Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til lov om velfærdsaftaler

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail fra Social- og Ældreministeriet af den 15. februar 2021 modtaget udkast til ovenstående lov om velfærdsaftaler med høringsfrist den 3. marts 2021.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har behandlet udkastet til lov om velfærdsaftaler, for så vidt angår dagtilbuds- og skoleområdet og har følgende bemærkninger til lovudkastet:

Det følger af lovforslagets bemærkninger, at formålet med lovforslaget er at etablere hjemmel til, at syv udvalgte kommuner[1] på baggrund af velfærdsaftaler mellem regeringen og den enkelte kommune i en nærmere angivet periode, kan fravige lovgivning inden for dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og ældreområdet. Dette med henblik på at kommunen, tilbud, ledere og medarbejdere i højere grad har mulighed for at gentænke tilrettelæggelsen af indsatserne og med udgangspunkt i lokale ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed, at skabe de bedst mulige tilbud og øge kvaliteten og nærværet i velfærden til gavn for borgeren.

BKF støtter en intention om gennem tillid, faglighed og øget lokalt handlerum at sikre større nærhed og kvalitet i velfærden i den offentlige sektor, herunder på dagtilbuds- og skoleområdet.

I forlængelse heraf ser BKF positivt på, at medarbejdere og ledere i fire udvalgte kommuner med lovforslaget fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år. Herunder imødeser BKF, at forsøgene kan medvirke til at løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne.

BKF er dog af den opfattelse, at det er for snævert et fokus og begrænsende, hvis kommunerne, dagtilbuddene og skolerne kun fritages for henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven, idet dagtilbuds- og skoleområdet naturligvis er underlagt langt mere lovgivning end henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dagtilbudsområdet reguleres bl.a. også af folkeskoleloven, arbejdsmiljøloven, databeskyttelsesloven mv. Ligesom skoleområdet også reguleres af serviceloven, dagtilbudsloven, arbejdsmiljøloven, databeskyttelsesloven mv.

Af lovforslaget og høringsbrevet fremgår det, at der vil blive givet mulighed for, at de udvalgte kommuner med visse begrænsninger kan træffe beslutning om, i hvilket omfang den omfattede lovgivning ikke skal gælde for kommunen eller de tilbud i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger. Videre følger det, at i det omfang de udvalgte kommuner ikke træffer beslutning herom, finder den lovgivning, der er gældende for landets øvrige kommuner inden for de tre velfærdsområder, fortsat anvendelse. De udvalgte kommuner skal på forhånd oplyse, hvad de ønsker at frisættes fra.

Det opleves af BKF som overordnet at være paradoksalt og i modstrid med intentionen i regeringens udspil om velfærdsreform og velfærdsaftaler, at skulle indgå aftale om frisættelse, når fokus er på at fjerne al national lovgivning, og kommunen på samme måde fjerner kommunale regler og retningslinjer med henblik på mest mulig frisættelse.

Ydermere giver det ikke mening, når målet er, at medarbejdere, ledere og borgere skal fritages mest muligt fra statslig og kommunal regulering med henblik på, at velfærden kan udvikles, og et større lokalt handlerum skabes.

BKF forstår, at velfærdsaftaler bygger på en tro på, at samfundet får velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne. At det politiske niveau i højere grad skal bruge kræfterne på at sætte retning for velfærden og derfra overlade opgaven til de dygtige offentlige medarbejdere og ledere til at skabe tydelige resultater i den velfærd, borgerne modtager.

Således ønsker BKF stor frihed til kommunerne i forsøget, men også at forsøget ikke står i vejen for generelt at give mere frihed til skoler og institutioner på landsplan.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der efter forsøgsperiodens ophør vil blive gennemført en evaluering af erfaringerne fra de syv kommuner, der indgås velfærdsaftaler med, herunder en evaluering af hvilke konsekvenser den omfattende frisættelse har haft for kvaliteten af indsatserne inden for de enkelte velfærdsområder, samt hvilke erfaringer der kan tjene som inspiration for andre kommuner.

BKF ønsker i forbindelse med en evaluering, at de gode erfaringer med frisættelsen, hvor indsatserne har bidraget til øget kvalitet inden for dagtilbuds- og skoleområdet, naturligvis skal inspirere kommunerne, deres ledere og medarbejdere bredt og bringes i anvendelse, hvor det giver mening.

Dette så flest mulige kommuner får mest mulig frihed til at løse opgaverne på børne- og undervisningsområdet uden for mange benspænd i dagligdagen.

 

Med venlig hilsen

På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

 

Henning Bach Christensen                                Merete Villsen

Formand                                                                  Formand for Dagtilbudsnetværket

 

Gorm Bagger Andersen

Formand for Skolenetværket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Helsingør og Rebild Kommuner på dagtilbudsområdet, Esbjerg og Holbæk Kommuner på folkeskoleområdet og Langeland, Middelfart og Viborg Kommuner på ældreområdet.