Kære BKF-medlemmer

Om få dage indfinder julen sig, og lige straks går vi nytåret i møde og fra 2021 til 2022.
Årets sidste nyhedsbrev bliver til i decemberfrost, vintersol og juletravlhed.
Tak for et begivenhedsrigt, udviklende og til tider udfordrende og hektisk 2021 i BKF med fokus på, involvering i og påvirkning af en lang række vigtige sager.

Fra Sammen om Skolen, rekruttering af medarbejdere og ledere til børne- og ungeområdet, herunder studerende på pædagog- og læreruddannelsen og velfærd til den kommunale ungeindsats, systematisk opsamling af data på kulturområdet, minimumsnormeringer i dagtilbud, kvalitetsstudie og Barnets Lov – for blot at nævne nogle af dem.

BKF har været helt tæt på processerne og beslutningerne, i drøftelser og samarbejde med ministerier, KL og organisationer, hvor og når det gjaldt.
En stor tak til særligt de landsdækkende netværk for at levere svar og rådgivning og dermed yde interessevaretagelse med ultra korte deadlines – og af og til køre i overhalingsbanen – på BKF’s vegne året igennem.

Og ja, så er der fortsat coronaen, som har fyldt og fylder. Det må konstateres, at vi bruger adskillige kræfter på at håndtere epidemien og restriktionerne. Stor respekt for det beredskab og den omstillingsparathed, man øjner overalt – i daginstitutioner, skoler, fritids- og kulturtilbud og på ungeområdet og det børnesociale område.
Vi har lært rutinerne, lever i det, snarere end med det, men stiler mod et lettere, friere og tryggere 2022.

Årsmødet 2021

Bestyrelsen og jeg ser tilbage på et inspirerende, fremadskuende og velgennemført årsmøde 2021, hvor BKF’ere endelig kunne samles fysisk og se hinanden i øjnene uden skærm imellem og næsten uden mundbind.

Det er vores ambition, at I kan tænke tilbage på et årsmøde, hvorfra I kan trække ny inspiration til, hvordan I som topledelse kan arbejde med kreativitet, motivation og mestring for alle børn og unge i hver jeres sammenhæng og på tværs – i et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab.

Oplæg, film og opsamling fra workshops ved årsmødet er at finde på BKF’s hjemmeside:
https://bkchefer.dk/sample-page-2/aarsmoede-2021/

Konstituering af bestyrelsen og nye netværksmedlemmer

Efter BKF’s generalforsamling den 11. november 2021 har bestyrelsen konstitueret sig.

Gorm Bagger Andersen er ny næstformand i BKF, og Ane Stallknecht fortsætter herudover som næstformand.

Michael Gravesen er ny formand for BKF’s skolenetværk.

Bestyrelsen byder velkommen til Jesper Carlsen, Hjørring Kommune, der er valgt som formand for BKF’s Ungenetværk.

Der er udpeget fire nye medlemmer af henholdsvis det landsdækkende Dagtilbudsnetværk, Skolenetværk og Børne- og Familienetværk pr. januar 2022.

Birgitte Lund Flansmose, Københavns Kommune, indtræder i Skolenetværket, Sune Thor Olsen, Ringsted Kommune, i Børne- og Familienetværket, og Gitte Højbjerre, Frederikshavn Kommune, og Lars Lynghøj, Randers Kommune, indtræder i Dagtilbudsnetværket.

Vi ser frem til samarbejdet med jer alle.

Her følger en samlet oversigt over de landsdækkende netværks medlemmer:

Skole Kommune
Michael Gravesen Kalundborg
Carsten Otte Brønderslev
Per Viggo Larsen Syddjurs
Charlotte Houlberg Middelfart
Jesper Ulrich Jørgensen Ringsted
Rikke Reiter Helsingør
Brigitte Lund Flansmose København
Søren Trier Høisgaard Egedal
Børn og Familie Kommune
Helle Støve, Formand Favrskov
Anette Stevn Jensen Hjørring
Anton Rasmussen Ikast-Brande
Inge Gorm Andersen Brønderslev
Henning Riistofte Haderslev
Lotte Christensen Lolland
Helle Stennicke Gentofte
Tine Vesterby Sørensen Egedal
Sune Thor Olsen Ringsted
Dagtilbud Kommune
Merete Villsen, formand Ikast-Brande
Gitte Højbjerre Frederikshavn
Lars Lynghøj Randers
Rune Sørensen Vejle
Christina Breinholt Schou Roskilde
Margit Mikkelsen Guldborgsund
Susanne Poulsen Ishøj
Lotte Aabye Ballerup
Dennis Danielsen Frederiksberg
Kultur og fritid Kommune
Sofie Plenge Vejle
Søren Ørgaard Jammerbugt
John Bøgelund Frederiksen Silkeborg
Christian Haugk Haderslev
Kim Dawartz Næstved
Jens Overgaard Ballerup
Anders Christensen Høje Taastrup
Unge Kommune
Jesper Carlsen Hjørring
Lone Lollesgaard Vesthimmerland
Thomas Born Smidt Silkeborg
Jes Jørgensen Ærø
Per Kensø Ballerup
Susan Bjerregaard Hvidovre

Nedenfor kan I læse nyheder fra BKF’s landsdækkende netværk.

