Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2015 – kl. 10.00 – 14.00, i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Afbud: Ellen Drost, Christian L. Hansen
1. Godkendelse af dagsorden,

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra d. 11. december 2014

Referat godkendt.

Ellen Drost spurgte til flytning af mødet den 6. marts. Datoen den 6. marts fastholdes.

3. Bestyrelsens arbejdsplan for 2015

Arbejdsplanen drøftet: – Præcisering af at arbejdsplanens temaer går på tværs af alle netværk. Formanden retter arbejdsplanen til. Den vil blive lagt på hjemmesiden herefter.

4. Gennemgang af repræsentationer

Repræsentationer er gennemgået og der er fundet afløser for tidligere bestyrelsesmedlem Hanne Dollerups poster.

Familienetværket finder repræsentant til følgegruppe: Styrket indsats overfor anbragte børn.

Oversigten vil være at finde på hjemmesiden

5. Gennemgang af præsentationsmateriale fra FUTU

Næstformand René G. Nielsen tager kontakt til FUTU angående få rettelser af materialet.

Præsentationsmaterialet sættes på dagsorden til fællesmødet med regionsformændene d. 6. februar. Herunder også drøftelse af distribution.

6. Årsmøde 2015

Oplægge om årsmøde 2015 sættes på dagsorden på mødet med regionsformændene d. 6. februar.

Forslag til mulige oplægsholdere skal drøftes i de landsdækkende netværk. Foreløbige

7. Drøftelse af Det Sociale Index

Formanden har haft møde med Socialpædagogforeningen (SL) angående det Sociale Index. SL anerkender behovet for en kvalificering af Socialt Index.

Bestyrelsens inviterer SL til næste bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af kommissorium for et advisory board for Socialt Index.

8. Invitation til deltagelse i konference afholdt af FOA d. 9. april: Lige muligheder for alle børn

Formanden deltager med oplæg.

9. Samarbejdet mellem chefforeningerne og KL om et administrationspolitisk oplæg, herunder status på temadag den 20. januar 2015

Bestyrelsen opfordres til at deltage.
BKF’s oplæg drøftet og tilrettes efter bemærkninger. Vil være at finde på hjemmesiden efter temadagen.

10. Indledende overvejelser om bestyrelsesweekend

Næstformand Lars Sloth arbejder på et oplæg.

11. Nyt fra netværkene

Ungenetværket: Opstartsmøde 23. jan.

Skolenetværk: Har haft møde onsdag den 7. jan. gæster på mødet: KL, EVA og DLF

Dagtilbudsnetværket: Opstartsmøde 26. jan. Der er internat i marts.

Alle netværk kigger holdningspapirer igennem.
Netværkenes arbejdsplan skal ikke godkendes af bestyrelsen.

12. BKF Nyt, deadline d. 18. januar

Indlæg til BKF Nyt blev drøftet.

13. Møder og repræsentationer

16.12: Møde med Claus Wendelboe, SL, formand Eik Møller
17.12: Møde med Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, formand Eik Møller
22.12: Møde i redaktionsgruppen forvaltningspolitik, formand Eik Møller og næstformand René G. Nielsen

14. Eventuelt

Formanden orienterede:
– Kvalitet i dagtilbud står højt på den politiske dagsorden.
– Journalist fra Jyllandsposten har i et interview om børns manglende skolegang fejlciteret Formanden. Der kom en del polemik via de sociale medier.
– Efterværn: Formand Eik Møller har i debatten tilkendegivet, at efterværn er godt, men at et retskrav på efterværn ikke er vejen.
– Eileen Munro, professer ved London School of Economics and Politics, har i 2011 udarbejdet en rapport for Englands Departement of Education, hvor hun har undersøgt, hvordan man på det børnesociale område kommer fra et meget kontrollerende system til et system båret af de professionelles kompetencer.
Find rapporten her: https://www.gov.uk/government/publications/munro-review-of-child-protection-final-report-a-child-centred-system
– Partnerskabsaftale om folkeskolen: BKF skal bidrage med input.
– Møde i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om indsats på daginstitutionsområdet d. 14. jan. Kl. 13.00. Formand Møller, formand for dagtilbudsnetværket Ane Stallknecht og næstformand René G. Nielsen deltager.
– Socialrådgiverforeningen laver Børnekonference den 16. april i Landstingssalen.