BKF Nyt september 2016

I dette nummer kan du læse om:

Årsmøde 2016 og generalforsamling
Udlån af materialer er stadig den vigtigste opgave for bibliotekerne
Egmont Advisory board om flygtninge
Høring om opfølgning på Folkeskolereformen
Høringssvar om dagtilbudsloven
Dagtilbud: følgegrupper om dokumentationskrav og åbningstider og lukkedage
Ny rapport fra Rådet fra Børns Læring sætter fokus på dagtilbud og tidlig indsats
KL temadag: Retlige udfordringer for Udfordringer for Topchefer

Årsmøde 2016 og generalforsamling

Har du endnu ikke tilmeldt dig til årsmødet er der stadig få ledige pladser. Så skynd dig til tasterne og tilmeld dig årsmødet på Nyborg Strand d. 17-18 november.
På foreningens generalforsamling i forbindelse med årsmødet d. 17. november skal vi have valgt 3 nye Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen, så kan du evt. kontakte din lokale regionsformand.
Du er også velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen, for at høre mere om, hvordan bestyrelsesarbejdet foregår.

Arbejdet i bestyrelsen
Som nyt medlem af bestyrelsen starter du, som oftest, som formand for et af de landsdækkende netværk. De bliver fordelt efter kompetencer, men man bliver ikke valgt direkte ind til en bestemt post i bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden i København og herudover er der møder i netværkene ca. en gang i kvartalet. Dertil kommer eventuelle møder med ministerierne, KL eller andre vigtige interessenter for foreningen.
Bestyrelsesarbejdet kræver engagement og lysten til at yde en ekstra indsats, og foregår til tider i et højt tempo, men til gengæld får du en helt unik mulighed for, at udvikle og påvirke dit fagområde.

top

Udlån af materialer er stadig den vigtigste opgave for bibliotekerne

Kulturministeriet har offentliggjort den nyeste brugerundersøgelse af landets biblioteker. Undersøgelsen viser, at det traditionelle biblioteks funktion, som udlåner af materialer, stadig er den vigtigste funktion for brugerne.

Undersøgelsen fra i år er den tredje bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet. De sidste to blev foretaget i 2013 og 2011. Der har i år været flere deltagende kommuner og derfor også flere respondenter.

I rapporten, som kan findes på Kulturministeriets hjemmeside (LINK), kan man gå i dybenden med brugerprofiler og brugernes tilfredshed og forbrug af biblioteket alt efter alder, køn og geografi. Derudover giver rapporten også input til fremadrettede indsatser for bibliotekerne for at tiltrække flere brugere.

Men vigtigst er, at undersøgelsen viser, at biblioteket først og fremmest bliver brugt til at låne materialer. Hjemmesiden bliver brugt til at låne, reservere eller forny materialer. Det er ca. hver femte bruger, som kommer på bibliotekets hjemmeside, for at låne e-bøger eller anden elektronisk materiale.

Dermed er det sikkert at sige, at biblioteket som institution i dens traditionelle rolle, som sted for udlån af fysisk materiale, ikke er ved at forsvinde.

Kort opsummering af rapporten:

Brug af bibliotekernes tilbud
•Flest (98 %) benytter biblioteket til at låne materialer
•Færre læser, arbejder og bruger internettet på biblioteket
•Flest (60 %) benytter arrangementer for voksne
•Tæt på hver tredje biblioteksbruger (31 %) angiver, at arrangementer for voksne passer til deres behov
•Hver anden bruger med hjemmeboende børn benytter arrangementer for børn på bibliotekerne
•Børn under 15 år har særligt stor glæde af bibliotekerne

