Kære BKF-medlemmer
Først og fremmest tak for jeres opbakning til generalforsamlingen, til bestyrelsen og valget af mig som formand.
November og december har været mørk og tung og den tredje nedlukning på grund af corona var på vej.

For første gang i foreningens historie afholdt vi ikke årsmøde. Det møde, som for mange af os bare er Børne- og Kulturchefforeningen. Der hvor vi bliver klogere sammen, mødes med os selv og dem som syntes, at også vi er vigtige.

Nu er det tid til årets sidste nyhedsbrev. Et år der slet ikke blev som vi forventede, men som både beviste og udfordrede BKF som stærk chefforening for kollegial sparring og interessevaretagelse.

Vi beviste, at vi vil det kollegiale sammenhold, for under corona-krisen var der mere end nogensinde brug for den kollegiale videndeling og sparring – mailtrådene glødede både under den første, anden og nu tredje nedlukning.
Vores sammenhængskraft viste sig stærk under krisen. Det kan vi godt være stolte af.
Vores rådgivning var i hver nedlukning vigtig for ministerier og styrelser, for vi sad i de sektorpartnerskaber, der rådgav i de vigtige timer.

Udfordrede blev vi også. For vi er bedst når vi mødes, drøfter og diskuterer. Så vores forudsætninger for at dele vores viden, data og ledelsesfaglighed med alle interessenter har haft trange kår.

Vores nye bestyrelse har også kun været sammen virtuelt. Jeg glæder mig til vi at mødes rigtigt igen og kan fortsætte vores inspirerende og meningsfulde samarbejde.

Min første måned som ny formand har været noget helt særligt, for alle møder har været virtuelle. Så alle de samarbejdspartnere, jeg har glædet mig til at møde, har jeg kun mødt på en flad skærm.

Nedenfor har I nyheder fra vores landsdækkende netværk.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

På bestyrelsens vegne.
Henning Bach Christensen

Nyt fra Kultur- og Fritidsnetværket, v Sofie Plenge
I Kultur- og Fritidsnetværket har vi sagt farvel og på gensyn til to gode kolleger, tidligere formand Steen Lindgaard fra Viborg Kommune og Lotte Holt Worup fra Brønderslev Kommune. Tak for et fremragende samarbejde! Ind i netværket er kommet to nye kræfter, Søren Ørgaard fra Jammerbugt Kommune og Christian Haugk fra Haderslev Kommune. Velkommen til!

Kultur- og fritidsområdet har gennem 2020 lukket ned, åbnet delvist op, lukket delvist ned, lukket lidt op igen og forfra en gang til. Det har også på dette område holdt både ledere og medarbejdere på tæerne. Netværket har været repræsenteret i Kulturministeriets sektorpartnerskab omkring idrætten og har på den måde bidraget med den kommunale vinkel på de mange problematikker, der opstår særligt i genoplukning og de delvise nedlukninger. Vi har desværre ikke oplevet, at Kulturministeriet har trukket på os i den løbende dialog uden for sektorpartnerskaberne og vil i den kommende tid forsøge at etablere et mere stabilt samarbejde på den front.

Netværket har formuleret en række punkter, vi vil sætte særligt fokus på i den kommende periode. Uprioriteret:

–          En data- og analysedrevet udvikling. Kulturens effekter og værdier har været debatteret med tiltagende styrke over de senere år og debatten om et Kulturens Analyseinstitut dukker jævnligt op til overfladen. Vi har allerede en mængde data til rådighed i kommunerne, som kan bruges systematisk til at opnå indsigter, der kan understøtte såvel politiske og ledelsesmæssige beslutninger og prioriteringer.
–          Kultur- og fritidsområdet som kulturbærere. Kultur- og fritidsområdet beskæftiger sig med alle borgere fra 0-100 år: fra dagtilbud og skole, over ungdommen og den tidlige voksenalder, i tiden hvor familien fylder meget og til empty nesters og seniorer. For 0-18-årsområdet er det med både folkeskolereformen og med læreplanerne i dagtilbud og indsatserne for børn og unge i udsatte positioner, at kompetencerne på kultur- og fritidsområdet er efterspurgte i udviklingen af fremtidens voksne. Vi er både optagede af at bidrage bedst muligt til en lærings- og dannelsesdagsorden i skole- og dagtilbudstiden og af at sætte rammen om deltagelse i et rigt fritidsliv, der samtidig gør det gode liv muligt.
–          Kulturøkonomi. Coronaen har blotlagt, at mange kulturinstitutioner – både de store og hæderkronede og de små lokale – hænger i bremsen, når de kommercielle aktiviteter, der i de senere år er blevet opdyrket og fremmet af både institutioner og bidragsydere, bliver bremset. Vi ønsker i netværket at bidrage til den ledelsesmæssige debat om bæredygtige økonomier både i de institutioner, der er kommunale og hos dem, hvor kommunerne er hovedbidragsyder.

Nyt fra Dagtilbudsnetværket, v. Merete Vilsen
Så nåede vi næsten til slutningen af 2020. Et meget mærkeligt år, som har været både anderledes og udfordrende.

