Kære BKF-medlemmer

Påsken nærmer sig. En række helligdage og for flere et par feriedage og rammen for frokoster, samvær og påsketraditioner. Det tyder på, at flere har fået øje på og besluttet sig for, at påskens arrangementer og aktiviteter med familie og venner i denne omgang i høj grad skal foregå udendørs – i haven, skoven, ved sø, hav og strand. En forfriskende og energigivende påskestund.

En fortsat genåbning af samfundet, og forberedelserne heraf, ud fra regeringens seneste langsigtede genåbningsplan, er i fuld gang – herunder på skole- og kultur- og fritidsområdet.

BKF glæder sig over, at meldingen er, at efter påske kan alle børn og unge vende tilbage i skole eller uddannelse i en fysisk form i et eller andet omfang.

Herudover er det positivt at erfare, at der hen mod slutningen af april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år, og at der i sidste del af maj åbnes for de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

BKF følger fortsat og er tæt involveret i drøftelserne med Børne- og Undervisningsministeriet og KL om genåbning af skolerne, hverdagen under corona i dagtilbuddene og for de unge i uddannelse, og de udfordringer og behov, der knytter sig hertil.

Herudover vil jeg blandt BKF’s igangværende fokus og aktiviteter nævne, at Børne- og Undervisningsministeriet har inviteret BKF og parterne omkring folkeskolen til at give input til en revision af folkeskolereformen under navnet ”Sammen om folkeskolen”.

Der er tale om en længere møderække, hvor ministeriet indsamler viden til brug for den efterfølgende politiske proces.

BKF har tilkendegivet, at vi gerne deltager i denne proces, da vi er meget optaget af en robust, langsigtet og dialogbaseret udvikling af folkeskolens mange kvaliteter.

Vi har også udtrykt, at det er helt centralt, at revisionen bygger på følgeforskningens anbefalinger
og anden nyere praksisfunderet viden, og i det hele taget står på et så solidt videns- og datadrevet grundlag som muligt. Vi vender tilbage med mere om dette.

Herudover kan jeg oplyse, at BKF af KL’s Kontor for Børn, Unge og Folkeskole er blevet bedt om at være behjælpelig med at finde kommuner, der kan indgå i en vidensindsamling i forhold til statslig og kommunal styring på dagtilbuds- og skoleområdet i april 2021.

Formålet med vidensindsamlingen er, at KL ønsker at få beskrevet konkrete eksempler fra kommunerne på styring, der understøtter og forstyrrer arbejdet med kerneopgaven.

BKF har været involveret i det forudgående arbejde vedrørende vidensindsamlingen. Det er vurderingen, at det er i vores interesse at være involveret i og godt klædt på i forhold til kommende høringer og forhandlinger.

Jeg har derfor for nylig sendt en mail om vidensindsamlingen til regionsformænd og medlemmer af henholdsvis det landsdækkende dagtilbuds- og skolenetværk med en opfordring til og anmodning om, at man med sin kommune på dagtilbuds- og skoleområdet stiller sig til rådighed i forbindelse med vidensindsamlingen.

Tak på forhånd for jeres hjælp med at indgå i vidensindsamlingen.

Nedenfor kan I læse nyheder fra BKF’s landsdækkende netværk på dagtilbuds, skole-, familie-, kultur og fritids- og unge-området, herunder mere om netværkenes fokuspunkter, arbejde og indsatser.

Sidst i dette nyhedsbrev vil I som noget nyt kunne finde nyheder om initiativer, tiltag, rapporter, forskning og inspirationsmaterialer. Vi håber, I finder indslaget oplysende og inspirerende.

I den forbindelse vil jeg nævne, at I er mere end velkomne til at komme med ideer, anbefalinger eller stof til BKF’s nyhedsbrev. Dette ud fra et ønske i bestyrelsen om at have fokus på hele tiden at udvikle nyhedsbrevet, så det er opleves aktuelt, relevant og interessant for jer læsere og medlemmer.

Giv gerne input ved at skrive til Tina Høeg på hoeg@rudersdal.dk.

Tak på forhånd!

