Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail fra Undervisningsministeriet af den 2. februar 2021 modtaget udkast til ovenstående lovforslag med høringsfrist den 23. februar 2021 kl. 12.00.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har behandlet udkastet til lovforslag og har følgende bemærkninger til ændring af dagtilbudsloven, som fremgår af § 102 a i udkastet til lovforslaget:

Det følger af lovforslagets bemærkninger, at baggrunden for den foreslåede ændring er, at der i højere grad end i dag skal skabes gennemsigtighed om forholdene i de enkelte dagtilbud for forældre, kommuner og andre interesserede. Dette skal ske ved at udvide den eksisterende dagtilbudsportal med en række kvalitetsindikatorer – herunder normeringer – på institutionsniveau.

BKF støtter en intention om løbende at styrke dagtilbuddenes kvalitet. Foreningen finder, at indsamling af data på dagtilbudslovens område og en forbedret datakvalitet vil kunne medvirke til, at dagtilbuddene kan udvikles, styrkes og forbedres.

I forlængelse heraf er BKF enig i, at der er behov for at udvikle og skabe mere og bedre systematisk viden om og indikatorer på kvaliteten på dagtilbudsområdet. Omdrejningspunktet for arbejdet med kvalitet i dagtilbud skal dog være, at data og dataindsamling altid skal understøtte arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af kerneopgaven med at sikre børnenes læring, udvikling og trivsel. Sigtet skal være, at ressourcerne kan bruges bedst muligt til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

BKF finder ligeledes, at udviklingen af data om kvalitet og ressourceforbrug vil kunne styrke kommunernes arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet. Data er endvidere en af forudsætningerne for, at den fremtidige forskning kan bidrage til en kvalificeret diskussion om, hvilke kvalitetsfremmende tiltag der vil have en effekt til gavn for børnene.

BKF’s erfaring og oplevelse er, at kvantitative data på institutionsniveau grundlæggende ikke er vigtige for forældrene i forhold til deres valg af dagtilbud. Det er derimod dagtilbuddets pædagogiske profil, rygte og beliggenhed, forældrene træffer deres valg ud fra, og altså ikke faktorer som personalets gennemsnitsalder eller normering på 3. decimal.

BKF mener herudover ikke, at kvantitative data på institutionsniveau er dækkende i forhold til at beskrive kvaliteten i det enkelte tilbud.
Det er BKF’s klare opfattelse og erfaring, at benchmarking på tværs af institutioner og kommuner ikke bidrager til kvalitetsudvikling. Derimod kan god praksis for arbejdet med kvalitet, god praksis for tilsyn og opfølgning og inddragelse af både ledelse, personale og forældre, bidrage til kvalitetsudviklingen.

BKF stiller sig meget undrende over for, at lovgivningen ser ud til at skulle hastes igennem, inden parterne omkring dagtilbud har drøftet, hvilke data der kunne være relevante – hvilke data der allerede findes, og hvilke data vi sammen skal udvikle videre frem.

BKF stiller sig til rådighed og ønsker fortsat at blive inddraget i drøftelserne af, hvordan lovforslaget konkret udmøntes, herunder hvilke data der skal indgå i dataindsamlingen med henblik på kvalitetsudviklingen.

BKF har sammen med både Børne- og Undervisningsministeriet og parterne omkring dagtilbudsområdet rigtig gode erfaringer med arbejdet omkring ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Her sad Børne- og Undervisningsministeriet for bordenden, og alle parter omkring dagtilbud var med til at udvikle og skabe det grundlag og den ramme, som på alle måder er blevet taget godt imod i alle kommuner, og som er fundamentet for arbejdet med at fastholde og udvikle kvalitet i den pædagogiske praksis i alle kommuners dagtilbud.

BKF oplever, at udkastet til lovforslag sætter en ramme for billedet, men vi mangler at tale om, hvad der så skal være på selve billedet.

