Høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi tager bekendtgørelsens nye ordlyd til efterretning, og har ingen kommentarer eller bemærkninger

 

Med venlig hilsen

Eik Møller / Flemming Olsen

Bestyrelsesmedlem / Formand for Børne- og Kulturchefforeningen