Til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedr. bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19.

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi støtter overordnet intentionen med bekendtgørelsen og har følgende få bemærkninger:

  • §3 stk. 2. Helt overordnet savner BKF en tydeliggørelse af, hvorvidt og under hvilke forhold det evt. er muligt (eller ikke muligt) at aflyse eksamen begrundet i, at der ikke har været gennemført fuld undervisning. Konkret især vedr. de områder i landet, hvor afgangseleverne fortsat ikke møder fysisk frem (forlængelse af fjernundervisning evt. i kombination med en ugedag med udeundervisning) i perioden efter påske. BKF er bekymret for, at der vil være kommuner eller regioner, hvor smittetrykket fortsat medfører, at der ikke er fysisk fremmøde for afgangseleverne. Dette evt. som en tilføjelse under §3 stk. 2, som omhandler ikke alene corona-restriktioner på selve prøvetidspunktet, men også perioden op til.
  • §3 stk. 2 nr. 2. BKF forstår ikke, at elevsygdom, herunder med covid-19, kan medføre aflysning af prøven fremfor blot krav om efterfølgende sygeeksamen, jf. de almindeligt gældende regler (Bekendtgørelsen om folkeskolens prøver §17).
  • §4 stk. 1. BKF støtter, at skoleleder har mulighed for at indskrænke de dele af faget, som der stilles prøvespørgsmål til. BKF vil dog anbefale, at der indføjes tekst, der tydeliggør, at dette må ses som en undtagelsesforanstaltning, som skal anvendes restriktivt. Dette under hensyn til, at de fag, der gennemføres mundtlig eksamen i, netop er fag, hvor netbaseret undervisning i høj grad er blevet gennemført.
  • §7 stk. 2. BKF vil anbefale, at det i teksten tydeliggøres, hvad der menes med, at skolens leder foretager vurdering af behov for særlig målrettet skole- og vejledningsindsats sammen med kommunalbestyrelsen. Hvilke proces- eller indholdskrav forventes skolelederen at opfylde i forhold til kommunalbestyrelsen/den kommunale organisation og omvendt?

Med venlig hilsen
På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Gorm Bagger Andersen
Formand for Skolenetværket