Børne- og Kulturchefforeningen har afgivet følgende høringsvar til Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Børne- og Kulturchefforeningen, BKF, takker for muligheden for at afgive høringssvar og for den tidligere gennemførte dialog om ændringerne.

BKF har en række kommentarer til udkastet til ny bekendtgørelse:

  • 2, Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klassesprøver: BKF går som en selvfølge ud fra, at disse data, også på skoleniveau, vil kunne hentes fra uddannelsesstatistik.dk ligesom de fleste andre statistiske data til kvalitetsrapporten jf. bekendtgørelsen §9. Dvs. at det ikke er data som kommunen/skolen selv skal fremfinde og udregne.
  • 2a, redegørelse for brug af frigivne ressourcer: BKF bemærker jf. tidligere dialog, at det er endog yderst vanskeligt at udskille denne begrænsede ressource fra skolens øvrige driftsbudget og dermed konkret at redegøre for, nøjagtig hvordan netop disse midler er anvendt. Det gælder særligt henover tid, hvor kommunale og skolemæssige prioriteringer generelt påvirker billedet. BKF vil kraftigt fraråde at bestemmelsen gælder ud over skoleåret 2020-2021.

BKF bemærker, at teksten i §2a og §5a indholdsmæssig reelt synes at være identisk, idet der i §5a blot er en indskrænkning så bestemmelsen netop kun gælder for kvalitetsrapporten 2019/2020. BKF vil anbefale at paragrafferne sammenskrives.

  • 4 kompetencedækning: BKF forventer, at disse oplysninger vil kunne findes via uddannelsesstatistik.dk jf. §9, da grunddata herom indgår i grundskoleindberetningen. Dvs. at kommunen ikke selv skal samle og sammenfatte oplysningerne.
  • 5 Andel af unge der undervises i folkeskolen: BKF bemærker, at det er en endog meget stor opgave at opgøre, hvad tallet er på skoleniveau. Det kræver, at man manuelt for hver enkelt elev i et specialtilbud (i kommunen eller uden for kommunen) opsporer, hvilken folkeskolen eleven oprindelig hører til – og tilretter i fht. evt. gennemførte ændringer i skoledistrikter. Dette er ikke data, som kommunerne automatisk kan trække. Det er muligt og meningsfuldt at opgøre tallet på kommuneniveau, men BKF kan på ingen måde støtte, at tallet skal opgøres på skoleniveau. BKF bemærker endvidere, at der i hver sag er tale om en konkret visitation ud fra elevens behov, og at udsving mellem skolerne derfor ikke nødvendigvis har noget med inklusionspraksis og kvalitet at gøre, men kan afspejle tilfældige udsving i antallet af børn i udsatte positioner.

Konkret foreslår BKF, at den tilføjede sætning ”Oplysningerne herom skal angives for den enkelte skole og på kommuneniveau” udgår, og at bestemmelsen kun skal gælde på kommuneniveau.

  • §5b og 5c om redegørelse for anvendelse af midler: BKF støtter, jf. kommentarerne vedr. §2a, at bestemmelserne kun gælder for én kvalitetsrapport.
  • 9 om tidsfrist: BKF anbefaler, at fristen for Kvalitetsrapporten 2019/2020 rykkes til 1. juni 2020 begrundet i det sene tidspunkt for bekendtgørelsesændringen. Det er i praksis ikke muligt for kommunerne at indhente oplysningerne, indarbejde dem i kvalitetsrapporten, fremlægge politisk, sende i høring hos skolebestyrelser og efterfølgende få godkendt rapport i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til den 31. marts 2020. Herunder bemærkes det, at de nye data ikke er tilgængelige i datavarehuset (uddannelsesstatistik.dk) og derfor ikke kan indgå, før dette er tilfældet.

 

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Anne Vang Rasmussen, formand for BKF
Gorm Bagger Andersen, formand for BKFs’s skolenetværk

Eventuelle henvendelser til:
Formand for bestyrelsen Anne Vang Rasmussen, anr3@balk.dk
Formand for Skolenetværket Gorm B. Andersen, goan01@frederiksberg.dk