Sidst i nyhedsbrevet vil I kunne finde nyt om møder, konferencer, puljer, initiativer, tiltag, rapporter, forskning og inspirationsmaterialer.

I skrivende stund er der udsigt til en hvid jul. Med det billede på nethinden vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Henning Bach Christensen

Nyt fra Kultur- og Fritidsnetværket
Ved Sofie Plenge

Kulturens Analyseinstitut

På finansloven for 2022 er der afsat midler til etablering af Kulturens Analyseinstitut – konkret 4 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. årligt i 2023-2025.
Det er en god nyhed, og vi vil i netværket følge de næste faser tæt.
Vi håber på en stærk kommunal stemme i de næste faser, hvor stilladset omkring instituttets arbejde skal sættes op.
Vi vil holde en tæt kontakt til KL, der er med i den kreds, der har presset på for at komme i mål med etableringen.

Nyt fra Skolenetværket
Ved Michael Gravesen

Revideret evaluerings- og bedømmelsessystem

Forligskredsen på Christiansborg har indgået en aftale den 29. oktober 2021, som skal bidrage til en stærkere evalueringskultur i folkeskolen og skabe gennemsigtighed i testene for elever, forældre og lærere. Initiativerne i aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027.

Læs mere om det reviderede evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, herunder en lineær modificering af det nuværende testsystem:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem

Meddelelsesbog, skoleudviklingssamtaler og udviklingsliste

I forbindelse med et revideret evaluerings- og bedømmelsessystem er der truffet beslutning om følgende:

  • Afskaffelse af elevplaner. I stedet skal der anvendes en meddelelsesbog som systematisk opfølgning. Det drøftes aktuelt, om denne kan eller skal være digital. Meddelelsesbogen bruges til alle elever, og den kan udvides i forhold til elever med særlige behov. Formålet med meddelelsesbogen er at kvalificere dialogen mellem skole, lærer, forældre og elev.
  • Afskaffelse af kvalitetsrapporter, som erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem kommuner og folkeskoler. I den sammenhæng anses det for væsentligt at fastholde dialogen i hele ledelseskæden ved kommunalbestyrelse/fagudvalg, skolechef og skoleleder (med lokal inddragelse af afdelingsledere, medarbejdere og skolebestyrelse) og anvende relevante data som grundlag for dialogen om den enkelte folkeskoles udvikling.Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt med klarhed / aftale om et årshjul i forhold til dialogen om skoleudviklingen med inddragelse af relevante aktører.
  • Etablering af en såkaldt udviklingsliste. Der ønskes en tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer, hvorfor tilsynet suppleres med en såkaldt udviklingsliste, hvor skoler udtages på baggrund af en screening ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

BKF og partnerskabet Sammen om Skolen

I forlængelse af ovenstående har partnerskabet omkring Sammen om Skolen samarbejdet i nogle arbejdsgrupper om fælles anbefalinger til realiseringen af en tværgående evalueringspraksis, herunder meddelelsesbog, skoleudviklingssamtaler og udviklingsliste.
På den baggrund fremlægges forslag til det politiske niveau om rammerne for lovgivningen.
Børne- og Undervisningsministeriet har lyttende og kompetent faciliteret drøftelserne – og det endelige resultat er naturligvis en sammensætning af de forskellige kompromisser i partnerskabet Sammen om Skolen.
Det skal bemærkes, at blandt andre BKF meget aktivt er indgået i arbejdsgrupperne og søgt og fået indflydelse på, at det igennem hele ledelseskæden er muligt at varetage opgaven med de nye initiativer.

Nyt fra Dagtilbudsnetværket
Ved Merete Villsen

Lov om minimumsnormeringer og styrket tilsyn i dagtilbud

Nu er loven om minimumsnormeringer og et styrket tilsyn i dagtilbud endelig vedtaget i Folketinget. Det skete i november måned.

