Kære BKF-medlemmer

In Real Life-hverdagen hilses velkommen!

Det er med en vis længsel og stor glæde, at vi snart øjner en arbejdshverdag med højere grad af fysisk fremmøde – nærvær og lidt større armbevægelser – i drøftelser og ideudvikling.

Vi forlader i nogen grad det til tider begrænsende virtuelle møderum og begiver os ud i et fysisk kontorlandskab og mødefora og det, der følger med af opgaver, udvekslinger, resultater og ikke-virtuel kollegakaffe.

Sådan har corona-hverdagen også været i BKF’s bestyrelse, hvor den nye bestyrelse endnu ikke har været fysisk samlet. Så vi glæder os også til at være sammen igen og fortsætte arbejdet med at styrke BKF’s indsats.

Sammen om Folkeskolen

BKF og parterne omkring folkeskolen er som bekendt inviteret af Børne- og Undervisningsministeriet til at give input til en revision af folkeskolereformen under navnet ”Sammen om folkeskolen”.

Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, der involverer lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere.

Programmets parter drøfter de udfordringer, der er i folkeskolen og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne og i fritidsinstitutionerne, hvilket skal danne grundlag for de videre politiske drøftelser på Christiansborg.

BKF har i sin interessevaretagelse fokus på at medvirke til at sikre, at revisionen af folkeskolereformen bygger på følgeforskningens anbefalinger og anden nyere praksisfunderet viden, og at den i det hele taget står på et solidt videns- og datadrevet grundlag.

Parterne er i en god, tæt dialog om dette.

Senest har BKF sammen med Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre og Danske Skoleelever været medforfatter på børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils kronik ”Sammen om Skolen”, som er publiceret i Berlingske Tidende den 28. maj 2021.

BKF har i sit bidrag hertil udtrykt, at det er afgørende for BKF, at skoleudvikling skal ske sammen med parterne omkring skolen, og at det ikke er endnu en stor reform, vi skal i gang med.

BKF har videre pointeret, at der i forbindelse med en revision af folkeskolereformen skal holdes fast i alt det gode, vi ved virker, i skolen, herunder skal der tages afsæt i viden fra praksis, og forskningen, når vi drøfter, hvordan skolen bedst udvikles.

Endelig har BKF understreget, at kvalitetsudvikling sker gennem målrettet faglig og pædagogisk ledelse i skolehverdagen og i mødet mellem skolens personale og børn og unge og med involvering af deres forældre.

Fyraftensmøde om Børnene Først

Som noget helt nyt inviterer BKF til et fyraftensmøde den 2. juni 2021, hvor det skal handle om Børnene Først.

Regeringsudspillet Børnene Først satte fokus på at sikre, at alle børn vokser op i et trygt hjem uden omsorgssvigt, udsatte børn får flere rettigheder og har en bedre overgang til voksenlivet.
Den politiske aftale om Børnene Først, som regeringen og et bredt flertal blev enige om medio maj 2021, skal føre til Barnets Lov.

På fyraftensmødet vil BKF-medlemmer kunne møde repræsentanter fra Social- og Ældreministeriet, som fortæller om regeringsudspillet, de politiske forhandlinger og processen frem mod en Barnets Lov.

På mødet vil formand for BKF’s børne- og familienetværk også fortælle om BKF’s perspektiver på udspillet og aftalen, herunder om BKF’s hidtidige og fremadrettede involvering i processen omkring Børnene Først.

Det er med stor tilfredshed, at ministeriet ser BKF som en væsentlig aktør i arbejdet med Børnene Først.

BKF’s børne- og familienetværk vil sammen med jer sikre, BKF også bliver en betydelig stemme i den videre implementeringsproces.

Fyraftensmødet er virtuelt, og alle BKF-medlemmer har mulighed for at deltage. Har man ikke modtaget en invitation, kan man kontakte chefkonsulent Tina Høeg på hoeg@rudersdal.dk.

Om indmeldelse i og udmeldelse af foreningen

Der har været en række forespørgsler fra medlemmer og deres administration om medlemskabet af BKF, og hvordan man som medlem forholder sig ved jobskifte eller ophør i en stilling.

Medlemskabet følger stillingen i den enkelte kommune og er derfor ikke personligt for den, som bestrider stillingen.

Skifter man stilling fra en kommune til en anden, skal man melde sig ud i regi af den kommune, man ophører sin ansættelse i, og melde sig ind på ny i regi af den kommune, hvor man aktuelt er ansat.