På bestyrelsens vegne

Henning Bach Christensen

Nyt fra skolenetværket
Ved Gorm Bagger Andersen

Fortsat fokus på corona 

Sjældent har videns- og erfaringsudveksling på skoleområdet været så omfattende som nu. De løbende justeringer og de mange uafklarede spørgsmål vedr. corona, test og genåbning viser fortsat BKF-netværkenes relevans på både regionalt og nationalt niveau.

Corona-området fylder fortsat meget, men vi er som forening dog også involveret i andet på skoleområdet. Herunder lidt information om aktuelle drøftelser.

Ny vejledning om specialundervisningsområdet og mellemformer

STUK er på vej med en ny vejledning vedrørende specialundervisningsområdet i forhold til mellemformer. Vi har afgivet en del kommentarer og kritikpunkter. Herunder bl.a. anbefaling af, at der gives meget konkrete eksempler (med fordele, ulemper, forudsætninger, økonomi, struktur mv.), så man kan lade sig inspirere på et kvalificeret grundlag.

Vi har også bedt om, at der i vejledningen skabes et fundament for et fælles sprog (hvad omfatter mellemformer, hvad omfatter det ikke?), ligesom vi bl.a. har bedt om, at vejledningen forholder sig til problematikkerne vedr. grænsefladerne mellem servicelov og folkeskolelov for børn med behandlingsbehov / familiebehandlingsbehov.

Skolenetværket har stor opmærksomhed på dette felt og håber, at vejledningen vil spille godt sammen med BKF’s egen publikation om netop det specialiserede område.

Evaluering af kvalitetstilsynet

STUK arbejder med evaluering og strukturering af kvalitetstilsynet på skoleområdet. Herunder hvordan det (evt.) skal sammenkobles med parallelsamfunds-tilsynet. BKF følger området og søger at påvirke i retning af en mere dialogbaseret tilsynsmodel og i forhold til parallelsamfunds-tilsynet med en bredere vinkling end blot skolens opgave.

Revision af bekendtgørelsen om fremme af orden i folkeskolen

Sammen med bl.a. KL og Skolelederforeningen og Skole & Forældre er vi i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om en mere grundlæggende revision af bekendtgørelsen om fremme af orden i folkeskolen, og vi skal til møde med ministeren herom i maj måned.

Skoler søges til projekt om mindre brug af vikarer

BKF søger fortsat 5-10 skoler (kommuner), som vil indgå i et forløb vedr. nedbringelse af vikarforbruget. Et projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem BKF, KL, Skolelederforeningen og Skole & Forældre.

Vi søger skoler, som vil indgå i et struktureret sparringsforløb med ledere fra skoler, hvor det er lykkedes at nedbringe vikarforbruget. Meld meget gerne tilbage til gorm.baggerandersen@glostrup.dk

Nyt fra Børne- og Familienetværket
Ved Helle Støve

Evaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

Justitsministeriets Forskningskontor er nu langt om længe gået i gang med en evaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). BKF er inviteret ind til at give input til, hvilke væsentlige fokuspunkter ministeriet bør overveje i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen.

Evalueringen vil ifølge ministeriet bl.a. omfatte kommunernes arbejde med de ungefaglige undersøgelser og indstillinger til nævnet.

Derudover er BKF også optaget af, i hvilket omfang kommunernes indstillinger godkendes, håndtering af sager vedrørende børn med funktionsnedsættelser og sager omkring børn helt ned til 10 år, og endelig om der træffes afgørelser om mere indgribende (dyrere) foranstaltninger.

Vi venter spændt på evalueringsresultatet. Som I måske husker, afgav BKF i lighed med andre interessenter et meget kritisk høringssvar på lovforslaget vedrørende oprettelse af UKN.

Børnene Først-udspillet og det videre arbejde

Børne- og Familienetværket er fortsat afventende i forhold til det videre arbejde omkring Børnene Først. Der er en fortsat god og tæt dialog med Social- og Ældreministeriet og KL.

Socialministeriet har flere gange fremhævet, at de ser os som en betydelig part i implementeringsarbejdet. Ministeriet deltog i netværkets møde i sidste uge, hvor vi fik en status på arbejdet med Børnene Først.

Ministeriet oplyser, at der fortsat foregår politiske forhandlinger. Der er endnu ikke en tidshorisont – men vi venter med STOR spænding.

