspakken
Det er Ankestyrelsens vurdering, at langt de fleste kommuner har implementeret pakken meget tilfredsstillende. Der er styr på underretningerne og beredskabsplanerne. Der har været lidt usikkerhed om brug af Børnehusene, og der er undervejs foretaget nogle justeringer i samarbejdet med Børnehusene. Det har været både på landsplan og i forhold til de enkelte børnehuse, at der er sket nogle præciseringer. Der har været lidt tvivl om, i hvilke sager Børnehusene skulle inddrages i nogle regioner, men det ser ud til, at det er faldet på plads. Enkelte kommuner har ikke levet op til lovens intentioner, og dem har der været en dialog med.

Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsens ventetider på afgørelser er for nedadgående, og fremadrettet vil det også blive fokus på styrelsens liggetider. Det er forventningen i Ankestyrelsen, at sagsbehandlingstiden fortsat vil være faldende.

Efterlevelse af styrelsens afgørelser
Der har tidligere været eksempler på kommuner der ikke straks efterlever Ankestyrelsens afgørelser i sager med anbringelse uden samtykke, men det ser ud til at det forløber fint nu. Der er i alt fald ikke kendskab til nye sager.

Ankestyrelsen vil i løbet af foråret invitere til møde med både socialchefer og børne- og kulturchefer, med henblik på drøftelse af generelle problemstillinger i forbindelse med forskellige typer af sager. Det ser vi i BKF frem til.

Kontakt til socialvagten
Ankestyrelsen har oplevet, at de har været svært at få fat i kommunernes socialvagt. Det er ikke noget BKF familienetværket har kunnet genkende. På mødet kom det frem, at det måske er begrænset til enkelte politikredse. Det er aftalt, at Ankestyrelsen tager det op med de kommuner hvor det har været et problem, så det gennem Kredsråd og Lokalråd kan drøftes med politiet. BKF ønsker at Ankestyrelsen noteres sig om der fremadrettet opstår vanskeligheder, så der kan tages hånd om det, der hvor problemet er, da det ikke vurderes og i talesættes som et generelt problem.

Top

Møde med Statsforvaltningen om skilsmissesager

Børne- og Familienetværket har i januar holdt møde med direktør Helle Haxgarth fra Statsforvaltningen, hvor vi primært havde samarbejdet mellem kommuner og Statsforvaltning i skilsmissesager og udpegning af børnesagkyndige til Børn- og Ungeudvalgene på dagsordenen.

Statsforvaltningsopgave og beføjelser i skilsmissesager Helle Haxgarth indledte med en kort gennemgang af Statsforvaltningens arbejdsopgaver, hvoraf det er vigtigt at understrege, at der ikke er hjemmel til, at de tager sager op af egen drift, når f.eks. kommuner orienterer om uhensigtsmæssige samvær m.m.

En sag kan alene tages op ved, at en af forældrene selv henvender sig og ønsker det. Det er ligeledes ikke muligt at placere forældremyndigheden på en forælder midlertidigt, med mindre der er en særlig anledning eller grund til det.

Køreplan for samarbejde mellem Statsforvaltning og kommuner Helle Haxgarth orienterede videre om, at Ankestyrelsen har lavet en køreplan for samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommuner i skilsmissesager.

Køreplanen vil blive genopfrisket i netværket og siden sendt ud til alle kommuner igen, bare så vi er sikre på, at det er kendt viden.

Kontakt til Statsforvaltningen Det er vigtigt for Statsforvaltningen, at de er lette at komme i kontakt med for de medarbejdere i kommunerne, der sidder med disse sager. Da de tidligere har fået kritik for dette, har de nu oprettet et særligt telefonnr. med henblik på at gøre det lettere for kommunerne. Telefonnummeret er: 93 59 73 67. Behov for kommunal kontaktperson Herudover anbefales det at alle kommuner udpeger en kontaktperson til Statsforvaltningen og løbende deltager i de temamøder og tværsektorielle møder, som Statsforvaltningen afholder, da der er erfaring for at det også gør arbejdet og kontakten lettere.