Nedenfor kan I læse nyheder fra BKF’s landsdækkende netværk.

Sidst i dette nyhedsbrev vil I kunne finde nyheder om puljer, initiativer, tiltag, rapporter, forskning og inspirationsmaterialer.

God læsning!

På bestyrelsens vegne

Henning Bach Christensen

Nyt fra skolenetværket
Ved Gorm Bagger Andersen

Corona-situationen

BKF’s repræsentanter deltager fortsat i ugentlige møder med KL og andre relevante parter om corona-situationen samt i møder med sektorpartnerskabet (Børne- og undervisningsministeriet mfl.) om samme.

Ny ordensbekendtgørelse

I juni måned er aftalt møde med børne- og undervisningsministeren om revidering af bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen. Her er BKF’s fokus dels på en ajourføring af bekendtgørelsen i forhold til praksis, dels at få fokus på, at tiltag i udgangspunktet ikke er en straf, men typisk noget der gøres for og i forhold til børn i særlige positioner eller med særlige udfordringer.

Ledelse af og i folkeskolen

BKF deltager herudover i drøftelser med KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen mfl. om ledelse af og i folkeskolen på bagkanten af den ny overenskomst. Omdrejningspunktet er ledelses- og styringsdilemmaer og mulige veje at håndtere og gå i dialog om dette. Dette som del af det såkaldte partssamarbejde.

Nyt fra Børne- og Familienetværket
Ved Helle Støve

Aftalen om Børnene Først landet

Endelig kom der en aftale om retningen i forhold til Børnene Først.

Helt præcist kom meldingen om, at en politisk aftale var landet, den 11. maj 2021 – en aftale, som vi i børne- og familienetværket har ventet på i et års tid.

Det er glædeligt, at vi i stedet for ministeriets deltagelse ved fællesmødet har fået ministeriet til at deltage i et fyraftensmøde den 2. juni, hvor de mest centrale punkter fra Børnene Først vil blive præsenteret.

BKF’s børne- og familienetværk holder i den videre proces i arbejdet med Børnene Først blikket rettet mod det væsentlige fokuspunkt børns skolegang.

BKF’s tidligere kommentarer til regeringens udspil om Børnene Først / Barnets Lov kan ses her:  BKF’s høringssvar ift. Barnets Lov

INITIATIVER, PULJER, FORSKNING, UNDERSØGELSER, RAPPORTER, ANALYSER
OG INSPIRATIONSMATERIALER  

INVITATION: Kommuner inviteres til at få målt indeklimaet i deres daginstitutioner

Alt for mange af landets daginstitutioner kæmper med et dårligt indeklima – til gene for både børn og medarbejdere. Derfor inviterer Realdania og Rådet for Grøn Omstilling nu landets kommuner til at søge om at deltage i et projekt, der skal kortlægge indeklimaet og give kommunerne rådgivning i, hvordan det kan forbedres.

I mange daginstitutioner udsættes børn for sundhedsskadelige kemikalier, høje CO2-niveauer, temperaturudsving, støjbelastning, fugt, ultrafine partikler og radon. Alt sammen faktorer, som kan have indvirkning på deres koncentration og indlæring, ligesom det kan medføre øget sygefravær.

Rådet for Grøn Omstilling tilbyder på den baggrund nu landets kommuner til at deltage i et treårigt projekt, hvor indeklimaet skal undersøges i samlet set 30 daginstitutioner med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Ud over en gratis kortlægning af indeklimaet i en række daginstitutioner får de deltagende kommuner også konkrete råd og anbefalinger til, hvordan de kan forbedre indeklimaet i institutionerne.

Alle kommuner kan søge om at deltage. Både kommuner, som er langt fremme og har en strategi for eller har arbejdet med indeklimaet i en årrække. Men også kommuner, der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge.

Der er ikke gebyr for deltagelse, men kommunerne skal selv afsætte de nødvendige ressourcer til at medvirke i projektet – herunder egenfinansiering af timer til dialog og input til projektteamet.

Som kommune kan man søge via dette link: Fokus på indeklima

PULJE: Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er åben

Det er nu muligt at søge midler til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Årets udviklingspulje fokuserer på 6 indsatsområder inden for demokrati, digital transformation og læring og dannelse. Der er 22,5 millioner kroner i puljen i 2021.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2021.