BKF i ny alliance på handicapområdet

BKF har takket ja til at være med i en bred retssikkerhedsalliance på handicapområdet, som Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har taget initiativ til.

Baggrunden for initiativet er en oplevelse af, at borgere med et handicap ikke får den hjælp, de har ret til første gang.

Der er ingen tvivl om, at borgerens retssikkerhed aktuelt præger den nationale dagsorden. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver en del af et konstruktivt samarbejde om, at borgeren får en anden oplevelse.

Vi ved som børne- og familiechefer, at lovgivningen på børnehandicapområdet er meget kompleks, og der stilles store krav til oplysningsgrundlaget og en upræcis definition af sektoransvaret, fx hvor langt dagtilbuds og skolernes ansvar går. Der er derfor også behov for afklaring og forenkling i forhold til sagsbehandlingen, som vi også håber, at et sådan samarbejde kan medvirke til.

Alliancen skal således i fællesskab pege på, hvorfor problemerne opstår, og hvad der er af konkrete løsninger.

Alliancen består indtil videre af KL og repræsentanter fra kommunerne, DH og DH’s medlemsorganisationer. Derudover indgår blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, Ligeværd, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, HK Kommunal og Det Centrale Handicapråd.

Se pressemeddelelse om alliancearbejdet:
Danske Handicaporganisationer og KL opretter alliance på handicapområdet

Nyt fra Dagtilbudsnetværket
Ved Merete Villsen

Høring om minimumsnormeringer, indsamling af data og velfærdsaftaler

Dagtilbudsnetværket har siden sidst indgivet to høringssvar. Begge høringssvar kan læses i deres fulde længde på BKF’s hjemmeside: bkchefer.dk – Høringssvar

Det første høringssvar var vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data).

I høringssvaret skriver BKF, at vi støtter en intention om løbende at styrke dagtilbuddenes kvalitet, og at BKF finder, at indsamling af data på dagtilbudslovens område og en forbedret datakvalitet vil kunne medvirke til, at dagtilbuddene kan udvikles, styrkes og forbedres.

Men BKF pointerer, at data og dataindsamling skal understøtte arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af kerneopgaven med børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Herudover skal dataindsamling understøtte lokal politisk prioritering og kvalitetsudvikling.

BKF påpeger desuden, at alle nye data skal være lettilgængelige for alle, digital understøttelse skal tilvejebringes forinden ikrafttræden, og indberetning og fremfindelse af data skal kunne ske nemt, ubureaukratisk og uden udgift for den enkelte kommune.

BKF udtrykker, at benchmarking på tværs af institutioner og kommuner, har vi erfaringer med, ikke bidrager til kvalitetsudvikling.

Endelig henviser BKF til, at erfaringer med indhentning og brug af data fra folkeskoleområdet skal inddrages.

Det andet høringssvar, BKF har indgivet, er vedrørende udkast til lov om velfærdsaftaler.

BKF skriver i sit høringssvar, at BKF støtter en intention om gennem tillid, faglighed og øget lokalt handlerum at sikre større nærhed og kvalitet i velfærden i den offentlige sektor, herunder på dagtilbuds- og skoleområdet.

Videre pointerer BKF, at vi ser positivt på, at medarbejdere og ledere i fire udvalgte kommuner med lovforslaget fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år. Herunder at BKF imødeser, at forsøgene kan medvirke til at løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne.

BKF understreger dog samtidig, at det er for snævert et fokus og begrænsende, hvis kommunerne, dagtilbuddene og skolerne kun fritages for henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven, idet dagtilbuds- og skoleområdet naturligvis er underlagt langt mere lovgivning end henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

Herudover henviser BKF til, at det overordnet opleves at være paradoksalt og i modstrid med intentionen i regeringens udspil om velfærdsreform og velfærdsaftaler, at en kommune vil skulle indgå aftale om frisættelse, når fokus er på at fjerne al national lovgivning, og kommunen på samme måde fjerner kommunale regler og retningslinjer med henblik på mest mulig frisættelse.

