Til Børne- og Undervisningsministeriet

Høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen vedr. bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar om end der er endog meget kort tid hertil.

Vi støtter grundlæggende intentionen om en ramme, som gør det smidigt og nemt for skolerne at håndtere situationen i de kommende uger og måneder, men har dog en række kommentarer til det konkrete tekstudkast:

 1. Selvom det eksplicit er anført i §§3, 7 og 9, at det er skolen/institutionen, der træffer beslutning om omlægning af undervisning, så fremstår det alligevel samlet set uklart, om denne kompetence via bekendtgørelsen dermed er henlagt til skolen/institutionen, når der samtidig i §9 står, at det sker under ansvar for kommunalbestyrelsen eller bestyrelse (hvilket i øvrigt altid er tilfældet). Helt konkret er der behov for en tydeliggørelse af, hvor beslutningskompetencen er placeret, og herunder om bestyrelse, kommunalbestyrelse eller evt. forvaltning har instruksionsbeføjelse til at omgøre beslutningen eller sætte rammer for den.
 2. Helt generelt mangler der afklaring af, om beslutning om omlægning af undervisningen kan påklages, og hvem der så i givet fald har kompetence til at vurdere og besvare en sådan klage.
  BKF vil anbefale, at det er skolelederen, der har kompetencen, så længe omlægningen sker inden for de evt. rammer, som skolebestyrelse og/eller kommunalbestyrelse har fastlagt (jf. ovenstående). Alternativt at der ikke er klagemulighed, hvilket så konkret bør fremgå. Eller at der er klageadgang til STUK, jf. mulighed for at omgøre beslutning.
 3. Af §4 nr. 3 fremgår, at der ikke kan fraviges vedr. uddannelsens eller undervisningens samlede varighed, dog ikke krav til timetal. BKF vil anbefale, at det tydeliggøres, hvad dette betyder. At fx det samlede gennemsnitlige minimumsundervisningstimetal pr. uge på et givet klassetrin skal overholdes, men at fordelingen mellem fagene kan være anderledes end normalt? P.t. kan formuleringen tolkes på flere måder. Kan evt. adresseres i en vejledning.
 4. Af §4 nr. 4 fremgår, at der ikke kan fraviges vedr. krav til kompetencer for lærere og undervisere. BKF gør opmærksom på, at i situationer, hvor der fra sundhedsmyndighederne er anbefaling om få, faste lærere pr. klasse, vil kravet ikke kunne opfyldes. Her vil eleverne blive undervist også af lærere, som ikke har formel undervisningskompetence i de givne fag.
 5. Af §8 fremgår det, at omlægning kan ske, hvis det samlet set er til fordel for eleverne. Der er behov for tydeliggørelse af, hvad dette betyder. Fordele for én elev kan være ulempe for en anden. Fordele i forhold til omlægning målrettet opsamling på sociale udfordringer kan være ulemper i forhold til faglige forhold.
  BKF vil gerne fremhæve, at vi støtter en helhedsvurdering, men det bør som minimum fremgå, hvilke forhold der skal indgå i vurderingen af, om en omlægning er hensigtsmæssig eller ej. Særligt hvis der er klageadgang vedr. beslutningen. Det kan fx være en helhedsvurdering på klasseniveau i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.
 6. Af §11 fremgår, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan begrænse eller ophæve en beslutning om omlægning af undervisning. BKF undrer sig over, at STUK gives denne kompetence udenom skoleleder, skolebestyrelse og kommunalbestyrelse, og dermed på tværs af alle almindelige styrelsesforhold. BKF vil også gerne høre, om det betyder, at afgørelse om omlægning af undervisning dermed kan påklages til STUK, og om STUK i givet fald er første klageinstans (fra skole direkte til STUK). BKF vil også gerne have tydeliggjort, efter hvilke kriterier og i hvilken proces STUK vil gøre dette. Særligt hvis den omlagte undervisning er inden for lovens og bekendtgørelsens rammer.
 7. Af §10 fremgår, at der skal informeres og offentliggøres. BKF vil gerne høre, om der skal gennemføres en egentlig høring om beslutningen, før den træder i kraft? Eller hvordan dette skal forstås i forvaltningsretlig forstand.
 8. BKF vil endvidere foreslå, at der sættes en tidsmæssig begrænsning for, hvor længe en beslutning om omlægning af undervisningen kan stå ved magt, før skoleleder (eller forvaltning, skolebestyrelse, kommunalbestyrelse) skal revurdere situationen. BKF vil foreslå, at en beslutning om omlægning af undervisning maksimalt kan gælde for fx tre uger, idet der så her kan træffes en ny beslutning.

Med venlig hilsen
På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Gorm Bagger Andersen
Formand for Skolenetværket