Årets indsatsområder åbner bl.a. op for projekter med fokus på elevmedbestemmelse i undervisningen og på skolen, elevers digitale kompetencer og teknologiske forståelse, samt at gøre skøn- og faglitteratur mere nærværende.

Som noget nyt i år kan man søge op til 100.000 kr. uden at der kræves egenfinansiering på 40 %.

Ansøg og læs mere om puljen her: Pulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2021

RAPPORT: Indblik i hverdagen for danske samråd i foreningsverdenen

Samråd for lokale foreninger kan spille en central rolle som brobygger mellem kommune og foreningsliv, men hidtil har der været meget begrænset viden om den rolle, samrådene spiller i praksis.

Nu har Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut udsendt den første delrapport i en ny undersøgelse af samrådenes roller og potentialer.

Rapporten giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne:

Hverdagen for danske samråd

PJECE: Inspiration til skoleledelser til at håndtere vikardækningen 

KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Skole og Forældre har en ambition om dels at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer, dels at kvalificere den undervisning, der foregår, når der bruges vikarer.

Parterne har lavet en pjece, der har til formål at give inspiration til skoleledelser med henblik på at håndtere vikardækningen så fornuftigt som muligt og at få så god en kvalitet i den uundgåelige vikardækning som muligt.

Parterne er i gang med at følge op på inspirationsmaterialet med en række lokale prøvehandlinger, så skolerne kan arbejde med nogle af de værktøjer, der præsenteres i pjecen:

Inspiration til at håndtere vikardækning

ANALYSE: Børn og unge med psykiatrisk debut er steget

Antallet af børn og unge med debut i psykiatrien er steget med omkring 50 pct. i perioden 2008-18. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt forløbet omkring den psykiatriske debut på tværs af kommuner og regioner.

Analysen kan anvendes af regioner og kommuner som afsæt til at overveje egen praksis og organisering i forhold til behandling og indsatser til børn og unge med psykiske problemer samt til at overveje, om samarbejdet omkring børn og unge med psykiske problemer inden for og på tværs af sektorområderne kan styrkes yderligere:

Børn og unge med psykiatrisk debut

VIDENSKORTLÆGNING:
Helhedsorienteret sagsbehandling er afgørende for at sikre kvalitet

Helhedsorienteret sagsbehandling, der inddrager hele barnets, den unges og familiens situation og hverdagsliv, er afgørende for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Det bliver generelt fremhævet i publikationer på området, viser VIVE’s videnskortlægning om kvalitet i den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet:

Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

ARTIKEL: Små grupper i lyset af pandemien

En af de ting, der har styrket børnenes trivsel, er det ekstra fokus på små børnegrupper. Men i det videre arbejde med små grupper er det afgørende at fokusere på kollegial sparring og børnenes medindflydelse.

Få perspektiver på en coronatid fra forskningen, EVA, BUPL, KL, FOA, FOLA og Børns Vilkår:

Små grupper i lyset af pandemien

FORSKNINGSOVERSIGT: Undervisning i små grupper kan løfte elever, der har faglige vanskeligheder

Særligt undervisning i små grupper, enten af andre elever eller af lærere, kan løfte elever, der har vanskeligt ved at læse eller ved matematik. Det viser VIVE’s Campbell forskningsoversigt, der sammenligner en lang række undersøgelser på området:

Forskningsoversigt – undervisning i små grupper

RAPPORT: Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020 – de svageste elever mindst repræsenteret

Resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2019/20 er mere repræsentative blandt elever i 7.- 9. klasse sammenlignet med elever i 10. klasse og på ungdomsuddannelse.

Drenge og elever med flere sociale udfordringer end gennemsnittet er underrepræsenterede i begge elevgrupper.

VIVE har foretaget en repræsentativitetsanalyse af respondenterne i Ungeprofilundersøgelsen 2019/20:

Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020

ARTIKEL: Syv greb til ledelse og styring af kommunens inklusion og specialundervisning

Flere psykiatriske diagnoser presser kommunerne fagligt og økonomisk, og det gør ledelses- og styringsopgaven kompleks. Artiklen ved Komponent præsenterer syv greb, som kommunerne kan tage fat i for at sikre, at alle børn møder den rette faglige kvalitet, og at den økonomiske udvikling holdes på et politisk acceptabelt niveau:

Syv greb til ledelse og styring af kommunens inklusion og specialundervisning