BKF udtrykker videre i sit høringssvar, at vi ønsker stor frihed til kommunerne i forsøget, men også at forsøget ikke står i vejen for generelt at give mere frihed til skoler og institutioner på landsplan.

Drøftelser af rammer for tilsyn og vidensindsamling ift. styring og ledelse

Herudover har netværket beskæftiget sig med at drøfte ”Rammer for tilsyn i dagtilbud” med KL og KL’s ønske om at gennemføre en vidensindsamling i forhold til statslig og kommunal styring på dagtilbuds- og skoleområdet. Sidstnævnte bl.a. i forhold til, hvordan BKF kunne bidrage til og foreslå vidensindsamlingen gennemført, herunder i forhold til indhentning af praksiseksempler.

I vil komme til at høre mere herom i kommende tid.

Nyt fra Kultur- og Fritidsnetværket
Ved Sofie Plenge

Netværket har fokus på rammerne for genåbning af kulturinstitutionerne og på, at vi undgår en situation som i foråret, hvor særligt musik- og kulturskolerne faldt ud af forhandlingerne.

Musik- og kulturskolerne er placeret i sektorpartnerskab med foreningslivet, men har ikke samme vilkår som disse, hvad angår restriktioner og genåbningsplaner.

Vi er i dialog med Kulturministeriet i håbet om, at musik- og kulturskolerne ikke bliver glemt igen.

Men corona er jo ikke alt, og siden sidst har vores gode kolleger på Roskilde Bibliotekerne lanceret en undersøgelse af folkebibliotekernes betydning for borgerne.

Undersøgelsen er forfriskende, idet den netop giver et borgerperspektiv snarere end en mængde udlåns- og besøgstal.

Ambitionen med undersøgelsen er at sætte borgerne i centrum for diskussionen af det danske folkebiblioteks betydning og værdi i samfundet.

Undersøgelsens resultater peger meget tydeligt på betydning og effekt, der rækker langt ud over hvad man f.eks. kan læse i udlåns- og besøgstal, som ofte fylder meget i debatten om folkebibliotekets ve og vel og i kulturdebatten generelt. Vi er med andre ord gået fra ”hvor mange bøger udlåner biblioteket” til ”hvad betød det for borgeren at låne materialet”.

Rapporten er værd at kaste et blik på: Rapporten Folkebibliotekets betydning for borgerne

NYT OM INITIATIVER, FORSKNING, RAPPORTER OG INSPIRATIONSMATERIALER  

PJECE: Inspiration til skoleledelser til at håndtere vikardækningen 

KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Skole og Forældre har en ambition om dels at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer, dels at kvalificere den undervisning, der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Parterne har derfor indgået et toårigt samarbejde om at nedbringe behovet for vikardækning og styrke kvaliteten i den uundgåelige brug af vikarer. Midlet hertil er vidensdeling og dialog om organisering og planlægning af skoledagen.

Med det afsæt har parterne lavet en pjece, der har til formål at give inspiration til skoleledelser med henblik på at håndtere vikardækningen så fornuftigt som muligt og at få så god en kvalitet i den uundgåelige vikardækning som muligt.

Pjecen er målrettet skoleledelsen, velvidende at skoleledelsen ikke skal stå alene med ansvaret.

Det er vigtigt, at forvaltningerne sætter fokus på arbejdet med at håndtere vikardækningen og giver rammer, der understøtter gode lokale løsningerne. Også forældrebestyrelsen har en afgørende rolle ift. at sætte vikardækning og principper herfor på dagsordenen.

Parterne vil i den kommende tid følge op på inspirationsmaterialet med en række lokale prøvehandlinger. Formålet med prøvehandlingerne er, at skolerne kan arbejde med nogle af de værktøjer, der præsenteres i pjecen:

https://www.kl.dk/media/24529/inspiration-til-at-haandtere-vikardaekning-som-foelge-af-laererfravaer-i-folkseskolen.pdf

KORTLÆGNING: Undersøgelse af billedskoler i Danmark

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har i samarbejde med landsforeningen Børn, Kunst og Billeder fra foråret 2020 foretaget en kortlægning og en undersøgelse af billedskolerne i Danmark.

