BKF nyhedsbrev marts

Kære BKF medlemmer
Lige som foråret ser ud til at komme tidligt, kommer også marts måneds nyhedsbrev lidt tidligt. Det gør det, fordi der er kommet en ny SSP rammelovgivning, som det giver mening at fortælle jer lidt om. I denne måned kan I læse om følgende emner i nyhedsbrevet:

  • Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet
  • BKF om Ungdomskriminalitetsnævnet
  • Nationale tests
  • Samarbejde med Økonomichefforeningen og Socialchefforeningen om fælles konference
  • Kaffemøde hos kulturministeren

Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet
BKF har siddet med i arbejdet omkring en ny fælles ramme for SSP-samarbejdet. Arbejdet med den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet er nu færdig og bliver udsendt til alle aktører. Rammen er et resultat af et initiativ i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – ”Alle handlinger har konsekvenser” – fra 29. juni 2018.

Fra BKF vil vi gerne opfordre til at gøre brug af den nye værktøjskasse, som kan være med til at understøtte og strukturere det lokale SSP-samarbejde. Rammen beskriver formål for SSP-samarbejdet, målgrupper for SSP-samarbejdet, anbefalinger til organisering og samarbejdsflader, samt anbefalinger til en lokal plan for SSP-samarbejdet.

Der er udarbejdet to materialer for at understøtte arbejdet med rammen i det lokale SSP-samarbejde, nemlig et inspirationshæfte og en præsentation til brug ved oplæg. Materialet kan anvendes i de lokale SSP-samarbejder og andre lokale kriminalpræventive fora. Materialet kan også anvendes, hvis man ønsker at orientere kommunalbestyrelsen om den nye ramme for SSP-samarbejdet.

Rammen vil indgå i den nye uddannelse i SSP-samarbejde, som Socialstyrelsen har udviklet som led i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

BKF om Ungdomskriminalitetsnævnet
Den nye SSP rammelovgivning adresserer blandt andet de ændrede behov som følge af oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet. Netop Ungdomskriminalitetsnævnet har vi i BKF udtalt os om til DR Nyhederne. Socialrådgiverforeningen har nemlig påpeget, at særligt børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser og udviklingshæmninger kan have meget svært ved at forstå, hvad der sker i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det billede kan vi i BKF genkende. For de børn er konstruktionen bestemt ikke gavnlig.

Derfor har vi i BKF argumenteret for, at gruppen af handicappede børn bør undtages. En række kommuner har endvidere peget på det uhensigtsmæssige i, at sagerne i Ungdomskriminalitetsnævnet har en sagsbehandlingsfrist på tre uger. Det er væsentligt kortere tid end vores øvrige sager på børneområdet, selvom der ikke er noget, der tilsiger at alvorsgraden i forhold til barnets sikkerhedssituation skulle være højere i Ungdomskriminalitetsnævnets sager. Derfor risikerer vi en opgavemæssig skævvridning og ressourcemæssig belastning. BKF påpegede allerede det forhold i sit høringssvar til lovgivningen.


Nationale tests

I sidste nyhedsbrev skrev jeg kort om den politiske aftale om brugen af nationale tests i folkeskolen. Siden er der kommet en ministeriel udmelding omkring, der adresserer uklarheder i aftalen – og BKF har haft lejlighed til at kommentere lovforslaget og det bagvedliggende forlig.

BKF støtter, at der laves en mere gennemgribende analyse og tilpasning af test- og evalueringssystemet i folkeskolen. Herunder sammenhængen mellem og formålet med de forskellige former for evalueringer. BKF ønsker at understrege, at der er behov for såvel evalueringer baseret på kvantitative data, der giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og kommuner, som kvalitativt baserede evalueringer. Sidstnævnte meget gerne med et selvevalueringsperspektiv.

BKF finder det problematisk, at information om, hvilke skoler der udtrækkes til at gennemføre nationale test i foråret 2020 (repræsentativt udsnit) først foreligger, når selve testperioden ér i gang. Vi finder det også uhensigtsmæssigt, at loven først træder i kraft den 14. april, når selve testperioden løber i marts-april. Vi har derfor anbefalet som minimum, at testperioden forlænges, således at skolerne også kan teste i de første to uger af maj måned, hvis dette skulle vise sig hensigtsmæssigt lokalt.


Samarbejde med Økonomichefforeningen og Socialchefforeningen om fælles konference

Økonomichefforeningen, Socialchefforeningen og BKF har været i dialog om en fælles konference for de tre chefforeningers medlemmer, der kobler økonomistyringsperspektivet og det tværgående ledelsesperspektiv i forhold til sammenhængende borgerforløb. Hvis I allerede nu ved, at det kunne være interessant at deltage i for jeres chefgrupper, så sæt kryds den 17. december 2020.


Kaffemøde hos kulturministeren

Sidst men ikke mindst skal jeg fortælle om, at kulturnetværksformand Steen Lindgaard og jeg har været til kaffemøde hos kulturministeren. Hun havde sat en hel time af, og var tydeligt optaget af dialogen med os i BKF. Vi fik indtrykket af en kulturminister, der ønsker sig en bredere børnedeltagelse i musik, kunst og kultur. Særligt var hun optaget af den skabende dimension, hvor børn selv producerer.

I BKF var vi selvfølgelig glade for ministerens fokus. Vi er optagede af, at visionen også munder ud i konkrete handlinger og redskaber. Konkret foreslog vi, at der etableres en kulturskolelovgivning, og at der ses på refusionssystemet i musikskolerne, så kommunerne uden økonomiske konsekvenser kan vælge et bredere fokus. Endelig foreslog vi, at Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet indleder en dialog om konkrete oplevede barrierer for at kulturen finder vej ind i dagtilbud og skoler.

Vi drøftede også de regionale kulturaftaler med ministeren og pegede på behovet for en afklaring. Vores ønskescenarie er, at ministeren melder et eller to temaer ud, som de regionale kulturaftaler skal behandle, og på den måde sætter en tydelig national kulturpolitisk retning. De konkrete samarbejdsformer bør til gengæld have lov at variere.

Endelig drøftede vi museerne med ministeren, herunder de statsanerkendte museer. Ministeren var optaget af at få et dynamisk system, og vi havde en længere drøftelse af, hvordan et sådant system kunne se ud. Vi aftalte, at Steen skulle drøfte temaet i kulturnetværket, hvorefter ministeren inviterer os til kaffe igen senere på foråret for at kvalificere drøftelserne.

Alt i alt var det et godt møde, og vi glæder os til forårets gensyn med ministeren.

Til slut vil jeg bare ønske jer alle en rigtig dejlig weekend.

Anne