Portræt af brugerne
•Flest kvinder (70 %) benytter bibliotekerne
•Flest brugere af bibliotekerne (74 %) er mellem 40 og 73 år
•Flere unge benytter bibliotekerne i de største kommuner, da gennemsnitsalderen her er lavere
•En tredjedel (33 %) af brugerne har hjemmeboende børn
•Brugerens uddannelsesniveau har tendens til at påvirke brugen af bibliotekerne, så brugerne med en mellemlang eller lang videregående uddannelse optræder hyppigere
•Flest brugere (81 %) benytter oftest bibliotekerne i hverdagene

top

Egmont Advisory board om flygtninge

Egmont fonden har afsat 30 millioner kroner over de næste to år til at yde en særlig indsats overfor nytilkomne flygtningebørn. I den forbindelse deltager BKF i et advisory board der har til opgave at rådgive fonden om udviklingen på flygtninge området. Der skal være et særligt fokus på flygtningebørnenes støttebehov og vilkår.
Advisoryboardet er sammensat af aktører på børneområdet, og der deltager repræsentanter fra norske organisationer som har stor erfaring på området.
Der er afholdt et møde. Dagsorden for mødet var at drøfte aktuelle og fremtidige behov og udfordringer. Rammen for drøftelserne var opdelt i to spor – Screening og identifikation af støttebehov og tilbud om den rette støtte

– Inklusion i civilsamfund og lokale fællesskaber – med særligt blik på de uledsagede flygtningebørn.
Der var bred enighed om, at flygtningebørnene er almindelige børn, og at de skal mødes med det udgangspunkt. Der var også enighed om, at det kunne være godt med et screeningsværktøj, som kan give en pejling omkring eventuelle traumer allerede ved ankomst til landet.
Rådgivning og støtte til familierne omkring at finde sig til rette og få en dagligdag i det danske samfund blev også prioriteret højt, da der kan opstå stress og traumer hos børn og voksne med udgangspunkt overgangen til det nye.

På baggrund af drøftelserne vil Egmontfonden arbejde videre med det formål, at komme med mere konkrete planer for, hvilke tiltag der sættes i værk.

top

Høring om opfølgning på Folkeskolereformen

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling havde sendt et lovforslag med justeringer til Folkeskolereformen i høring. Lovforslaget følger op på folkeskolereformen og indeholder en række ændringer og præciseringer, der har vist sig hensigtsmæssige, siden reformen trådte i kraft den 1. august 2014.

BKF havde en række kommentarer som ift. emner som inklusion, Retskrav til ordblindetest, Godkendelse af lærere som ikke har gennemført dansk læreruddannelse, Skolebestyrelsen og udtalelse om skema, Udvidelse af kredsen af samarbejdsparter i den åbne skole, Præcisering i forhold til brug af vikarer og Anerkendelse af uddannelser.

Endelig kunne vi igen påpege en af BKFs kæpheste når det gælder skolebestyrelserne:
”Vi bemærker, at der i bemærkningerne til lovforslaget er anført ”Den enkelte folkeskoles ledelse består af skolebestyrelsen og skolelederen”. Dette er efter BKFs opfattelse ikke korrekt. Skolens ledelse består af skoleleder og andre ledere på skolen, som er ansat i det kommunale skolevæsen. Skolebestyrelsen indgår således i det demokratiske og politiske system omkring skolen men ikke i ledelsen, som er en del af det administrative system. Vi vil derfor foreslå, at sætningen udgår fra bemærkningerne til lovforslaget.”

Hele høringssvaret kan læses her


top

Høringssvar om dagtilbud – Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har sendt let lovforslag vedr. Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning

Lovforslaget består af tre dele:

1. Udvidet obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af plads i et dagtilbud til tosprogede børn
2. Krav om dansk som hovedsprog samt fokus på medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati ved tilskud til privat pasning
3. Krav om dansk ved tilskud til pasning af egne børn

BKF bakker generelt op om lovforslagets temaer, der generelt har til formål at fremme børnenes udvikling, trivsel og læring uanset deres sociale baggrund og opvækstvilkår.

BKF anser læringsmiljøerne i dagtilbuddene som en væsentlig grundpille i det danske velfærdssamfund. Derfor støtter BKF, som udgangspunkt også lovforslagets fokus på rammer og muligheder for alle børns sproglige udvikling samt øgede krav til indholdet på sprog og demokrati i privat pasning.