Undersøgelsen er en opfølgning af tidligere undersøgelser, der er foretaget cirka hvert femte år siden 1991, hvilket gør det muligt at følge billedskolernes udvikling og at give et aktuelt overblik over rammer og vilkår og de mange måder, billedskoler kan drives på.

https://www.kbub.dk/ny-undersoegelse-af-billedskoler-i-danmark/

INITIATIV: Center med fokus på børn og unge, der vokser op i familier med psykisk sygdom

Kombu – nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom – har fokus på at hjælpe børn og unge fra familier med psykisk sygdom til bedre trivsel.

Centeret blev til i slutningen af 2020 og er et partnerskab mellem Psykiatrifonden, Psykiatrien i Region N og Region H.

Kombu er støttet med midler fra Sundhedsstyrelsen indtil udgangen af 2022.

Kombu tilbyder 14 kommuner at blive samarbejdskommuner. Som samarbejdskommune kan man få understøttet det arbejde, der i forvejen sker i mange kommuner med tidlig opsporing.

Kombu tilbyder konkret opkvalificering til fagpersoner og sparring til at implementere tidlig opsporing samt evt. etablering af børnegrupper. Se mere nedenfor.

I Kombu mener man, at det er væsentligt at opspore disse familier fra flere sider. Det kan både være via de fagpersoner, som møder barnet, fx. en skolelærer eller pædagog, eller den fagperson der møder den voksne, fx. en sagsbehandler i jobcentret.

Bliv samarbejdskommune

KOMBU har stadig plads til seks-syv kommuner, men har brug for at rekruttere de sidste inden udgangen af april.

Som samarbejdskommune får man gratis:

  • Uddannelse af 20 faglige fyrtårne på børneområdet (3 dage plus en opfølgningsdag).
  • Uddannelse af fire faglige fyrtårne på voksenområdet (1 dag).
  • Uddannelse af lærere og pædagoger via e-learning (45 min. Kan afholdes i forbindelse med et teammøde).
  • Uddannelse af sagsbehandlere via e-learning (30 min. Kan afholdes i forbindelse med et afdelingsmøde).
  • Uddannelse af fire gruppeledere til afholdelse af børnegrupper.
  • Sparring i forbindelse med etablering af børnegrupper i kommunen.

Hvis man som kommune er interesseret i at høre mere, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:

Malou Laursen, senior projektleder, Psykiatrifonden
Tlf. 21844871, mail: malou@psykiatrifonden.dk

STUDIE: I både Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

Nobelprisvinder og professor ved University of Chicago, James Heckman, og forskningsleder ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Rasmus Landersø, har foretaget et studie, der viser, at den sociale ulighed i Danmark på mange områder ligner uligheden i USA:
Studiet: Både i Danmark og USA er social arv med til at forme hele livet

RAPPORT: Samarbejdet omkring børn og unge med funktionsnedsættelser

VIVE har undersøgt, hvordan samarbejdsudfordringer på børnehandicapområdet kan håndteres og forebygges. Løbende dialog og sparring, tværfaglig vidensdeling og forventningsafstemning kan være vigtige afsæt for gensidig forståelse, der gør det muligt at støtte barnet bedre:
Rapporten Samarbejdet omkring børn og unge med funktionsnedsættelser

UNDERSØGELSE: Bedre børnetrivsel under genåbning af børnehaver

Da landets børnehaver åbnede op igen efter coronanedlukningen, blev der mange steder indført samvær i mindre børnegrupper og mere udeliv. En ny VIVE-undersøgelse viser nu, at trivslen blandt børnene er steget efter genåbningen. De mindre børnegrupper og en ændret praksis for aflevering af børnene til børnehaven er noget, som institutionerne ønsker bevaret fremover:
Undersøgelsen Bedre børnetrivsel under genåbningen af børnehaver

RAPPORTER: Erfaringer med nødundervisning under covid-19

I fem rapporter har EVA undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen og den gradvise genåbning i foråret og forsommeren 2020.  Undersøgelsen belyser ledere, lærere/undervisere og elevers/kursisters oplevelser i henholdsvis grundskolen, på gymnasiet, i erhvervsuddannelserne, FGU/STU og i voksen- efteruddannelsessystemet:
Rapporter om Erfaringer med nødundervisning under covid-19