Medlemsmøde  BKF Region Midtjylland

Fredag 4. marts 2016, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

 

Program:

Kl. 8.30       Ankomst og kaffe

Kl. 9.00       Fra Ælle Belle til ABC
Der har i nogle år været et stort fokus på overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne. Vi bør også sætte fokus på de andre overgange i børnenes opvækst. Det er almindeligt at børnene begynder i børnehave, når de fylder 3 år, så hvorfor har kommunerne udfordringer med, at ikke alle børn starter i børnehaveklasse, når de har alderen. Vi har derfor bedt tre kommuner om at dele deres erfaringer – tiltag og udfordringer -med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse med os.

Syddjurs Kommune v/ skole- og dagtilbudschef Per Larsen
Med oplægget sættes fokus på overgange generelt, men her specifikt på arbejdet med en fælles ”standard” for overgangen fra dagtilbud til skole. Der er bl.a. igangsat et arbejde med fælles fokus på understøtning af den sproglige udvikling i dagtilbud og skoler, men særligt på, hvordan vores understøttende funktioner i form af sprogpædagoger, læsevejledere, psykologer og ikke mindst forældre i dagtilbud og skole kan aktiveres endnu mere målrettet i indsatserne. Indsatserne beskrives i et organisatorisk perspektiv.

Se slides fra oplægget

Ikast-Brande Kommune v/ dagtilbudschef Merete Villsen og skolechef Kim Brøbech
Oplægget fra Ikast-Brande byder på dilemmaer uden ret mange løsninger p.t. De satte fokus på skoleudsættere, fik færre, men opdagede så, at de fik flere “omgængere” i børnehaveklassen. De har p.t. mange forskellige modeller for samarbejdet mellem børnehave og skole. De påtænker at sætte en form for udredningsarbejde i gang, for at se om der kan skabe noget mere fælles. Desuden præsenteres et skriv om skoleudsættere, som dog kun handler om procedure, og ikke indhold.

Se slides fra oplægget

Lemvig Kommune v/direktør Ole Pedersen
Lemvig Kommunes erfaringer med rullende indskoling set i et forvaltningsperspektiv. Rullende skolestart har siden 2004 været anvendt på skoler i Lemvig Kommune. Skolerne har selv kunnet vælge, om de vil anvende denne form, og der har været blandede erfaringer på skolerne. I dag er der rullende skolestart i varierende former på halvdelen af kommunens folkeskoler.

Se slides fra oplægget

 

10.30 Børne- og Kulturchefforeningens overvejelser om inklusion v/Direktør Henrik Beyer, Herning Kommune og medlem af BKFs bestyrelse
Regeringen har nedsat en ekspertgruppe som har til opgave at foretage et eftersyn af kommunernes inklusionsindsats. Eftersynet får til opgave, at: Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse. Samt identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, fx i forhold til særlige målgrupper. Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.

Kl. 11.00      Pause

Kl. 11.15       Generalforsamling

Kl. 12.00      Frokost