Høringssvar vedr. udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

 BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF finder, at der er tale om hensigtsmæssige tilretninger og præciseringer, som følge af de erfaringer, der er opnået i forbindelse med Familieretshusets drift.

BKF ser det som positivt, at der sker præciseringer af Familieretshusets forpligtelse til at underrette i medfør af servicelovens §153. Det bør ændres i punkt 4 nederst sådan, at Familieretshuset altid i sager, hvor der er tale om vold, er forpligtet til at underrette kommunen. Det ses også som positivt, at der i højere grad er sat fokus på børnenes perspektiv.

BKF så gerne, at der var beskrevet mere om samarbejdet med kommunerne i sager, hvor børnene har behov for ekstra støtte i forbindelse med forældrenes skilsmisse.