Kommunerne skal nu senest ved udgangen af 2023 have indført minimumsnormeringer i daginstitutioner på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver, som et årligt gennemsnit på kommuneniveau.
Derudover skal normeringen følge barnets alder, således at børn, der rykkes tidligt i børnehave, skal sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til, at barnet er fyldt 3 år.

Med lovforslaget er det også vedtaget, at kommunernes tilsyn med dagtilbud styrkes gennem nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med det pædagogiske indhold. Formålet med forslaget er dels at fremme kvalitetsudviklingen i dagtilbud og dels at understøtte kommunernes kontrol med, at der er den nødvendige kvalitet i tilbuddene.

Loven om styrket tilsynet med dagtilbud træder i kraft den 1. januar 2022, med en ramme for implementering frem til 30. april 2022.

Loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner træder i kraft den 1. januar 2024.

Vi har i dagtilbudsnetværket afgivet høringssvar og er også blevet imødekommet med blandt andet en lidt længere implementeringsperiode for tilsynet.

Evaluering af pædagoguddannelsen

Dagtilbudsnetværket har videre bidraget til evalueringen af pædagoguddannelsen. En evaluering, som peger på, at vi kan gøre det bedre, end vi gør i dag.
Men der er også pointer i evalueringen, som er positive, og som vi skal holde fast i.

Herunder at pædagoguddannelsen er blandt de uddannelser med det laveste frafald inden for professionsuddannelserne.
Pædagoguddannelsens optag er fra en meget bred målgruppe, hvilket må ses i den kontekst, at pædagoger arbejder inden for mange velfærdsområder.
Forbedringspotentialet hos os som kommuner ligger i at understøtte en bedre sammenhæng mellem uddannelse og praktiksted med øje for den studerendes behov og faglige udvikling.

Dette kunne eksempelvis imødekommes ved at stille vores dagtilbud til rådighed for de studerende, når deres teoretiske moduler skal kobles med virkelighedens pædagogiske praksis.
Derudover skal vi kvalificere praktikken, skabe netværk og sikre, at vores praktikvejledere er klædt på til at varetage vejlederopgaven.

Dagtilbudsnetværket er ligeledes optaget af, at praktikstarten skal flyttes. Det er ikke hensigtsmæssigt, at praktikstart sker tæt på de lange feriemoduler, som sommer- og juleferien.
Herudover ligger det os meget på sinde, at professionsuddannelserne vil evaluere deres undervisere og deres undervisning i forhold til, at der kommer fokus på, at få koblet teori med praksis, det vil sige relatere til den virkelighed, der er i daginstitutioner i dag.
Endelig skal der justeres på taksameteret, så der er mulighed for flere undervisningstimer.

I 2022 vil vi i netværket som udgangspunkt arbejde med et særligt fokus på nedenstående områder:

Rekrutteringsudfordringer

Kommunerne oplever med forskellig styrke problemer med at rekruttere personale på dagtilbudsområdet, herunder særligt ledere og pædagoger, men det gælder i stigende omfang også pædagogiske assistenter, dagplejer og ufaglært arbejdskraft.

Set i sammenhæng med den demografiske udvikling og de nationale ambitioner om flere uddannede udgør dette en stor udfordring for dagtilbudsområdet i de kommende mange år.

Inklusion og det specialiserede område

Vi oplever, at stadig flere børn har svært ved at være i de lokale børnefællesskaber og et øget pres på ressourcer til at løse opgaven eller segregering til specialtilbud.
Dagtilbudsområdet har derfor en stor opgave med at arbejde med mindset, kompetencer, organisering og struktur, hvis børnene fortsat skal have de rigtige dagtilbud i lokalområdet.
Vores udgangspunkt er at alle børn hører til i et fællesskab.
Studier viser at, af de børn, som segregeres til specialtilbud, opnår kun 17% en ungdomsuddannelse.

Udmøntning af minimumsnormeringerne og forældrenes forventninger

Debatten om minimumsnormeringer har mange steder skabt forventninger hos forældrene om, at de i den enkelte institution kan genfinde den besluttede ratio mellem børn og voksne.
Det er vores oplevelse, at vi står over for en meget stor kommunikationsopgave, da det ikke i praksis vil være muligt at leve op til forældrenes forventning på stueniveau.

Kvalitetsundersøgelse i danske dagtilbud

Der igangsættes inden længe et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.
Kvalitetsundersøgelsen skal skabe indsigt i kvaliteten af danske dagtilbud, herunder rammerne, læringsmiljøerne og hvilken betydning disse har for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.
På sigt skal kvalitetsundersøgelsen endvidere understøtte, at der gennem tilbagevendende og konsistente kvalitetsundersøgelser tilvejebringes viden og data om udviklingen i kvaliteten af danske dagtilbud.
Dette skal tilvejebringe indsigt i, hvorvidt og hvordan forskellige indsatser på dagtilbudsområdet virker.

