BKF anbefalinger til samarbejdet omkring FGU Institutioner


Børne og Kulturchefforeningens unge netværk har udarbejdet en række anbefalinger til samarbejdet omkring FGU institutioner/skoler samt til understøttelse af lokalpolitisk repræsentation i FGU bestyrelserne. Der kan være en forventning om, at bestyrelsesrepræsentanterne vil have potentielle dilemmaer og modsatrettede hensyn, som skal balanceres sammen med bestyrelsesarbejdet i øvrigt.

Den foreløbige anbefaling er, at:

 • Der etableres politiske samarbejdsforum – både på tværs af kommunerne og på tværs af kommunale repræsentanter i de enkelte bestyrelser. Der er stor forskel på det tværkommunale politiske samarbejde kommunerne imellem. Nogle kommuner indgår i mere faste samarbejdsfora, mens samarbejdet er mere løseligt forankret blandt andre kommuner. Et politisk samarbejdsforum vil give de kommunale bestyrelsesmedlemmer et forum, hvor dilemmaer, udfordringer og tværkommunale interesser kan drøftes.
 • Der etableres et struktureret ledelsesmæssigt og administrativt netværk mellem FGU, ungdomsuddannelserne og kommunen. Et sådan forum vil kunne bidrage til en kontinuerlig og gensidig forventningsafstemning mellem parterne – også med et ”aftagerperspektiv” ved ungdomsuddannelserne.Det er BKF´s opfattelse at det er vigtigt med et godt samarbejde med og omkring især FGU institutionerne, men også de øvrige uddannelsesinstitutioner.. En af de vigtigste opmærksomhedspunkter er, at hovedparten af de unge kommer videre i uddannelsessystemet, herunder en øget andel i erhvervsuddannelserne. Det betyder tillige, at der kan fastholdes et fokus på den almene linje AGU, som efter BKF´s vurdering ikke har fyldt så meget hverken i debatten eller den hidtidige implementering af FGU. Mange kommuner har i dag et godt og solidt samarbejde med VUC’erne omkring uddannelse af unge i de mere almene fag, et fokus som er vigtigt at videreføre ind i FGU, hvis målsætningen om at flest unge skal videre i uddannelse, skal lykkes. Fokus på de tosprogede vil være vigtigt i den forbindelse, hvis denne målgruppe også fremover skal sikres tilstrækkelige almene kundskaber til at gå videre i uddannelsessystemet.
 • Etablering af et administrativt samarbejdsforum på tværs af kommunerne i et FGU område vil kunne understøtte et politisk samarbejdsforum, ligesom det vil kunne drøfte nogle af de mere konkrete udfordringer og dilemmaer, som der opstår ved implementering af en ny uddannelsesinstitution som FGU. Der er en række helt konkrete kommunale opgaver i samarbejdet med de kommende FGU institutioner såsom:
  • Målgruppevurdering af de unge til FGU
  • Uddannelsesplan/indsatsplan
  • Den virksomhedsrettede indsats
  • Samarbejdet omkring EGU
  • Understøttende indsatser
  • Forventninger til og opfølgning på effekt af FGU (herunder indhold, varighed m.m.)

Dertil kommer, at den kommunale økonomi omkring FGU alt andet lige vil komme i fokus om ikke fra start, så inden for en kort årrække. Der ligger således en række styringselementer både hvad angår målgruppevurdering og uddannelsesplanen, som her vil komme i centrum.

 • Med inspiration fra ejerstrategi ved kommunale forsyningsselskaber kan der eventuelt udarbejdes forslag til kommunalpolitisk rolleafklaring ved en lokalpolitisk beslutning.

Download som pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.