Referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts – kl. 10.00 – 14.00, i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Afbud: Ellen Drost

1. Godkendelse af dagsorden,

Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 6. februar,

Godkendt

3. Orientering fra formanden

– Orienterede om sit nye job og fratrædelse som formand

– Orientering om Sine Sunesens fratrædelse som direktør i KL

– Møde med A.P. Møller Fonden: Drøftede fondens donationer og videre arbejde med bevillinger.

– KLs udspil om det sårbare børne- og ungeområde: Skal drøftes nærmere i netværket og i bestyrelsen. Netværket har møde med KL d. 11. marts.

4. Status på årsmødet

Oplægsholdere forslag:
Bestyrelsen arbejder med en bruttoliste af oplægsholdere som kontaktes.
Fejring af jubilæet: Forslag om at holde reception ifm. generalforsamlingen

Underholdning: Der er kontaktet mulige emner til festaftenen.

 

5. Planlægning af møde med BUPL 10/4 kl. 9-10

 – OK 2015
– Puljer
– Hvad skal der til for at understøtte pædagogernes arbejde i den nye  folkeskole?
– Holdning til udsatte børn, opsporing og tidlig indsats
– Hvad gør de for at blive en fagforening med en videns platform
– Store og små institutioner
– Hvordan forholder de sig til arbejdet i ministeriet
– Ledelse af ledere i daginstitutioner, hvordan kan de understøtte ledelse  bedre.

6. Planlægning af møde med FOA 10/4 kl. 14-15

 – Anbragte unges manglende evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse.  Lige mulighed for alle børn
– Store og små institutioner
– Ambitionen om at alle dagplejer skal have en uddannelse. Hvor er de med  det?

7. Nyt fra netværkene

Unge:
Opstartsmøde i slut januar med besøg af UVM Steffen Jensen, kontorchef om status på EUD og 10. klasse.
UVM barsler med et sommerskoleforsøg, hvor elever kunne kvalificere sig til adgang til ungdomsuddannelse.

Har møde fredag d. 13. marts:
Deltager på KLs konference om 10. klasse i april. HB vil gerne drøfte dette i bestyrelsen, hvad er BKFs holdning.

Mette Andreasen træder ud af netværket, ind Sisi Ejbye, direktør Kerteminde Kommune.

Børn og familie:
Havde møde slut februar
Drøftede holdningsnotatet mhp. at opdatere der, hvor der er behov.
Har aftalt to til tre møder før og efter sommeren med deltagelse af BLIS og KL.
Laver et møde med Børns vilkår om børneretsområdet.

Opfordring til netværket: Hvordan forholder vi os til Socialrådgivernes tænketank for organisering på det sociale område?
Opfordring til at se på de interne skoler.

Dagtilbud:
Skal have et døgnmøde om to uger.
Skal drøfte holdningsnotatet.
Drøftelse af kvalitetsdagsordenen
BUPL deltager på netværks møde i august
EVA vil gerne mødes om tilsyn med de private dagtilbud.
Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Ane Stallknecht ridser op, at der er gode pointer, men at der ikke er grundlag for skarpe konklusioner om små og store institutioner generelt.

Skole:
Fokus på hvordan bedriver vi læringsledelse, og den målstyrede ledelse?
Har holdt workshop med KL og Skolelederne, mhp. udarbejdelse af praksis eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen på nye måder og skabe læring. Skal drøftes med BUPL og DLF og herefter skal det formidles bredt.
Der er generelt fokus på ledelse i netværket og andre steder.
Der er møde i styregruppen for skoleledelse. Her vil BKF lægge op til at styregruppen nu har fuldført sin opgave, om man derfor bør nedlægge gruppen. Kan dog evt. mødes til en evaluering om et år.
BKF vil gerne fortsætte dialogen om skoleledelse med de relevante parter, men ikke i styregruppe regi.

Fokus på udrulningen af tilsyn med folkeskolen. Der er netop afleveret kvalitetsrapporter efter det nye koncept. Styrelsen er nu ved at se på dem. Ift. styrelsen er det vigtig, at vi fastholder, at kvaliteten er kommunernes ansvar. Læringskonsulenterne skal støtte ikke styre. Vi kan være bekymrede for, at man fra ministeriets side vil overstyre.
Man ser også at kommunalbestyrelsens rolle er helt væk fra følgeforskningsprogrammet.

Der arbejdes på at holde fællesmøde med dagtilbudsnetværket.

Kultur- og Fritidsnetværket:
Pga. afbud fra Ellen Drost blev der ikke orienteret om netværkets arbejde.

8. Konstituering af ny bestyrelse

 Ny konstituering:
René G. Nielsen, formand
Lars Sloth, Næstformand med fokus på de interne linjer
Flemming Olsen, Næstformand med fokus på det eksterne arbejde
Jan Henriksen, formanden for skolenetværket
Ane Stallknecht, Dagtilbud
Christian L. Hansen, Børn og familie
Henrik Beyer, ungenetværket
Ellen Drost, kultur- og fritidsnetværket

9. Velkommen til Jan Henriksen

Der blev budt velkommen og orienteret om bestyrelsens arbejde.

Flemming Olsen overleverer skolenetværket til Henrik og orienterer om  arbejdet i netværket. Flemming blev samtidig udpeget til mentor for Jan ifm. arbejdet i bestyrelsen.

10. Gennemgang af repræsentationer udpegninger

Se bilag

11. Hvordan vil BKF præge de fremtidige udfordringer?

På de kommende bestyrelsesmøder vil der være en særlig temadrøftelse.   Til hvert møde får en i bestyrelse til opgave at præsentere et tema.

 Drøftelsen blev også til en drøftelse af vores pressestrategi og interne  kommunikation. Er det tid til at se på, vores nyhedsbrev form, indhold og  udgivelsesmåde?

12. Deltagelse ved KL’s Social og Sundhedspolitiske forum d. 28.-29. Maj

 Foreningen har modtaget en invitation til formanden om deltagelse ved  det tidligere Sociale Topmøde. Andre kan deltage mod betaling.

 Vi melder afbud grundet eget møde i foreningen. Men takker for invitationen  og vil gerne deltage næste år.

13. Status fællesmøde d. 29. maj

Programmet blev besluttet og datoen fastholdt på trods af, at KL afholder  Socialt topmøde i Aalborg samme dag.

14. BKF Nyt, deadline d. 22. marts

 Indholdet af næste BKF Nyt blev drøftet

15. Møder og repræsentationer

 Taget til efterretning

17.02: Møde med KL’s direktion om forvaltningpolitisk udspil, RN. Det var en god drøftelse, som der arbejdes videre med.
27.02: Møde med Frivilligenet, RN; BKF er gået med som  samarbejdspart på deres ansøgning til midler omkring forskning på arbejdet  med lektiecaféer.

16. Eventuelt

Ingen bemærkninger