Kære BKF medlemmer

Foråret er fløjet af sted i år, mens vi først har lukket og så genåbnet de institutioner og forvaltningsenheder, vi er ansvarlige for. Det er blevet tid til det sidste nyhedsbrev inden sommer. Du kan læse om:

  • Kommunaldirektørernes invitation til konference om Coronalæring
  • Nationale Corona evalueringer på børneområdet
  • Smittestop App
  • Nyt fra Dagtilbudsnetværket
  • Børne- og Familienetværkets input til arbejdet med Barnets Lov
  • Formandsvalget her i BKF

Kommunaldirektørforeningens invitation til konference om Coronalæring
Kommunaldirektørforeningen har bedt mig videreformidle en invitation til konference om Coronalæring og offentlig ledelse den 18. august 2020 til jer. Temaet er, hvordan vi i kommunerne lærer af de erfaringer, vi har fået under krisen. I mange kommuner er der sat gang i lokale evalueringer eller planlagt lignende tiltag. Kommunaldirektørforeningen vil gerne sikre, at vi får vidensdelt og erfaringsudvekslet på tværs: Klik her for tilmelding.

Nationale Corona evalueringer på børneområdet
Børne- og Undervisningsministeren har igangsat to evalueringer på børneområdet: En om erfaringer på dagtilbudsområdet, og en om erfaringer på skoleområdet. Begge evalueringer forestås af EVA. Det kan være rart for BKF’s medlemmer at vide, at de kommer, så vi kan læne os op ad dem i eventuelle lokale evalueringer.

BKF er også blevet bedt om inputs til temaer for evalueringerne.
På dagtilbudsområdet var det også EVA, der lavede den store kvalitetsundersøgelse, der udkom sidste år. Her blev det blandt andet konkluderet, at vi kunne blive bedre hvad angår hygiejne og sundhed. Set i bakspejlet må det konstateres, at det ikke var nogen uvæsentlig pointe. En opdatering af konklusionerne og anbefalinger ift. hvordan vi viderefører de nye og forbedrede sundheds- og hygiejnetiltag i en normal institutionshverdag vil være velkomment. Det samme vil læringspointer omkring ledelse og styring, børnegrupper, pædagogik, anvendelse af udearealer, forældresamarbejde mv.

På skoleområdet har vi nævnt fire temaer. For det første ledelse og styring. Meget er givet frit og det kan have åbnet for kreativitet og engagement – men der kan også være blevet uacceptabelt langt mellem top og bund, hvor nogle klasser og skoler virkelig har præsteret, mens andre ikke har.  For det andet pædagogik, eksempelvis fordele og ulemper ved at der er slækket på minimumstimetal og kompetencedækningskrav og tilsvarende åbnet for forløbspræget undervisning. For det tredje fordele og ulemper ved brugen af fjernundervisning. Og for det fjerde fordele og ulemper for forskellige børnegrupper; nogen børn har profiteret af fjernundervisning og/eller undervisning i faste små grupper med faste voksne mv., andre har bestemt ikke.

På begge områder er det vigtigt at bruge erfaringerne fra Corona tiden i et læringsøjemed. Jeg har dog også forsøgt at mane til en vis besindighed i forhold til, hvad man mener at kunne udlede af tiden med Corona. Der findes formentlig ikke ret mange forskere, der ville finde på at ændre 25 ting på en gang, og så efterfølgende konkludere på dem hver for sig. Men sådan har virkeligheden været for os. Vi har samtidig befundet os i en krisesituation, hvor alle har udvist imponerende vilje og kreativitet for at få tingene til at fungere. Vi skal selvfølgelig overveje, hvordan den type af pionerånd bedre kan trives til hverdag – men det vil være utopi at tro, at det bare sker af sig selv. Derfor skal man efter min vurdering tage læringspointerne med et gran salt.

Smittestop App
Også Sundheds- og Ældreministeriet har bedt os om hjælp til at dele information via nyhedsbrevet. Det har de, fordi de har lanceret en Smittestop App. App’en skal hjælpe til med at bryde smittekæder, og er på den måde et digitalt supplement til øvrige tiltag.

Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer os til at dele app’en via arbejdspladser. Derfor har de sendt os en pakke med forskellige elementer, der kan bruges efter behov. Den indeholder:

  • Informationsark med grafisk opsætning om smittestop-appens funktioner
  • Animeret film i forskellige formater, der fortæller om smittestop
  • Banner til SoMe i forskellige formater samt et dokument med HTML-koder til bannere, der kan bruges i nyhedsbreve, på intranettet og lignende
  • Stillbillede af smittestop-appen

I kan downloade pakken fra wetransfer her. Og så kan app’en i øvrigt downloades her: App store & Google play.

