BKF anbefalinger vedrørende folkeskolernes 10. klasser


Formålet med 10. klasse er at understøtte overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, både gennem et fagligt løft og gennem en modning af eleverne. Derudover også gennem arbejdet med at styrke elevernes kendskab til og kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse – ikke mindst de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Denne opgave løses primært inden for de nuværende gode erfaringer med kommunale 10. klasse tilbud. Som supplement hertil er der mulighed for at kommunerne kan eksperimentere med et udvidet samarbejde sammen med erhvervsskoler (og gymnasier) i forhold til eventuel udlicitering af 10. klassetilbuddet. Derudover er der fortsat alternative muligheder ved efterskoler.

Børne og Kulturchefforeningen er opmærksom på, at der er meget forskellige regionale og lokale vilkår og rammer for 10. klasse. Derfor forventes stor variation i organisering, elevsammensætning og handlemuligheder. Eksempelvis i forhold til geografi, transport, tilgængelige ungdomsuddannelse, socioøkonomiske forhold, osv.

Den faglige vurdering er, at folkeskolens 10. klasse fortsat er et relevant tilbud til unge, som kan profitere at et fagligt løft eller personlig modning. Det er samtidig en refleksion, at skoleperioden med omlægning af børnehaveklasse til 0. klasse dermed de facto er et 11. skoleår med 10. klasse.

Med erhvervsuddannelsesaftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” er der et fokus på, at 10. klasserne skal øge søgningen til de erhvervsrettede uddannelser. Kun hver fjerde elev fortsætter på en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Dette kan eventuelt give anledning til et stærkere samarbejde med erhvervsskolerne omkring fx EUD10. Det er helt generelt et opmærksomhedspunkt, at folkeskolens 10. klasse danner brobygning til ungdomssuddannelse – uanset om det er erhvervsuddannelse eller almen ungdomsuddannelse.

Der kan derfor være et et behov for, at man i det kommunale 10. klasser fastholder og styrker indholdet i retning af i højere grad at være begyndelsen på en ungdomsuddannelse fremfor at være afslutningen på et folkeskoleforløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.