Coronapandemien har givet os alle sammen en helt ny hverdag. På forvaltningen, i dagtilbuddene og i dagplejehjemmene har vi alle navigeret under forhold, som ingen havde forestillet sig, vi skulle komme til at stå overfor. Det er en kæmpe udfordring, som kræver stor omstillingsparathed. En opgave, som set fra vores stol er håndteret utroligt flot alle steder

Lige nu er Danmark ved at lukke ned, men på dagtilbudsområdet holder vi fortsat åbent med de retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som nu har sat rammerne for vores hverdag igennem mange måneder. Der er mange udfordringer, der skal håndteres, men vi har også gjort os nogle nye erfaringer med at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, som vi kan tage med os videre frem i udviklingen af det pædagogiske arbejde.

Finanslovsaftalen for 2021 er med til at sprede lidt lys i en mørk tid. Aftalen består blandt andet af lovbundne minimumsnormeringer fra 2024, men allerede i indfasningsårene fra 2021-2023 er der afsat ekstra midler til at løfte normeringerne. De lovbundne minimumsnormeringer, der træder i kraft 1. januar 2024 betyder, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Parallelt med indfasningen af minimumsnormeringerne, skal sikres mere uddannet personale. Der er midler til en opkvalificeringspulje fra 2023, så erfarne pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger, mens de stadig er ansat i dagtilbuddet. Samtidig gøres adgangen til meritpædagoguddannelsen mere fleksibel. Adgangskravet nedsættes fra 5 til 2 års relevant erhvervserfaring evt. kombineret med et alderskrav.

Tilsynet med de kommunale og private dagtilbud styrkes også for at understøtte kvaliteten. Både det pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer. Der kommer minimumstandarder for det kommunale tilsyn, herunder bl.a. at det sikres, at der i tilsynet indgår observationer, at der over tid foretages uanmeldte og anmeldte besøg, og at der sker en effektiv opfølgning. Og netop tilsynet er noget af det dagtilbudsnetværket har arbejdet intens med gennem hele 2020. Vi er spændte på at se første udkast om tilsyn fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Lige nu er der mange delaftaler i Finanslovsaftalen, som slet ikke er på plads, i forhold til hvad elementerne kommer til at betyde for os. Vi forventer derfor, at der ligger et stort arbejde foran os i 2021 med at få detaljerne på plads og få mest mulig indflydelse på indhold og implementering af alle de forskellige delaftaler. Vi vil forsøge at holde jer opdateret via de kommende Nyhedsbreve fra BKF.
I finder hele aftaleteksten her:

Podcast giver inspiration til udviklingen af en evalueringskultur
Pædagogisk personale i dagtilbud kan få viden og værktøjer til udviklingen af en evalueringskultur i tre nye afsnit af podcastserien BØRNEHØJDE.

I tre nye afsnit stiller podcastserien BØRNEHØJDE skarpt på, hvordan man kan arbejde med sin evalueringskultur. Tre forskere og pædagogisk personale deler deres erfaringer med, hvad det kræver at skabe et tillidsfuldt samarbejde, inddrage børnenes perspektiver og sætte meningsfulde mål og følge op.

Podcastserien er produceret til pædagogiske ledere og personale. Man kan lytte til den individuelt, eller tage indholdet op til et personale- eller teammøde, hvor man diskuterer og arbejder med sin pædagogiske praksis. Der er også udviklet tilhørende dialogkort som kan bruges i en udviklingsproces.

Lyt til BØRNEHØJDE på emu.dk eller hvor du ellers finder dine podcasts.

Podcastemaet om evalueringskultur består af tre afsnit:

Afsnit 1: Evalueringskultur med mål og mening
Om at undersøge og udvikle det, man er nysgerrig på i hverdagen, ved systematisk at følge de tre trin i evalueringscirklen

Medvirkende:
Stine Hamilton, forsker ved Via University College
Leder, personale og børn fra dagplejen og Børnehuset Rørvigrødderne i Odsherred

Afsnit 2: Evalueringskultur som samarbejdskultur
Om hvordan I gennem systematisk evaluering og samarbejde kan flytte fokus fra fejl til fælles udvikling

Medvirkende:
Ane Qvortrup, professor på Syddansk Universitet
Leder, personale og børn fra Børnehuset Hyldegården i Gladsaxe

Afsnit 3: Evalueringskultur med børneperspektiver
Om hvordan I inddrager børnenes perspektiver i jeres evalueringskultur

Medvirkende:
Anette Boye Koch, docent og lektor ved VIA University College
Leder, personale og børn fra Børnegården Rundhøj i Aarhus

Nyt fra Børne- og Familienetværket v. Helle Støve
Nu er det snart et år siden, at statsministeren i sin nytårstale introducerede os til det, vi nu kender som Barnets Lov eller Barnet Først, som BKF i årets løb har givet input til.