Tak til alle, som på den ene eller anden måde har bidraget til, at dagtilbud også i 2021 har fået en plads på den politiske dagsorden.

I Dagtilbudsnetværket håber vi, at I vil fortsætte det arbejde også i 2022.

Nyt fra Børne- og Familienetværket
Ved Helle Støve

Barnets Lov – yderligere kvalificering af lovudkast

Den 10. november rettede BKF’s Børne- og Familienetværk sammen med De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Mødrehjælpen, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, KL og Red Barnet henvendelse til social- og ældreminister Astrid Krag om processen for Barnets Lov. Herunder en kritik af, at Barnets Lov hastes igennem i Folketinget og efterfølgende implementeres med en kort frist.
Social- og ældreministeren besvarede henvendelsen med oplysninger om, at aftalekredsen havde genbesøgt den tidligere tidsplan, og at der var enighed blandt partierne om at følge en alternativ tidsplan.
Det betyder, at der nu planlægges mod fremsættelse af lovforslaget i efteråret 2022. Aftalekredsen har således prioriteret at sikre ekstra tid til en yderligere kvalificering af lovudkastet og inviterer samtidigt til videre dialog og inddragelse af BKF’s erfaringer og fagligheder.
Glædeligt at blive inddraget og at få feedback på betydningen af BKF’s kommentarer, og at inddragelsen fortsætter.

Barnets Lov forventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Læs nyhed om justering af tidsplan for Barnets Lov:
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/dec/tidsplan-for-barnets-lov-justeres

Nyt fra Ungenetværket
Ved Jesper Carlsen

 Det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Ungenetværket har fokus på arbejdet med Det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse. Det seneste møde i partnerskabet måtte desværre aflyses, men der arbejdes videre i regi af STUK.
Ungenetværkets udspil, som blev præsenteret på årsmødet, indeholder mange af de tanker, som partssamarbejdet arbejder videre med i forhold til et kommende udspil.

Vi forventer at blive indkaldt til nye dialoger i 2022.

MØDER, KONFERENCER, PULJER, FORSKNING, UNDERSØGELSER, RAPPORTER, ANALYSER, INDSATSER OG INSPIRATIONSMATERIALER 

KONFERENCER: Mellemformer i skolen – organisering, pædagogik og økonomi 

Komponent inviterer til konference om mellemformer i skolen, der skal bidrage med inspiration, viden og med at udbrede eksisterende erfaringer.
Mellemformer mellem almenundervisning og specialundervisning er under udvikling i de fleste kommuner i Danmark i dag. Spørgsmålet er hvad denne størrelse er svaret på i forhold til at skabe de bedste skoletilbud for alle elever i vores kommune?
Programmet byder på den nyeste danske forskning om mellemformer i de danske kommuner og viden om, hvordan man strategisk og praktisk kan arbejde med mellemformer set ind i ”Whole system approach” – perspektiv.
Endelig har man mulighed for at få indblik i kommuners arbejde med udvikling af mellemformer, herunder faldgruber og forskellige parters perspektiver, herunder inspiration samt mulighed for at videndele med andre kommuner om arbejdet med og udvikling af mellemformer:
https://www.cok.dk/mellemformer

UNDERSØGELSE: Flere børn starter i tidlig SFO

Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser, at flere og flere børn starter i tidlig SFO i foråret før skolestart. Det betyder, at mange børn forlader børnehaven tidligere, og at de skoleforberedende aktiviteter allerede starter, når nogle børn er fire år. Men der mangler viden om, hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling:
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/undersoegelse-boern-starter-tidlig-sfo

ANALYSE: Kriminel adfærd påvirker kriminalitetstilbøjeligheden i omgangskredsen

Ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at den kriminelle adfærd hos en ung mand påvirker kriminalitetstilbøjeligheden i hans omgangskreds.
Effekten er langt større i byer og andre tætbefolkede områder:
Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder – ROCKWOOL Fonden | ROCKWOOL Fonden

KORTLÆGNING: Veje til at styrke børns læselyst

Mange folkebiblioteker arbejder med at styrke læselysten hos børn.
I perioden 2014-2019 har der været gennemført 60 læselystprojekter, som Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer i en kortlægning med fokus på projekternes erfaringer og succesfulde tiltag med at skabe læselyst:
https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/i-fokus/boern/kortlaegning-af-laeselystprojekter