Høringssvar – lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap


Høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) over forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Børne- og Kulturchef foreningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen)

Med udkastet til lovforslag bliver der foreslået, at der indsættes en ny bestemmelse i lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som tydeliggør børns ret til rimelig individuel tilpasning i dagtilbud og folkeskolen. Bestemmelsen skaber mulighed for klageadgang til Ligebehandlingsnævnet over manglende iagttagelse af retten til rimelig individuel tilpasning og mulighed for nævnet til at tilkende den forurettede en godtgørelse.

BKF finder at forslaget, som alene skal medføre, at eksisterende ligebehandlingsrettigheder skal tilpasses individuelt i den aktuelt opståede konkrete situation for, at børn og unge med handicap kan opnå lige muligheder og ligebehandling, er en præcisering af gældende lov. Bestemmelsen vil altså hverken udvide eller begrænse gældende ret efter sektorlovgivningen. (Punkt 3.3 i de almindelige bemærkninger.)

Helt konkret vil BKF gerne foreslå, at §9a. ændres fra ”Børn med handicap har ret til rimelig individuel tilpasning af ydelser i offentlige dagtilbud og i folkeskolen, således at de kan opnå samme udbytte af ydelserne som andre børn. Til ”Børn med handicap har ret til rimelig individuel tilpasning af ydelser i offentlige dagtilbud og i folkeskolen, således at de kan opnå samme muligheder for deltagelse”. Forslaget til ændringen bunder i, at alle børn får lidt forskelligt udbytte af vores tilbud.

Der bliver i lovforslaget desuden indført en bestemmelse om, at manglende iagttagelse af retten til rimelig individuel tilpasning betragtes som forskelsbehandling, og at der herefter indføres klageadgang til Ligebehandlingsnævnet, over manglende iagttagelse af denne ret, og mulighed for at nævnet kan tilkende forurettede en godtgørelse.

BKF har en bekymring for, at denne klageadgang kan have udgiftsdrivende effekter i form af en øget sagsbehandling. Det skyldes, at et vigtigt og centralt punkt er, at der i kommunerne i de enkelte tilfælde er foretaget en konkret og individuel vurdering af, om der skal være ret til en rimelig individuel tilpasning – og at det er tilstrækkeligt beskrevet og dokumenteret, at der er fortaget en sådan vurdering. Derudover vil til behandling i nævnet blive indført delt bevisbyrde, hvilket vil sige, at det er indklagede (altså Kommunen), der skal løfte bevisbyrden for, at f.eks. dagtilbuddet har afprøvet eller overvejet andre konkrete og relevante tilpasningsforanstaltninger for at opfylde pligten til en rimelig individuel tilpasning. Det vil tilsammen skabe øget dokumentation og sagsbehandling.

Derudover stiller BKF sig noget undrende over, at denne lovgivning alene omhandler offentlige dagtilbud, dvs. kommunale dagtilbud samt kommunal dagpleje, og folkeskolen, dvs. kommunale folkeskoler og kommunale specialskoler og specialundervisningstilbud. Baggrunden for dette, fremgår ikke.

 

Med venlig hilsen

Anne Vang Rasmussen, formand for BFK
Merete Villsen, formand for BKF’s Dagtilbudsnetværk
Gorm bagger Andersen, formand for BKF’s Skolenetværk

 

Eventuelle henvendelser til:
Formand for bestyrelsen Anne Vang Rasmussen, anr3@balk.dk
Formand for Skolenetværket Gorm B. Andersen, goan01@frederiksberg.dk
Formand for Dagtilbudsnetværket, Merete Villsen, mevil@ikast-brande.dk