Kære BKF medlemmer

Allerførst håber jeg, at I har nydt sommeren. Her efter ferien er det godt at være kommet tilbage til en hverdag, der de fleste steder er næsten normal.

BKF er fortsat i tæt dialog med både KL og de relevante fagministerier om rammerne for den del af genåbningen i forbindelse med Corona, vi nu står i. Selvom vi som forening deltager i dialogen frem mod beslutningerne – herunder med et stærkt ønske om mere rettidig information til kommunerne – er det som altid KL, der orienterer kommunerne om beslutningerne fra Christiansborg.

Derfor vil dette nyhedsbrev handle om øvrige relevante temaer. I kan læse om:

  • Årsmødet
  • Børnesagsbarometeret
  • Evalueringen af socialområdet
  • FOLA’s rundtur i kommunerne

BKF’s årsmøde
Først til BKF’s årsmøde den 12. og 13. november 2020. I bestyrelsen har vi glædet os utrolig meget til igen at kunne mødes alle sammen i BKF-regi. Vi er også klar over, hvor stor pris medlemmerne sætter på foreningens årsmøde. Alligevel har vi måttet træffe en vanskelig beslutning.

I lyset af at Folketinget på grund af udviklingen i smittetallene alligevel ikke valgte at hæve forsamlingsforbuddet til flere end 100 mennesker, har vi valgt foreløbig at begrænse deltagerantallet til 100 mennesker på vores årsmøde. Givet at vi undervejs holder en generalforsamling og at vi primært er et siddende arrangement, ville det faktisk være lovligt for os at samles alle sammen. Men der kan være forskel på hvad der er lovligt, og hvad der er klogt. Samtidig bør vi som offentlige chefer gå foran med et godt eksempel.

Derfor vil der til en start kun blive åbnet for 100 tilmeldinger til årsmødet. Hvis Folketinget inden årsmødet skulle træffe beslutning om at hæve forsamlingsforbuddet, vil vi naturligvis åbne for flere tilmeldinger, såfremt det er muligt på Nyborg Strand. De første 100 pladser vil blive fordelt efter et først-til-mølle-princip, og der vil snarest blive sendt en invitation ud. Givet at vi kun har 100 pladser, vil der i første omgang kun være åbent for foreningens medlemmer, og ikke vores gæster. Vi afsøger i bestyrelsen mulighederne for at flere kan deltage digitalt, herunder selvfølgelig i forhold til generalforsamlingen.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over det begrænsede deltagerantal, for vi mener selv at have sammensat et rigtig godt program for årsmødet. Bestyrelsen har valgt årsmødetemaet ’Kreativitet, motivation og mestring – for alle børn’ for årsmødet 2020. Det har vi, fordi det er vores kerneopgave. På tværs af fagområder. Vi skal sikre, at alle børn møder almene tilbud af høj kvalitet, som inspirerer til deltagelse og mestring, og hvor børnenes virkelyst og kreativitet får lov at udfolde sig.

Det har været vores ambition, at deltagerne går fra årsmødet med ny inspiration til, hvordan vi som topledelse kan arbejde med kreativitet, motivation og mestring for alle børn. Derfor har vi valgt en kombination af faglige oplæg om temaet, oplæg om hvordan vi ledelsesmæssigt arbejder med det – og plads og rum til at foreningens medlemmer gør hinanden klogere gennem diskussion.

Vi har inviteret professor Noemi Katznelson og professor Lotte Bøgh Andersen til sammen at lave en workshop for os. De to har ikke tidligere lavet oplæg sammen, men glæder sig til det. Noemi Katznelson vil give os et forskningsperspektiv på kreativitet, motivation og mestring: Hvordan står det til? Og kan forskningen anbefale konkrete tiltag? Lotte Bøgh Andersen vil bidrage med et ledelsesperspektiv på både den vertikale og den horisontale ledelse af tiltagene. Sammen vil de sætte rammerne for en debat mellem foreningens medlemmer.

Vi har også inviteret Roskilde Festivalen til et oplæg. Både fordi viden om festivalens arbejde med unges motivation og kreativitet er vigtigt i sig selv – og fordi kulturområdets indsigter kan berige et samlet børneområde. Vincent Hendricks har også skruet et oplæg særligt sammen til os med udgangspunkt i vores årsmødetema.

Endelig har vi bedt professor Claus Holm og Klaus Majgaard om at afslutte årsmødet med fælles oplæg og workshop for os. Heller ikke de to har tidligere lavet oplæg sammen. Vi har bedt Claus Holm om at give os et historisk perspektiv på arbejdet med høje forventninger til alle børn – og en status på, hvordan det så står til i dag. Klaus Majgaard vil anlægge ledelsesvinklen og stiller både sig selv og os spørgsmålet om, hvorfor det er så svært?

Sidst men ikke mindst skal vi have besøg af hele tre ministre. Vi krydser fingrene for at kunne åbne årsmødet for alle foreningens medlemmer.

Børnesagsbarometret
Og nu til noget helt andet. Midt i sommerferien udkom nemlig Ankestyrelsens børnesagsbarometer. Undersøgelsen laves af Social- og Indenrigsministeriet, hvor sagsbehandlingen på det børnesociale område undersøges med en stikprøve på omkring 750 sager. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.  I år er undersøgelsen baseret på en juridisk gennemgang af i alt 735 sager fra 37 kommuner. Undersøgelsen kan læses her

Forud for offentliggørelsen havde BKF’s Børne- og Familienetværk dialog med Ankestyrelsen omkring resultatet.  Undersøgelsen viser, at der fortsat er fejl i sagsbehandlingen, men også at der er områder, hvor vi gør det godt i kommunerne. Der er bl.a. godt styr på 24 timers vurdering og behandling af underretningers akuthed (93 % og 99 %), samtale med barnet i arbejdet med den børnefaglige undersøgelse (95 %) og at barnet/familien vurderes at have den rette foranstaltning (92 %).

