Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af serviceloven, retssikkerhedsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


30. juni 2021

Til
Social- og Ældreministeriet 

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til
lovforslag om ændring af serviceloven, retssikkerhedsloven og lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet
(Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og
satsregulering m.v.).

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail af den 18. juni 2021 fra Social- og
Ældreministeriet modtaget udkast til ovenstående lovforslag med høringsfrist den 20.
juli 2021.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har behandlet udkastet til lovforslag og har følgende bemærkninger:

Det følger af lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget indeholder en række forskellige
forslag, som har det fælles formål at skabe større klarhed, gennemsigtighed og korrekt
hjemmel.

Dette gennem følgende 7 elementer:

1. Mulighed for at fastsætte regler om at servicelovstilbud skal indregne udgifterne til
visse sundhedsydelser i taksten

2. Større gennemskuelighed i reglerne om mellemkommunal refusion for
udgifter til servicelovstilbud

3. Præcisering af beskrivelsen af opgaverne for Det Rådgivende Praksisudvalg

4. Tydeliggørelse af reglerne for udpegning af medlemmer til de lokale Handicapråd

5. Tydeliggørelse af bemyndigelserne til social- og ældreministeren til at
fastsætte regler om honoreringen af medlemmerne af henholdsvis
handicaprådene og Det Centrale Handicapråd

6. Tekniske ændringer af satsreguleringsbestemmelser i serviceloven

7. Rettelse af fejl i forskellige love som følge af lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet.

Her følger BKF’s bemærkninger til element 1 og 7:

1. Mulighed for at fastsætte regler om at servicelovstilbud skal indregne udgifterne til visse
sundhedsydelser i taksten.

Det foreslås, at der gives social- og ældreministeren bemyndigelse til at kunne fastsætte
regler om, at servicelovstilbud skal indregne udgifterne til visse sundhedsydelser, som ydes
af tilbuddet, i taksten for tilbuddet.

BKF ser det uhensigtsmæssige i, at det er beliggenhedskommunen, der skal afholde
udgifterne til de sundhedsmæssige opgaver, og handlekommunen, der skal afholde
udgifterne efter serviceloven.
Dog finder BKF det vigtigt, at være opmærksom på den konsekvens, at det kan blive
udgiftsdrivende for socialområdet, når det ikke længere er opdelt, og / eller det bliver
adskilte takster, og i tilfælde af, at man i betalingskommunen ikke konterer efter rette
funktionsområde.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget ”… kan indregne udgifter til visse former for
sundhedsfaglig behandling, der ydes som led i opholdet på tilbuddet i beregningen af
taksterne for tilbuddet”.
BKF noterer sig, at det ikke er klart, hvad omfanget af udgiftsniveauet er.

Videre bemærker BKF, at det står formuleret:
”Sundhedsfaglig behandling skal forstås i overensstemmelse med sundhedslovens § 5 og
omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning,
sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte
patient.”
BKF anser også her, at omfanget af udgiften er uklart, og der er behov for en præcisering af
dette.

7. Rettelse af fejl i forskellige love som følge af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

BKF tilslutter sig til fulde dette element, da BKF finder det afgørende, at der rettes fejl i
forskellige love af hensyn til at sikre samspillet mellem lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet, serviceloven og retssikkerhedsloven.

Videre noterer BKF sig, at lovændringerne har særligt til formål at sikre samme retsstilling i
sager om børn og unge i forhold til behandling af sager i Ankestyrelsen og i forhold til
kommunernes adgang til statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, når afgørelserne er
truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Med venlig hilsen

På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Henning Bach Christensen                                                  Helle Støve
Formand                                                                              Formand for Børne- og Familienetværket