BKF har på peget forskellige forhold bl.a. opfordrer vi til, at de indholdsmæssige krav til alle typer private pasningsordninger sidestilles med kravene til alle øvrige – herunder kommunale – dagtilbud og pasningsordninger. Lovforslaget

Hele høringssvaret kan læses her

top

Dagtilbud: følgegrupper om dokumentationskrav og åbningstider og lukkedage

BKF har i oktober måned deltaget i to følgegrupper på dagtilbudsområdet. Den ene har omhandlet den undersøgelse, der pt. pågår om dokumentationskrav på dagtilbudsområdet.

Den anden har beskæftiget sig med den undersøgelse, der er gennemført om skæve åbningstider og lukkedage i dagtilbud. Det er KORA, der på ministeriets vegne har gennemført de to undersøgelser.

Dokumentationskrav i dagtilbud
Undersøgelsen forventes færdig til jul 2016. Formålet er at undersøge:
• Hvilke og hvor mange dokumentationskrav, der findes på dagtilbudsområdet, som stilles af staten, kommunen eller den enkelte institution
• Opgøre hvor megen tid, der anvendes på navngivne dokumentationsopgaver
• Hvordan kravene opfattes
• Om ledere og medarbejdere opfatter, at dokumentationskravene har et klart formål
• Om kravene opfattes understøttende eller kontrollerende.

Undersøgelsen er på nuværende tidspunkt gennemført blandt alle chefer for dagtilbud. Herefter vil man lave en kortlægning i 10 kommuner med spørgeskema til institutionsledere og medarbejdere. Afslutningsvis vil KORA gennemføre casestudier i fire kommuner.

Det fremstår ikke helt klart, hvad undersøgelsens resultater skal bruges til andet end til at skaffe viden om, hvor megen dokumentation, der udarbejdes og hvordan det opleves og anvendes i dag. BKF gjorde på mødet opmærksom på, at kommunernes krav til dagtilbuddene udspringer af de krav, der stilles nationalt via lovgivning.

Skæve åbningstider og lukkedage
Temaerne for undersøgelsen er:
• Udbud og organisering af fleksible tilbud
• En kortlægning af, hvilke tilbud der eksisterer i kommunerne i dag
Materialet skal anvendes dels til at kortlægge kommunernes tilbud om pasning på skæve tidspunkter, dels anvendes til at udarbejde et inspirationskatalog til kommunerne. Kataloget forventes udsendt i foråret 2017.

95 ud af 98 kommuner har svaret på undersøgelsen. Undersøgelsens resultater forventes offentliggjort inden jul.


top

Ny rapport fra Rådet fra Børns Læring sætter fokus på dagtilbud og tidlig indsats

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har præsenteret en samlet dagtilbudspakke med en række anbefalinger til, hvordan Danmark løfter kvaliteten i de danske dagtilbud.

Formandskabet efterlyser klare mål og sikker viden om, hvordan kvaliteten faktisk ser ud i de danske dagtilbud og betoner, at der er behov for en helhedsplan, hvor der skrues på flere håndtag samtidigt. Læringsuligheden skal bekæmpes Formandskabet peger på, at især når det gælder de mest udsatte familier, er der behov for at tænke på tværs af social-, sundheds- og dagtilbudsområdet.

Det kan være indsatser, hvor de sociale kontaktpersoner bliver rustet til også at vejlede familierne i at styrke deres børns læring, eller at sårbare familier kommer i praktik i dagtilbuddene.

Læs hele rapporten her


top

KL temadag: Retlige udfordringer for Udfordringer for Topchefer

KL indbyder til temadag d. 8. november om retlige udfordringer for kommunale top chefer.
Programmet kan læses her

Tilmelding skal ske til chefsekretær Anette Vestergaard på avc@kl.dk senest den 3. november 2016.

Deltagergebyret er 500 kr.

top