Læs i denne udgave om:
Nationale netværk spiller en centralrolle i 2017
Ny regering vil ud over stepperne
Møde med undervisningsministeren
Fællesmøde med undervisningsministeren om anti-moppeindsatsen
Folkemøde 2017

Nationale netværk spiller en centralrolle i 2017

BKF har sat fokus på arbejdet i de nationale netværk. Det skal være med til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem bestyrelsen og netværkene men også være med til at sætte skub i de regionale netværk.

Bestyrelsen startede foreningsåret med fælles kick-off møde for alle de landsdækkende netværk samt formændene for regionsbestyrelserne.

Har satte vi sammen rammen for årets arbejde i netværkene. Det er bestyrelsens ønske at skabe en bedre sammenhæng mellem arbejdet i de landsdækkende netværk og bestyrelsen. Men samtidig var der også en opfordring til medlemmerne af det landsdækkende netværk, om at spille en større rolle i de regionale netværk.

Vi skal som forening drage nytte af, at vi har muligheden gennem vores regionale og landsdækkende netværk for at samle erfaringer fra hele landet inden for vores fagområder. Der er behov for at kende udfordringerne på tværs af hele landet og på tværs af små og store, land og by kommuner.

Det er med til at give vægt til BKF’s bidrag, når det gælder den landspolitiske udvikling.

top

Ny regering vil ud over stepperne

Vi har fået en målrettet regeringen med markante holdninger og en vilje til at lave om på tingenes tilstand. Der er fokus på ledelse, effektstyring og frihedsgrader. Samtidig har vi I KL fået en samarbejdspart, som med en ny organisering også er klar til at gå ind i de politiske dagsordener med en fornyet kraft.

Det betyder, at vi i BKF skal være klar på vores holdninger og på at kunne drage vores faglige perspektiver ind i den politiske dagsorden.

På det første bestyrelsesmøde i januar blev regeringsgrundlaget sat på dagsordenen. Bestyrelsen har drøftet, hvad vi kan forvente fra den nye regering, og hvilke muligheder det giver for BKFs virke.

Det er en løbende drøftelse i bestyrelsen, idet vi kan konstatere, at der er helt nye ministre i de tre ministerier vi traditionelt har samarbejdet med.

top

Møde med undervisningsministeren

Undervisningsminister Merete Riisager kendte forud for mødet med Børne- og Kulturchefforeningen ikke meget til vores virke og kompetencer, men det blev ændret på vores første præsentationsmøde med ministeren.

Børne- og Kulturchefforeningen var på baggrund af vores velkomstbrev til undervisningsministeren inviteret til møde d. 13. januar.

Her fik vi lejlighed til at præsentere foreningen og vores synspunkter. Vi kan konstatere, at det er vigtigt at få mødtes med de nye ministre, idet kendskabet til os ikke er altid er stort eller nødvendigvis dækkende.

Vi fik på mødet således vist, at vi er en dialogorienteret forening som i modsætning til mange andre ikke kommer med en politisk agenda. Vi er en embedsmandsforening med fokus på bolden og løsningen. Og bidrager med vores engagement og viden konstruktivt til den faglige dagsorden og det fremadrettede udviklingsarbejde.

top

 

Fællesmøde med undervisningsministeren om anti-moppeindsatsen

På initiativ af BKF samledes Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, BUPL’s lederforening om en fælles henvendelse om Regeringens initiativ om et klageorgan for mobning.

I brevet henviser vi samlet til, at en klageinstans ikke er løsning på mobbeproblemer. I stedet bør der være fokus den pædagogiske indsats og på samarbejdet mellem de professionelle, forældre og børn.

Vi forslår i brevet at støtte DCUM i deres rolle som videns institution og rådgivende organ for kommuner og skoler.

Vi blev på baggrund af brevet indkaldt til en fællesdrøftelse om emnet med ministeren d. 13 januar.

top

Folkemøde 2017

BKF deltager på folkemødet og byder vores samarbejdsparter op til debat. Vi håber, at kunne bringe nuancer og faglig viden fra hverdagen ind i debatterne. Som altid er vi klar til at lytte og bringe vores viden og faglighed i spil.

Folkemødet vil helt sikkert være præget af et travlt regeringsforår. Vi afventer et udspil på dagtilbudsområdet, nedsættelsen af en ledelseskommission, et udspil på vejledningsområdet for ungdomsuddannelser.

Dertil kan vi lægge de løbende dagsordener som den fortsatte positive udvikling af folkeskolen, kulturens rolle og vilkår osv.

Der bliver masser af gode emner at drøfte på folkemødet. Emner som berør den almindelige borger og derfor også er egnet til at debattere på folkemødet.

Vi har i år en mission om at aflive myten om de kolde Djøf-hænder på rådhusene. Vi vil gerne vise igennem vores tilstedeværelse, hvad en strategisk ledelse har af betydning for den enkelte borgers oplevelse af kommunens velfærdsydelser og tilbud.

For sammen gør vi alle forskel uanset vores hænders temperatur.

top