Den foreslåede lovændring og tilføjelsen af § 102 a om indsamling og tilvejebringelse af sammenlignelige data til børne- og undervisningsministeren vil medføre en række udfordringer og betydelige administrative meropgaver for kommunerne.
I forlængelse heraf er det vigtigt for BKF, at dataindsamling kommer til at understøtte lokal politisk prioritering og kvalitetsudvikling. Samtidig med, at de data der arbejdes med, skal være nemme at indhente og dele med relevante parter.

Dagtilbudsområdet er organiseret meget forskelligt i de enkelte kommuner.
BKF finder det både problematisk og udfordrende, hvis en ensretning af data kan få organisatoriske konsekvenser. For BKF er det helt afgørende, at det er den enkelte kommune, som kan organisere og styre dagtilbudsområdet ud fra den enkelte kommunes behov.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der skal ske en løbende ajourføring af data/indberetninger, normeringer, gennemsnitsalder på medarbejderne, andel af pædagoger mv. på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet og den enkelte daginstitution undergår konstant forandringer, så hvis disse data skal løbende ajourføres, er det en meget stor opgave for den enkelte kommune. Samtidig er det vigtigt for BKF at gøre opmærksom på, at den økonomi, som umiddelbart er beskrevet, på ingen måde er tilstrækkelig til at løfte denne opgave.

Det er i bemærkningerne til lovforslaget beskrevet, at det bliver nemmere og en administrativ lettelse for kommunerne, når dataindberetningen bliver ensrettet for alle kommuner.
Den argumentation har BKF svært ved at forstå. At vi alle skal indberette på samme måde, gør det ikke nemmere for den enkelte kommune i forhold til dens administrative opgave med at indberette data. BKF frygter, at der vil komme stadig flere data og forhold, der skal indberettes på en ny måde.

BKF mener, at der bør rettes en særlig opmærksomhed på indsamling af data fra de private institutioner. Dette da kommunerne i dag ikke har adgang eller hjemmel til at fremfinde eller indsamle data for de private institutioner.

BKF er af den opfattelse, at ansvaret for at indberette data fra det private område skal påhvile den enkelte private institution, og rammen skal være den samme som for de kommunale dagtilbud. I den forbindelse finder BKF det afgørende, at det tydeligt kommer til at fremgå, hvem der har ansvaret for at følge op på de private dagtilbuds levering af data, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, hvis de ikke leverer de aftalte data.

Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det ligeledes, at der skal indsamles data for dagplejen. Ikke alene for den samlede dagpleje, men også for den enkelte dagplejer.

Herunder vil kommunerne skulle offentliggøre, hvor den enkelte dagplejer bor.
Dette er langt fra kutyme i alle landets kommuner i dag, og ikke alle dagplejere ønsker deres adresse skal ligge offentligt tilgængelig.

I bemærkningerne nævnes også, at data skal ”styrke grundlaget for lokale prioriteringer og forældreinddragelsen lokalt via fx forældrebestyrelser”. BKF har svært ved at se, hvordan data styrker forældreinddragelsen?

Endelig anbefaler BKF, at erfaringer med indhentning og brug af data fra folkeskoleområdet skal inddrages i forbindelse med dataindsamling og brug af data i arbejdet med kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Dog altid med øje for, at der ikke sker en ukritisk og for omfangsrig dataindsamling, som ikke bidrager til kvalitetsudvikling.

Afslutningsvis kan BKF’s anbefalinger opsummeres i følgende:

  • Data og dataindsamling skal understøtte arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af kerneopgaven med børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.
  • Dataindsamling skal understøtte lokal politisk prioritering og kvalitetsudvikling.
  • Alle nye data skal være lettilgængelige for alle.
  • Digital understøttelse skal tilvejebringes forinden ikrafttræden.
  • Indberetning og fremfindelse af data skal kunne ske nemt, ubureaukratisk og uden udgift for den enkelte kommune.
  • Benchmarking på tværs af institutioner og kommuner har vi erfaringer med ikke bidrager til kvalitetsudvikling.
  • Erfaringer med indhentning og brug af data fra folkeskoleområdet skal inddrages.

Med venlig hilsen

På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Henning Bach Christensen                               Merete Villsen
Formand                                                                 Formand for Dagtilbudsnetværket