Region Midt: Referat af bestyrelsesmøde 16. januar

 Bestyrelsesmøde fredag 16. januar 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

 

Afbud fra:

Erik Østerby, Pia Elgetti

  1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

  1. Evaluering af dagens medlemsmøde

Referat:
Programmet indeholdt flere oplæg om Kulturby Aarhus 2017 og samarbejde med skolerne. Gode oplæg i et pakket program. Arkitektureksperimentet, Rethink læring, præsentation fra Aarhus og Design to improve life med opfordring til skolerne om at deltage. Der skal gerne deltage 1.000 elever fra 5. klasser. Dagen sluttede af med oplæg om ”den åbne skole” i Københavns Kommune. Læs mere på:www.aabenskole.kk.dk

Rigtig god inspiration i alle oplæg.

  1. Generalforsamling den 6. marts 2015

Generalforsamlingen falder sammen med kulturministerens kulturelle topmøde, som er flyttet fra den 12. til den 6. marts, da der den 12. marts er kommunalpolitisk topmøde.

Drøftelse og stillingtagen til eventuel ændring af dag.

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer:    Pia Elgetti og Hans Henrik Gaardsøe

Drøftelse af afvikling af generalforsamling. Formanden foreslå samme fremgangsmåde som i 2014.

Referat:
Der er enighed om, at vi bruger samme fremgangsmøde som sidste år med generel beretning fra formanden og korte oplæg fra netværkene.
Datoen for generalforsamling fastholdes.
Både Pia og Hans Henrik genopstiller.

 

  1. Medlemsmøde den 6. marts 2015

Drøftelse af program.

Referat:
Efter tidligere aftale har Erik Østerby opgaven. Det foreslås at emnet kunne være: Det Nære Sundhedsvæsen v. direktør, Anders Kjærulff, Holstebro Kommune.

Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 2. juni 2014 nedsat en

studiegruppe, der har udarbejdet et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andet region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Hensigten er således at skabe en styrket position for de 19 kommuner tilsammen og styrke fællesskabet mellem de 19 kommuner.

Husk at der er aftalt medlemsmøde den 12. juni 2015 med SFI. Her deltager chef for Børn og familie Anne-Dorthe Hestbæk.

 

  1. Forslag om fællesmøde med Socialchefforeningen

Der er kommet et forslag om et fællesmøde med Socialchefforeningen.
Drøftelse af tema og om muligt programsætning.

Referat:
Der er aftalt fælles medlemsmøde med Socialchefforeningen til 4. september 2015. Emnet for fællesmødet er forskning på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet.

Til mødet inviteres:

Forskningsleder, professor Claus Vinther Nielsen, socialoverlæge, ph.d.
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Tlf: 22 23 94 88
E-mail: [email protected]

Baggrunden er, at vi finder det væsentligt, at give et indtryk af, hvad der foregår af forskning på disse områder, og for at inspirere til vidensudvikling og understøttelse af forskning på områderne.

 

  1. Fællesmøde Regions- og hovedbestyrelse den 6. februar 2015

 

Landsformand Eik Møller efterlyser forslag til punkter til dagsordenen. Hvem deltager?

 

Referat:
Freddie deltager. Det undersøges om også Pia og evt. Preben deltager.
Et emne er selvfølgelig opfølgning på ”10 Guidelines til Ledelse” som blev udarbejdet på årsmødet. Hvordan sikrer vi fremdrift/udbredelse/arbejde med de 10 guidelines

 

  1. Næste møde

Ifølge årsplanen er dette den 20. februar 2015. Dette forslås ændret til mandag den 2. marts kl. 10.00 – 12.00.

Referat:
Næste møde i bestyrelsen aflyses. Planlægning af generalforsamlingen sker pr. mail. Og hvis det bliver nødvendigt også over Skype.

 

  1. Eventuelt

Referat:
Studietur BKF
Forslag om studietur til San Sebastian – kulturhovedstad 2016.
Der er fly fra Billund over Frankfurt til Bilbao – herfra videre i bus til San Sebastian. Det skal overvejes om at første stop gøres i Bilbao (arbejdstitel: Transformering af by), herefter San Sebastian.
Forslag fremlægges på generalforsamlingen den 6. marts 2015, og hvis der nikkes ja, udarbejdes plan for rejse i foråret 2016 med bindende tilmelding i august 2015.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie