Børne- og Socialminister Mai Mercado har i dag indkaldt til et bredt dialogmøde om det nye familieretlige system. BKF deltager med et hovedbudskab om, at kommunerne skal inddrages så tidligt så muligt i de konfliktfyldte skilsmisser. Ofte findes der i de konfliktfyldte skilsmissesager også en sag i kommunen, hvor der er iværksat indsatser ift, barnets og familiens trivsel.

Det er afgørende, at et nyt familieretlig system har et tæt samarbejde og høj grad af vidensudveksling mellem kommune og det familieretlige system. Det skal sikre, at kommune og familierets huset samarbejder ift. indsatser og ikke laver dobbelt eller ligefrem modstridende indsatser ift. barnet og familien.

Fokus på barnets behov
BKF har altid barnet i fokus også når det gælder håndteringen af konflikt fyldte skilsmisser. I udgangspunktet mener vi, at børn har ret til forældre, mens forældre ikke har samme krav på barnet.

Det betyder i forhold til familiehusenes arbejde og det familieretslige system, at barnets perspektiv og input skal reelt inddrages i sagen. Samtidig skal vi også sørge for, at barnet ikke igen og igen skal fortælle sin historie. Derfor skal sagsdokumenter udveksles mellem kommune og familiehus, så barnet og familien ikke unødig skal opleve at skulle genfortælle deres situation.

Det betyder også, fokus må væk fra standardløsninger om ret til samvær et bestemte antal dage, deleordninger, forældremyndighed og i stedet rettes mod, hvad der skaber den bedste løsning for barnet. Systemet skal kunne tilpasses det enkelte barns situation. Erfaringerne med meget præcise processer og retskrav har erfaringsmæssigt i mange situationer vist sig ikke at give de bedste afgørelser.

Hurtig sagsbehandling
Det er vigtigt, at sagerne bliver hurtigt screenet ift konfliktniveau, og at der det er en hurtigt sagsbehandling og afgørelse. Og for at barnet kan opleve en ro, skal der også gerne være en tidsfrist for, hvornår en samværssag kan genoptages i familie retssystemet.

Dog skal en sag kunne genoptage på opfordring fra kommunen, hvis barnet kommer i mistrivsel på grund af en afgørelse i familieretssystemet.

Dermed skal vi også have indført at en sag kan kører videre selv om den ene forældre udebliver fra møderne. Det skal ikke være muligt, på den måde at kunne trække sagen i langdrag.

Håber på fortsat åben dialog om nyt familieretssystem

Det er positivt, at ministeren har indkaldt til et dialogmøde om et nyt familieretssystem. Vi håber, at ministeren vil fortsætte dialogen, så vi sikrer et familieretssystem, som er smidigt, velkoordineret ift. kommunale indsatser overfor samme familie, hurtigt arbejdende og har barnet i fokus.