Der er særligt udfordringer ift. at overholde fire måneders fristen på den børnefaglige undersøgelse (overholdt i 34%), at der tales med barnet forud for afgørelsen om den konkrete foranstaltning (55 %), tre og seks måneders opfølgning (51%) men dog et personrettet tilsyn (71 %).

Netværket er i fortsat dialog med Ankestyrelsen. Dialogen har givet anledning til en undring over, at den juridiske gennemgang viser, at vi ikke overholder fire måneders fristen (§ 50 stk. 7) og ikke taler med barnet inden der udarbejdes en afgørelse (§ 48). Det giver anledning til i dette nyhedsbrev at skærpe opmærksomheden på, at fire måneders fristen alene (lovligt) kan forlænges ud over de fire måneder, hvis det er grundet i forhold, som kommunen ikke har indflydelse på. Det kan være, at man afventer undersøgelser fra specialister. I disse situationer skal der alligevel laves en foreløbig vurdering og snarest efter at oplysninger modtages, skal undersøgelsen afsluttes.

I forhold til samtale med barnet forud for afgørelsen kan nogle af fejlene være begrundet i, at sagen først skal behandles i et visitationsudvalg, og foranstaltningen først derefter forelægges barnet. Så får man en juridisk fejl, idet et visitationsudvalg ikke må træffe afgørelse om en foranstaltning, før der er foretaget en § 48 samtale. Netværket har peget på, at mange socialrådgivere inddrager det i børnesamtalen i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse. Her skal det fremgå tydeligt, hvad der var barnets holdning – eller der skal henvises til, at det er en § 48 samtale.

Netværket mødes igen med Ankestyrelsen i september. Ankestyrelsen vil gerne understøtte kommunerne endnu bedre ift. lovmedholdelig sagsbehandling. Derfor også dette skriv i nyhedsbrevet. Derudover er netværket sammen med Ankestyrelsen også nysgerrige på de kommuner der har klaret sig godt i børnesagsbarometret.

Evaluering af socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet har i gangsat en evaluering af det specialiserede socialområde på både børne- og voksenområdet som konsekvens af Finanslovsaftalen for 2020.

Som en del af undersøgelsesarbejdet er der nedsat en følgegruppe, der undervejs kommer med synspunkter og input. Følgegruppen er stor. Der deltager 31 foreninger/organisationer. Udover BKF deltager bl.a. Socialchefforeningen, KL, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, FOA, Socialtilsynet og derudover en masse brugerorganisationer. Det er formand for Børne- og Familienetværket, Helle Støve, der repræsenterer BKF.

På det første møde, der blev afholdt 14. august, tilkendegav Social- og indenrigsministeren, at der mangler tilstrækkelig viden på det specialiserede socialområde, og at hun ønsker en evaluering, der skal skabe et nationalt overblik over målgrupper og tilbud på området. Hun gjorde det tydeligt, at følgegruppen havde en vigtig stemme ind i evalueringsarbejdet.

Undersøgelsen indeholder tre spor: 1. Afdækning af det specialiserede socialområde, 2. Udarbejdelse af en model for opgørelse af specialiseringsgrad på socialområdet og 3. Løsningsforslag til at sikre specialisering og kvalitet på det specialiserede socialområde.

BKF adresserede blandt andet, at det er vigtigt at se på kvalitetsbegrebet, for hvad er kvalitet? Taler vi om subjektiv eller objektiv kvalitet, og hvad er det ønskede kvalitetsniveau, som vi skal måles ud fra? Derudover har BKF en opmærksomhed på, at børn og unge i målgruppen ikke er en homogen gruppe.

FOLAS rundtur i kommunerne
I august måned har BKF også haft møde med FOLA, Forældrenes Landsorganisation, der er en organisation for forældrebestyrelser i dag- og fritidstilbud. Mødets omdrejningspunkt var en drøftelse af tilsynsopgaven med landets daginstitutioner. Der har været en landsplansdiskussion, hvor flere stemmer har ytret ønske om et statsligt tilsyn. Det er BKF’s klare holdning, at tilsynet skal styrkes – men at det fortsat skal være kommunalt. Det skal det, fordi kommunerne har opgaven med kvalitetsudvikling af dagtilbuddene, og vi har brug for et tilsyn, der ikke kun handler om kontrol, men også om refleksion og efterbehandling.

Når vi skriver om vores møde med FOLA i nyhedsbrevet, er det imidlertid fordi vi lovede at fortælle vores medlemmer, at FOLA her i efteråret tager hul på en stor medlemskampagne, hvor de vil besøge lokale dagtilbud og klynger/distrikter, for opfordre dem til at blive medlem af FOLA. Det sker i anerkendelsen af at FOLA har noget færre medlemmer end Skole og Forældre. Det kan være godt for jer at vide, at rundturen finder sted.

Til slut skal jeg blot varsle, at september måneds nyhedsbrev blandt andet kommer til at indeholde lidt om BKF’s deltagelse i årets Sorø-møde i september samt om BKF’s møde med Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh om en ny barnets lov. Vi håber selvfølgelig også på at have nyt om afviklingen af årsmødet.

Indtil da må I have rigtig god arbejdslyst.

De bedste hilsener,
Anne Vang