Program/Referat

8.30:      Kaffe og velkomst

9.00:     Fremtidens nære sundhedsvæsen

Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 2. juni 2014 nedsat en studiegruppe, der har udarbejdet et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andet region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Oplæg og drøftelse ved direktør for Kultur og Sundhed, Anders Kjærulff, Holstebro Kommune

Referat:

Det blev aftalt at Ander Kjærulff på et senere tidspunkt igen skulle deltage i et medlemsmøde. Dette kunne evt. blive den 4. september 2015, hvor sundhed også er på dagsordenen.
Bilag: Fremtidens nære sundhedsvæsen

10.15:      Netværksmøder : dette punkt udgik

11.00 – 11.30:  Generalforsamling

Valg af dirigent Leif Sønderup blev valgt.

 • Formandens beretning Stabilt medlemstal Pænt fremmøde på medlemsmøder Kulturhovedstad Aarhus 2017 + åben skole i København Sammenhængende læringsmiljøer Besøg af Eik Møller formand for BKF Årsmødet 2014 god deltagelse fra Region Midt Guidelines for god ledelse – se på BKF´s hjemmeside Årsmøde 2015 i Nyborg: “Det handler om børn og unge”

Dagtilbudsnetværket – bl.a.

 • Pasning på tværs af kommunegrænse
 • Hvor er dagplejen på vej hen?
 • 2-sprogstaskforce
 • Private børnepassere – en udfordring
 • Samarbejde med VIAUC
 • Kvalitet i dagtilbud

Familie netværket

 • Anbragte børns skolegang – bl.a. konference i Viborg
 • Overgrebspakken
 • Kritikken af administrationen af området – kvalitet i sagsbehandlingen
 • Pressehåndtering i kritiske situationer i samarbejde med relevante børne- organisationer
 • Den børnefaglige undersøgelse par 50 – kan det gøres smartere?

Skolenetværket

 • Implementering af folkeskolereformen og politikernes ansvar
 • Læringsledelse
 • National videncenter
 • Pædagogernes rolle i skolen
 • IT brugerportal
 • Kvalitetsrapporter og elevplaner i sammenhæng
 • Fællesskabets skole
 • Følgeforskning i skolereformen

Ungenetværket

 • Generelle synspunkter for unge, overgange, ungdomsuddannelser til et holdningspapir om området
 • Der afholdes tre konferencer

Kultur og fritidsnetværket

 • Aarhus 2017 kulturby
 • Spot på kulturaftalerne
 • Kultur som løftestang til læringsmiljøer
 • Musikskolens rolle i folkeskolereformen
 • Frivillighed og samskabelse
 • Museumsfusion

Forslag til studietur foråret 2016: Bilbao/Sct. Sebastian i Spanien med bindende tilmelding i august 2015. Det arbejdes der videre med.

Regnskab og budget – herunder fastsættelse af årlig mødeafgift.
Regnskabet vedlægges dette referat – I Pia Elgettis fravær blev regnskabet fremlagt af Ken Engedal

Regnskabet blev godkendt Budget – fremlagt af Preben Hørsted

Budgettet vedlægges dette referat

Budgettet med en mødeafgift på fortsat 1.000 kr. blev godkendt
Bilag: Regnskab 2014 og Budget 2015

Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Der var ingen indkomne forslag

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Pia Elgetti genopstiller

Hans Henrik Gaardsøe genopstiller
Begge blev valgt

Eventuelt

Under eventuelt udspandt der sig en åben drøftelse af form og indhold i medlemsmøderne.

Hvordan får vi flere med til medlemsmøderne?

 • Kan vi få mere “interessante” oplægsholdere
 • Fredag er den rigtige dag
 • Invitation gennem medlemmernes kalendere
 • Aktualitet i emnerne
 • Offensiv i.f.t. nye medlemmer – mentorordning i BKF regi
 • Invitere netværkene til bestyrelsesmøde
 • Gerne medlemsmøder med “lokale” indslag – alle kommuner har meget at vise frem
 • Programmer for politiske studieture/professionel inspiration fra de forskellige kommuner

 

Bilag: Vedtægter for BKF Region Midt

På bestyrelsens vegne

Freddie Davidsen, Formand