Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for invitationen til at afgive høringssvar vedr. den nye bekendtgørelse.

Download printvenlig version   BKF har afventet med spænding, hvorledes Social- og Integrationsministeriet ville udmønte den nye bestemmelse om refusion ved anbringelse af fire eller flere børn i en familie. Herunder har BKF bemærket sig, at den ganske betydelige økonomiske justering er DUT-forhandlet inden forslaget til udmøntning var på plads.

BKF er bekendt med, at en række kommuner ikke ved en foreløbig beregning af de økonomiske virkninger af lov- og bekendtgørelsesændringerne, oplever, at den ”negative DUT” modsvares af den forventede øgede refusion. BKF skal derfor opfordre til, at Social- og Integrationsministeriet sammen med KL følger udviklingen med henblik på en eventuel efterregulering, såfremt det måtte vise sig, at beregningsforudsætningerne ikke holder stik.

For så vidt angår bekendtgørelsens §3 stk. 2, finder BKF, at der er kommet passende afklaring af hvorledes ”husstands-begrebet” skal forstås, hvorimod forståelsen af og sammenhængen mellem ”på anbringelsestidspunktet” og ”folkeregisteradresse” synes at give fortolkningsudfordringer.

I tilfælde hvor fx en familie (bio mor og far) med tre børn, som flytter fra hinanden, får nye partnere og nye bonusbørn – og der anbringes 4 af børneflokken over flere år (og over flere familiekonstellationer) – er de dækket af refusion? Hvad betyder ”på anbringelsestidspunktet”? Er det for barn 1,2,3, og/eller 4, når det ikke er samtidig? For det andet, så skifter folkeregister-adressen når børn anbringes. Så hvordan skal vi fortolke ”anbringelsestidspunktet” set i forhold til ”tilmeldt folkeregisteret”? Det er vistnok sådan, at der laves en markering/kode i folkeregisteret af hvilken kommune barnet kom fra (da anbringende kommune skal have bloktilskuddet for barnet) inden anbringelsen, men da mange anbragte børn har flere flytninger og flere familiekonstellationer bag sig inden eller op til en anbringelse, kan en afklaring af ”på anbringelsestidspunktet” sammenholdt med ”folkeregisteradressen” ind imellem være noget kompliceret.

Kommunerne vil formodentlig være i stand til at foretage deres egen vurdering af hvordan udkastets §3 stk. 2 kan fortolkes, men spørgsmålet er, om ikke kommunestyret under et vil være bedre tjent med en lidt højere grad af afklaring og afgrænsning?

Med venlig hilsen Christian L. Hansen Bestyrelsesmedlem Tovholder for netværk Børn & Familie