Nyt fra dagtilbudsnetværket
Dette nyhedsbrev skal også have plads til lidt nyt fra dagtilbudsnetværket. Coronatiden har nemlig ikke og skal heller ikke fjerne fokus fra hverken kvalitet i dagtilbud eller arbejdet med pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.
Dagtilbudsnetværkets fokus i efteråret 2020 er derfor at få indsamlet perspektiver på pædagogisk tilsyn fra både egne rækker og fra vores mange samarbejdspartnere.

Derudover er der nu – med kommuneaftalen for 2021 – tegnet de første streger i forhold til en national kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet. I partnerskabet omkring dagtilbud drøftes design og hvem der skal gøre hvad, hvornår og hvordan. I den forbindelse er BKF en vigtig stemme, og vi vil bidrage til at undersøgelsen bliver så praksisrettet som muligt, samtidig med at processen også bliver så inddragende som muligt. Der er gode toner i udspillet, så vi glæder os til arbejdet forventelig sættes i gang i løbet af efteråret 2020.

Den sidste ting netværket vil nævne, er arbejdet som netop er i gang sat omkring en evaluering af pædagoguddannelsen. Det er en langstrakt proces, hvor resultatet nok først ser dagens lys i 2021. Vores ønske til en sådan evaluering er, at der bliver ”kigget” hele vejen rundt, således der ikke er et ensidigt fokus på hvad professionshøjskolerne leverer, men også hvordan vi som kommuner varetager den opgave det er at være praktiksted og dermed en stor del af uddannelsen. Det er der heldigvis også lagt op til i ministerens udspil til evaluering.

Er der nogen af jer som sidder med spændende perspektiver på en af de ovennævnte områder, eller helt andre ting I gerne vil have netværket skal kigge nærmere på, så lad netværket det høre.

Børne- og Familienetværkets input til arbejdet med Barnets Lov
Også Børne- og Familienetværket får travlt i efteråret. Vi forventer, at regeringens arbejde med Barnets Lov, som blev varslet i statsministerens nytårstale, vil tage fart her efter at have ligget stille i foråret på grund af Corona.

Social- og Indenrigsministeren har produceret et skriv, hvor der er skitseret tre hovedtemaer for Barnets Lov. Det kan læses her. Aktørerne på området er blevet bedt om at levere inputs til de tre temaer. Derfor har Børne- og Familienetværket skrevet et notat, hvor BKF redegør for sine holdninger til de tre temaer.

Notatet blev behandlet på fællesmødet for regionsbestyrelser og netværk i juni måned. Det er blevet et flot produkt, som kan findes her. Netværksformanden og jeg tager notatet under armen, og inviterer os selv på kaffe hos social- og indenrigsministeren. Det er vores håb at nuancere drøftelserne på det børnesociale område, og at slå til lyd for, at der er behov for mere viden om kvalitet og virkningsfulde indsatser – både i den forebyggende indsats og i anbringelser. Derudover vigtigheden i at bevare den størst mulige tilknytning til almene miljøer for børnene og at der ikke kommer endnu et lovkompleks oven på det eksisterende, men at der skabes større sammenhæng og helhed for barnet.

Formandsvalget her i BKF
Slutteligt skal jeg fortælle jer, at jeg ikke genopstiller som formand for BKF til november. Jeg venter en lille dreng til efteråret, og vil få svært ved at forene det at være direktør i Ballerup, mor til et lille barn og formand for BKF. Det ville være ærgerligt at gøre alle tre ting halvt.
Det er med et stort vemod, for jeg holder ualmindelig meget af vores forening, bestyrelsen og arbejdet med børne- og kulturområdet. Hvem ved; måske får jeg lov at tage endnu en tørn for foreningen i den ene eller anden rolle om nogle år.

Det er vigtigt for mig, at foreningen overlades i gode hænder. Jeg har drøftet situationen grundigt med foreningens to næstformænd. Ingen af de to ønsker at stille op som formand. De to næstformænd og jeg har derfor tilladt os at opfordre Henning Bach Christensen, der er direktør i Rudersdal og formand for BKF i Region Hovedstaden, til at stille op som ny formand. Det er jeg rigtig glad for at kunne fortælle, at Henning har sagt ja til. Også bestyrelsen glæder sig over, at vi allerede nu har en god kandidat til posten. Øvrige kandidater til formandsposten skal meldes til mig senest fire uger før generalforsamlingen den 12. november 2020, hvor den nye formand vælges.

Og netop omtalen af vores generalforsamling den 12. november giver anledning til en god nyhed. Nemlig at vi med åbningen for forsamlinger på op til 500 mennesker kan konstatere, at vores årsmøde kan afholdes den 12. og 13. november som planlagt trods Corona. Det er dejligt – jeg tror, at vi er mange, der har savnet vores faglige fællesskab i BKF.

Jeg glæder mig meget til at se jer til årsmødet. For nu skal jeg imidlertid slutte med at ønske jer en rigtig dejlig sommer.

/Anne