Høringssvar vedrørende ”Høring over forslag til ændring af lov om biblioteksvirksomhed”, (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale bibliotekskatalog)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har følgende kommentarer til det udsendte høringsmateriale:
I Danmark har vi på biblioteksområdet en flot tradition med, at staten og kommunerne (i samarbejde) leverer bibliotekstilbud (kommunerne via folkebibliotekerne og staten via de nationale biblioteker) af høj kvalitet.

BKF er optaget af, at danskerne også i fremtiden finder bibliotekstilbuddene nærværende og brugbare og har stor fokus på bibliotekerne, som væsentlig bidragyder til den kommunale velfærdsproduktion.

Offentligt ejet selskab
I lovforslaget hedder det, at DBC A/S fortsætter som et rent offentligt ejet selskab. BKF mener det er vigtigt, at en så vigtig og vital opgave som ”infrastrukturen” på biblioteksområdet forbliver i et rent offentligt selskab.

Bloktilskud
Det foreslås i lovforslaget, at Kulturministeriets nuværende nettoudgifts-bevilling på 37,1 mio. kr. til DBC, ved overførslen af ansvaret for de i dag statslige dele af de opgaver, som DBC A/S udfører til kommunerne, overføres til kommunerne via bloktilskuddet.

BKF mener, at der bør være opmærksomhed på denne finansieringsmodel idet der er stor forskel på økonomien i de 98 kommuner. Ved at midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet (og DUT-ordningen), og således ud til de enkelte kommuner, ligger der den mulighed, at midlerne i de enkelte kommuner ikke benyttes til biblioteksindsatsen, men i stedet til opgaver inden for andre kommunale områder. Ingen kommune er forpligtet til at benytte midlerne til det konkrete biblioteksformål, hvorfor der ved den valgte finansieringsmodel er risiko for at udvande den nationale biblioteksindsats.

BKF bemærker i øvrigt, at der ved denne model skabes et administrativt merarbejde, når et statsligt tilskud splittes op i 98 dele, som skal opkræves af DBC og betales af kommunerne.

Statens fremtidige rolle
Som nævnt ovenfor, har vi i Danmark et godt samarbejde mellem staten og kommunerne i forhold til at levere bibliotekstilbud af høj kvalitet.

BKF hæfter sig ved, at det i lovforslaget forsikres, at det ikke har indflydelse på øvrige statslige forpligtelser på biblioteksområdet. Det statslige ansvar for nationalbibliografien har været et markant udtryk for et statsligt engagement i det sammenhængende bibliotekssystem, hvorfor BKF finder det vigtigt at pege på og fastholde staten på forsikringen om, at det ikke har indflydelse på øvrige forpligtelser.

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
BKF savner i lovforslaget en beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem DDB, som udfører og bestiller og DBC A/S, som producent, samt en konkret beskrivelse af hvordan rollefordelingen og samarbejdet mellem DDB (under Kulturstyrelsen) og DBC A/S under kommunerne tænkes videreført.

Med venlig hilsen

Anne Vang Rasmussen       og    Steen Lindgaard
Formand for BKF                         Formand for BKF’s Kultur og Fritidsudvalg