5. januar 2022

Til
Børne-  og Undervisningsministeriet 

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Udskydelse af solnedgangsklausul)

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail af den 3. december 2021 fra Børne- og Undervisningsministeriet modtaget udkast til ovenstående forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Udskydelse af solnedgangsklausul) med høringsfrist den 5. januar 2022 kl. 12.00.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har behandlet udkastet til forslag til lov og har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget:

BKF bemærker, at nærværende lovforslag har til formål at udskyde solnedgangsklausulen i tilknytning til undervisningsmiljølovens bestemmelser vedrørende klage over mobning og dertilhørende klageinstans med ét år. Med lovforslaget foreslås det således at udskyde den solnedgangsklausul, som ellers ville indebære, at disse ordninger automatisk ophører den 31. juli 2022 til den 31. juli 2023.

Videre forstår BKF, at hensigten med udskydelsen af solnedgangsklausulen er at sikre tid til en drøftelse af reglerne om mobning og klageinstansen med de relevante parter, der var inddraget i forbindelse med indførelsen af bestemmelserne i 2017 i regi af Sammen om skolen, inden en endelig lovændring gennemføres.

BKF deler betragtningen om, at god tid til drøftelse og afklaring af den fortsatte og fremadrettet indsats mod mobning er et positivt initiativ.
Det er imidlertid et opmærksomhedspunkt, at en eventuel fortsat ekstern klageinstans på den ene side kan virke understøttende i forhold til intentionen om mobbefrie undervisningsmiljøer – og på den anden side kan have utilsigtede negative afledte effekter. Dels i forhold til en sammenhængende faglig og ledelsesmæssig forpligtigelse på tværs af forvaltning og den enkelte folkeskole. Dels i forhold til en helhedsorienteret indsats målrettet en hel klasse/årgang frem for et potentielt ensidigt individfokus.

BKF vil gerne bidrage med erfaringer om, hvordan der ofte findes gode lokale løsninger i samspil med forældre, medarbejdere og skoleledelse i forhold til eleverne trivsel. Samtidig vil BKF gerne bidrage med erfaringer om, hvordan forvaltningen kan påtage sig en aktiv rolle som lokal klageinstans ved eventuelt sammenbrudt lokalt samarbejde mellem forældre og medarbejdere/skoleledelse.

På nuværende tidspunkt har BKF ikke yderligere bemærkninger til udskydelsen af solnedgangsklausulen.

Med venlig hilsen

Henning Bach Christensen
Formand, Børne- og Kulturchefforeningen

Michael Gravesen
Formand, skolenetværket, Børne- og Kulturchefforeningen