Opgaveglidning fra Statsforvaltningen til kommunerne Netværket rejste spørgsmålet om der er sket en opgaveglidning fra Statsforvaltningen til kommunerne i forbindelse med skilsmisse. I kommunerne opleves det, at flere børn bliver udsatte i forbindelse med de konflikter, der kan opstå som følge af en skilsmisse, og mange kommuner har derfor fundet det nødvendig at etablere egne tilbud og rådgivningsforløb til familier og børn i forbindelse med skilsmisse.

Herudover blev det drøftet, at det kan være problematisk når Statsforvaltningen forventer, at kommuner kan påtage sig opgaven med f.eks. at etablere overvåget samvær.

Workshop om arbejdet ved problematiske skilsmisser Da svaret på disse udfordringer ikke ligger lige for, blev det besluttet at etablere en workshop, hvor vi vil tage forskellige konkrete cases op i samarbejde med Statsforvaltningen og Ankestyrelsen. Herved skulle vi gerne komme tættere på en løsning af, hvor og hvordan opgaverne løses bedst.

Konflikterne flytter til nye arenaer Netværket orienterede endvidere Ankestyrelsen om, at det opleves som om konflikten i flere familier er flyttet fra Statsforvaltningen og ud på andre arenaer. F.eks. oplever mange skoler og dagtilbud flere børn, der er i mistrivsel pga. forældrenes stridigheder, ligesom de skal bruge ekstra tid på at tale med forældre separat, når de ikke kan være til stede sammen omkring deres barn.

Top

Kan Folkeskolereformens fokus på læring bane vej for en gennemgribende læringsreform frem imod den faciliterende forvaltning?

Vi bringer på vegne af COK denne artikel, som kan læses i sin fulde længde her.

Introduktion:
I øjeblikket arbejdes der over det ganske land ihærdigt med at implementere folkeskolereformen. I dette arbejde bliver det hurtigt tydeligt, at opgaven kalder på nye strategier og nye samarbejdskulturer i hele den kommunale forvaltning, hvis vi skal lykkes med at skabe læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn bliver så dygtige, de kan. I COK arbejder vi ud fra en filosofi om samskabelse (COKreation) og samarbejder aktuelt med rigtig mange af landets kommuner omkring folkeskolereform, kompetenceudvikling af medarbejderne og skolernes ledelsesteam.

Det bliver i dette samarbejde tydeligt, at der er behov for at styrke kommunernes implementerings- og udviklingsarbejde gennem udvikling og omdefinering af rollerne og opgaverne for nogle af skolens og forvaltningens nøglearbejdere. Disse medarbejdere skal i højere grad positioneres til at bidrage til og være tovholdere i arbejdet med at skabe fælles mål og strategier. Ligeledes kan de medvirke til at implementere en forskningsinformeret og databaseret praksis, hvor gode beslutninger hviler på den viden og de praksiserfaringer, vi har, i forhold til hvad der virker.
Top

Vil I samarbejde med læringskonsulenterne i næste skoleår?

Læringskonsulenterne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tilbyder nu skoler og kommuner vejledning og støtte til arbejdet med udvikling af folkeskolen i skoleåret 2016/17.

På en række regionale eftermiddagsmøder i februar måned fortæller læringskonsulenterne  om de forskellige typer af samarbejde, som skoler og kommuner kan indgå i, og giver et overblik over, hvordan der søges, hvilke formelle krav, der stilles og hvilke kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen. En skoleleder fra et af de igangværende forløb fortæller på mødet om sine egne erfaringer fra samarbejdet.

Møderne er primært rettet mod forvaltningschefer og -medarbejdere, skoleledere og ressourcepersoner.
Der kan søges om vejledningsforløb frem til den 15. marts.

Læs mere om dato, tid og sted for de enkelte informationsmøder og tilmeld jer her
Der er ingen begrænsning på antallet af deltagere fra den enkelte kommune. Af hensyn til lokalebooking og forplejning er tilmeldingen dog bindende.

Top