Referat af  generalforsamling d. 27. november 2014 kl. 16.30 på Best Western Hotel Nyborg Strand

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Per B. Christensen blev valgt som dirigent

2. Valg af stemmetæller,
Regionsformændene blev valgt som stemme tællere

3. Formandens mundtlige beretning
Eik Møller afgav den mundtlige beretning.
Den kan læses her

4. Regnskab Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2013
Næstformand og kasserer Hanne Dollerup fremlagde regnskabet for 2013.Regnskabet kan læses i foreningens årsberetning 2014

5. Indkomne forslag Der er kommet to forslag til ændringer i foreningens vedtægter fra bestyrelsen.

Forslag 1: Forslag om ændring af §6 stk. 6

Baggrund:
Af hensyn til at lette det bureaukratiske arbejde i foreningen, dels når nye medlemmer af bestyrelsen skal have evt. foreningskort og ved f.eks. overdragelse fra en regnskabskommune til en anden, er der behov for, at vi præciserer i vores vedtægter, hvem der har tegningsretten for foreningen. Det er normal praksis at have dette med i en forenings vedtægter.

Forslag til ny formulering af § 6 stk. 6:
Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med 2 næstformænd med fokus på henholdsvis de interne og de eksterne funktioner og opgaver.

Ansvaret for kasserefunktionen placeres hos den interne næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede her af mindst en næstformand eller formanden.

Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden. Ved større dispositioner udover 10.000 kr. til daglig drift eller ved afgivelse af fuldmagt til foreningens konti kræves dog underskrift af formand og næstformænd i foreningen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Forslag 2: forslag til ændring af vedtægter vedr. medlemsoptag § 3

Baggrund:
Der er i de senere år, sket mange organisatoriske ændringer i kommunerne. En del kommuner er i dag gået væk fra en traditionel forvaltningsstruktur. Det betyder, at titler og chefstrukturer har ændret sig, hvilket har givet udfordringer i forhold til, hvordan vores kriterier for medlemskab fortolkes.

Foreningens vedtægter henviser på nuværende tidspunkt til specifikke funktionstitler, som i dag ikke altid findes i kommunerne. Dermed er det blevet mere uklart, hvem der egentlig kan være medlem af foreningen.

Vi har i nogle tilfælde optaget chefer på niveau 4 som referer til en centerchef. Det er i disse tilfælde, vi har behov for at præcisere muligheden for medlemsoptag, så de chefer der bliver optaget på dette niveau har et selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar.

Det er vigtigt at fastholde, at vi er en chefforening for topchefer. Det giver vores forening troværdighed overfor samarbejdsparter og er med til at berettige vores eksistens.

Men samtidig vil en skarp definition af medlemmer som kun værende niveau to og tre chefer, give udfordringer for den enkelte kommune i forhold til at kunne deltage i det regionale arbejde.

På landsplan vil det dog være problematisk ift. vores samarbejde med eksterne parter, hvis medlemmerne i de landsdækkende netværk ikke vil kunne repræsentere foreningen på et tilstrækkeligt højt ledelsesniveau. Her har vi som forening behov for at kunne give sparring og indsigt nok til at være en god samarbejdspartner for vores interessenter.

Anbefaling:
Bestyrelsen anbefaler efter grundig overvejelse og efter en dialog med de regionale bestyrelser, at vi ændrer vedtægternes §3, så vi bibeholder den nuværende medlemskreds, men blot præciserer beskrivelsen af vores medlemskreds.


Forslag til ny præciseret formulering af §3 Medlemmer:

Som medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen med stemmeret optages:

a) Direktører/chefer placeret direkte under kommunaldirektøren og med direkte reference til politiske udvalg inden for de områder, som er beskrevet i § 2.

b) Chefer med reference til en direktør/chef som nævnt under §3 stk. a

c) Endelig kan der efter anbefaling fra de regionale bestyrelser optages personer med reference til personer optaget iht. § 3 stk. 1b, så frem organiseringen i kommunen bevirker, at personen/personerne er ansat på forvaltningsniveau og har selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar.

Stk. 2: Som medlemmer uden stemmeret kan optages personer, som er pensioneret fra en af de i stk.1 nævnte stillinger.

Stk. 3: Bestyrelsen lader hvert år udarbejde en medlemsliste pr. 1. september.

Dermed bortfalder den tidligere § 3 stk. 2

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 

6. Godkendelse af budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet blev godkendt uden ændring i kontingentet, som forbliver på 2100 kr.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Der var genvalgt til Ellen Drost, Henrik Beyer og Christian L. Hansen.
Ane Stallknecht fra Kalundborg Kommune blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

8. Valg af henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år
1. Suppleant: Jan Henriksen, Middelfart
2. Suppleant: Per Høgh Sørensen, Ringkøbing-Skjern Kommune

9. Valg af Revisor for 1 år
Bjarne V. Hansen, Lolland kommune blev genvalgt.

10. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
Jan Hermansen, Nyborg Kommune

11. Eventuelt
Formanden takkede Hanne Dollerup for sit arbejde i bestyrelsen.
Ellers ingen kommentarer under evt.