Høringssvar vedr. ændring af lov om tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.


Til 
Ministeriet for Børn og Undervisning:
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
j. nr. 063.70L.271

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Efter BKFs opfattelse er lovforslaget en naturlig og direkte konsekvens af Folkeskolelovens nye afgrænsning af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

BKF hilser den brede inddragelse i forberedelsen velkommen, og BKF bemærker endvidere, at de frie grundskolers foreninger kan tilslutte sig forslaget. Det er glædeligt, da vi alle kun have en interesse i, at de frie grundskoler vil og kan løfte opgaven med inklusion.

Med Venlig Hilsen

Eik Møller, Formand for skolenetværket og Flemming Olsen, Formand