Høringssvar vedrørende udkast til anbefalinger for barselsperioden


Høringssvar vedrørende udkast til anbefalinger for barselsperioden – kapitel 15 i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

Download printvenlig version

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) noterer sig, at der med anbefalingerne for barselsperioden, er sket en relevant revidering, der tager udgangspunkt i den ændrede praksis på barselsområdet, der har betydet en faldende indlæggelsestid for mødre og deres nyfødte barn. Det er i udgangspunktet positivt at mor og barn ved ukomplicerede forløb hurtigt kan udskrives til deres vante omgivelser med henblik på at sikre familierne et roligt og trygt forløb.

BKF mener imidlertid at det er uhensigtsmæssigt, når der med anbefalingerne lægges op til, at familien på 2. -3. dagen efter fødslen tilbydes konsultation af jordemoder på fødestedet, i en decentral jordemoderkonsultation eller i hjemmet med henblik på at sikre barnets/mors trivsel. Denne organisering vil, set i lyset af de korte indlæggelsesforløb betyde, at mor og barn eller jordemoder i vidt omfang skal køre rundt på landevejene, hvilket er uhensigtsmæssigt for såvel familierne som for samfundsøkonomien.

BKF vil pege på, at Den Kommunale Sundhedstjeneste kan overtage besøget på 2. -3. dagen vedrørende de ukomplicerede forløb, hvorved familierne kan forblive i deres egne omgivelser og få den ro og kontinuitet de har brug for.

Forslaget kræver en opkvalificering af sundhedsplejerskerne til at foretage PKU – og høretest, men da der er tale om sygeplejersker bør det ikke udgøre noget problem. Sundhedsplejerskerne har med deres sygeplejefaglige baggrund og store erfaring med undersøgelse af spædbørn, forudsætninger for at forhindre genindlæggelser på grund af ernæringsrelaterede problemer

Med venlig hilsen Flemming Olsen Formand for Børne- og Kulturchefforeningen