Siden har Børne- og Familienetværket ventet spændt og været i løbende kontakt med både KL og Social- og indenrigsministeriet. Først fik vi at vide, at det var i foråret 2020, der kom noget, men så kom COVID-19, så fik vi at vide, at det kom lige inden sommerferien, så fik vi at vide i september at det blev lige inden jul. Men hele tiden kommer COVID-19 i vejen.
Nu har Astrid Krag så meldt ud, at der først kommer noget i det nye år. Vi venter derfor fortsat spændt!
Social- og indenrigsministeriet lover fortsat, at BKF vil blive inddraget. Det ser vi frem til, og er fortsat klar til at kaste alt vores energi ind i arbejdet.

Vi har med udgangspunkt i Regeringens tanker om Barnet Først etableret et fælles forum bestående af syv organisationer: Socialpædagogerne, DS, KL, DAV, Mødrehjælpen, Børns Vilkår og os. Med samarbejdet løfter vi et ansvar sammen. Vi repræsenterer megen viden og forskellige praksiserfaringer, som er vigtige perspektiver i debatten. Vi er ikke enige om alt, men det at vi står sammen er stærkt!
Som I måske husker resulterede det også i en fælles kronik i efteråret.
Vi er siden kronikken i Politiken 10. september gået sammen om tre væsentlige budskaber eller forhold. Det kalder vi – ”Alle børn har krav på en tryg barndom” og det handler om:
–        Barnet i centrum
–        Rettigheder og retssikkerhed
–        Kvalitet i anbringelsen
Med dette udgangspunkt inviterede vi til en høring på Christiansborg, som dog måtte aflyses grundet COVID-19. Høringen blev ændret til et virtuelt møde med en begrænset mødekreds den 23. november, hvor ordførerne for området og deres nøglepersoner var inviteret med. Formålet med mødet var at være i dialog med ordførerne med afsæt i vores fælles ambitioner for området. Med afsæt heri stillede ordførerne gode og relevante spørgsmål og vores klare oplevelser af mødet har været, at de fik udvidet perspektiverne på området. Vi oplevede især, at de var interesseret i frikommuneforsøgene i bl.a. Gladsaxe. Det er rigtig godt. Mødet har også resulteret i et nyt møde med ordførerne i januar.

Vi venter også på Ankestyrelsens udspil til nyhedsbrev eller retning for sektoransvaret på børnehandicapområdet. Også her blev vi i første omgang lovet et nyhedsbrev om emnet lige inden sommerferien. Med nyhedsbrevet er formålet at tydeliggøre, hvor langt skolernes ansvar går ift. pasning af barnet, og hvornår servicelovens handicapkompenserende foranstaltninger træder i kraft. Et område der er svært at administrere, og årsagen til mange hjemvisninger fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har meldt ud, at det kommer i første kvartal 2021.

Nyt fra Skolenetværket v. Gorm Bagger Andersen
Den sidste måned har igen været præget af en tæt og løbende dialog med såvel ministerium som KL om coronas-situationen. Dels om forskellige mulige restriktioner og tiltag, dels om effekten og håndteringen af disse i praksis. Som forening er vi meget tilfredse med den tætte involvering og dialog.
Vi har fokus på tidligst muligt at få fastlagt, hvordan rammerne for skoledrift vil være, hvis smittepresset bevares eller udvikler sig negativt. Herunder hvornår og hvilke forhold der skal være tilstede, for at der fx sker aflysning eller ændringer vedr. sommereksamener m.v. I dialogen har vi endvidere stærk fokus på mulighederne for, at nogle af de ikke-nødvendige indrapporteringer m.v. enten aflyses eller udsættes. Fx timetalsindberetninger på grundskoleområdet.

Vikar og vikarpåsætning
BKF har sidste år indgået en alliance med KL, Skolelederforeningen samt Skole & Forældre vedr. vikarsituationen i folkeskolen. Dette på baggrund af stor politisk interesse for området. Hensigten er at mindske vikarforbruget hvor det er muligt og at kvalificere det vikardækkede arbejde. Der er i den forbindelse udarbejdet inspirationsmateriale baseret på erfaringer fra en række skoler og kommuner. I foråret 2021 er det planen, at et mindre antal kommuner og skoler skal afprøve materialet – vejledt af skoleledere som har gode erfaringer at dele – så vi på den baggrund kan rådgive ministeriet om fremtidig tilgang.

Til dette formål søger vi ca. 3 skoler og/eller ca. 10 skoler. De skal være villige til at indgå i et afprøvnings- og dialogforløb, og de skal selv have behov for og interesse i at mindske eget vikarforbrug. Skriv til Gorm.BaggerAndersen@glostrup.dk hvis I er interesserede. Gerne senest den 10. januar.

Møde med Gordon Ørskov
BKF har i mange år haft kvartalsvise møder med lederen af Danmarks Lærerforening. Formand og formand for skolenetværket har i december haft møde med lærerforeningens nye formand, Gordon Ørskov, og vi har aftalt at fortsætte denne møderække. I det afholdte møde havde vi især fokus på implementeringen og forståelse af den nye arbejdstidsaftale for lærerne.