Kære medlemmer

Efterårsferien står for døren, men I kan lige nå at få BKF’s nyhedsbrev her fredagen inden.

Da foreningens formand Anne Vang er gået på barsel vil nyhedsbrevet derfor have en lidt anden karakter end I er vant til. Det er formændene for de enkelte netværk, som skriver indlæggene. Men som altid har vi samlet det vigtigste siden sidste nyhedsbrev.

Du kan i denne udgave læse om:

 • Afvikling af BKF’s Generalforsamling
 • Fællesnotat med Skolelederne om kvalitetsrapporter
 • Barnet Først
 • Tilsyn i Dagtilbud og et par andre nyheder fra Dagtilbudsnetværket

Afvikling af BKF’s Generalforsamling
I næste måned har vi som bekendt generalforsamling i foreningen, nærmere bestemt torsdag d. 12. november kl. 15.  For første gang i foreningens historie bliver det ikke sammen med et årsmøde, men i stedet virtuelt som corona-protokollen foreskriver.

Generalforsamlingen live-streames fra et studie i København, hvor formandsskabet vil være samlet.  Der vil i ugen op til mødet blive fremsendt et link til foreningensmedlemmer, så I via Zoom kan følge mødet, kommentere formandens mundtlige beretning, vælge ny formand, vælge medlemmer til Bestyrelsen, stille spørgsmål til budget og regnskab eller hvad I nu har på hjertet.

Vi håber på stor opbakning – og ved godt, at det kan være svært at sætte sig op til en generalforsamling, når vi ikke kan mødes fysisk.  Men husk at reservere torsdag den 12. november kl. 15 i kalenderen, så vi kan få generalforsamlingen afviklet, som vores vedtægter foreskriver.

Fællesnotat med Skolelederne om kvalitetsrapporter
Fra Kvalitetsrapport til kvalitetsdialog er titlen på et fællesnotat som BKF sammen med Skolelederforeningen har udarbejdet og sendt til Undervisningsministeriet.

Folkeskolens kvalitetsrapporter er til diskussion. Derfor har vi sammen med Skolelederforeningen valgt at sætte ord på de fælles tanker, vi har ift. den videre udvikling af kvalitetsrapporterne.

I notatet lægger vi sammen vægt på, at kvalitet kommer af handling ud fra dialog, refleksion og effektvurdering på baggrund af viden og data. Derfor er vi i begge foreninger optaget af, hvordan kvalitet understøttes via god ledelse og ikke blot via styringsmekanismer.

Vi er enige om, at den nuværende kvalitetsrapport i sin form og ikke mindst i sin anvendelse kun i meget begrænset omfang understøtter kvalitetsudvikling i og af folkeskolen. Derfor bør der ske grundlæggende ændringer. Ændringer som sikrer, at den nødvendige refleksion over data finder sted. Ændringer som understøtter en generel evalueringskultur på skoler og i skolevæsenet.

Vi fremsætter i notatet fælles anbefalinger til det videre arbejde med kvalitet på baggrund af kvalitetsrapporterne. Det fælles notat om kvalitetsrapporten kan læses her.

I BKF ser vi frem til den kommende dialog med ministeriet og de øvrige af folkeskolens parter om kvalitets på alle niveauer af folkeskolen.

Barnet Først
Formanden for Børne- og Familienetværket, Helle Støve, har deltaget i to nye arrangementer i det videre arbejde omkring Barnets Først.

Første arrangement har været socialministerens topmødet 14. september. BKF deltog sammen med KL, Socialchefforeningen og et par få andre udpegede kommuner samt rigtig mange brugerinteresseorganisationer med henblik på at komme med input til den videre politiske idéudvikling.

Temaerne var:

 • Flere tidlige anbringelser og færre skift
 • Barnets stemme
 • Varige relationer og en god overgang til voksenlivet

Idéudviklingen var organiseret på en måde, så input blev genereret fra hvert bord, som hver især skulle præsentere tre anbefalinger.

BKF er glade for inddragelsen, men noterer sig også, at de mange interesseorganisationer fylder rigtig meget. Ministeren deltog hele dagen og var lyttende og engageret i de mange forskellige input på dagen.

Det andet arrangement var oplæg til Social- og indenrigsudvalgets høring om udsatte børn, unge og familier den 24. september 2020, hvor KL bad BKF om at komme med et indlæg. Programmet kan ses her.

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg ønskede input til, hvad man bør være opmærksom på forud for en anbringelse, under en anbringelse og efter en anbringelse.

Baggrunden for høringen var bl.a. ministerens udgangspunkt omkring Barnet Først. Det kan anbefales at se hele høringen her.

Vi oplevede et engageret udvalg, der i den grad var lyttende og stillede kvalificerede spørgsmål til de forskellige oplægsholdere.

BKF følgende fem fokusområder til udvalget ift. hvad skal vi gøre bedre før, under og efter en anbringelse

 • Vi skal have mere forskning og viden – det gælder både i forhold til forebyggelse, anbringelse og lovregler.
 • Vi skal fortsætte det gode arbejde med at forebygge – også som alternativ til en anbringelse.
 • Vi skal have mere kvalitet i anbringelsen – og vi skal have en fælles forståelse af, hvad kvalitet er. Fokus bør for en start være en god uddannelse.
 • Inddragelse af barnet og den unge skal nytænkes.
 • Der skal arbejdes med en bedre overgang fra ung til voksen – vi skal løfte i fællesskab

For yderligere uddybning henvises der til indlægget i høringen
Vi er i bestyrelsen naturligvis meget nysgerrige på, hvad den videre proces bringer.
.
Vi er nok alle afventende på, hvad det videre arbejde med Barnet Først bringer. Socialministeriet har lovet, at BKF fortsat inddrages i det videre arbejde, men bestyrelsen har endnu ikke set nogle konkrete tiltag. Vi står parat, når vi igen inviteres med i det videre arbejde.

Tilsyn i Dagtilbud og et par andre nyheder fra Dagtilbudsnetværket
Dagtilbudsnetværket har siden sidste nyhedsbrev afholdt møde med FOA, FOLA, BUPL og KL, for at drøfte tilsyn i dagtilbud. Nogle rigtige spændende snakke, med mange spændende og gode perspektiver på, at sikre at tilsyn er en god og nødvendig del af, at kontrollere og udvikle kvalitet i alle vores mange dagtilbud.

I BKF er vi helt enige om, at tilsyn og opfølgning er kommunalbestyrelsens ansvar. I den forbindelse skal tilsyn være en højt profileret og prioriteret kommunal opgave, som skal ses i sammenhæng med den samlede kvalitetsudvikling i hele ledelseskæden og den pædagogiske læreplan. Der skal sikres en struktur og systematik i det pædagogiske tilsyn.

Når der føres tilsyn skal der ske en involvering af relevante parter, herunder både børn, personale og forældrebestyrelse. Der skal ligeledes sikres en tydelig transparens for de involverede parter, i hvordan tilsynet foregår, og hvordan der følges op.

Dagtilbudsnetværket anbefaler, at god kommunaltilsynspraksis forholder sig til:

 • Med hvilken kadence skal tilsynet føres?
 • Hvordan skal tilsynet føres?
 • Hvem skal føre tilsynet?
 • Hvem skal indgå i tilsynet?
 • Opfølgning på tilsynet.

Et tilsyn er et øjebliksbillede og et tilsyn den første onsdag i marts hvert år, giver ikke et fyldestgørende billede på Børnenes trivsel og kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Et kommunalt tilsyn er bredere og er også: når konsulenter, psykologer, sundhedsplejersker m.fl. kommer i dagtilbuddet. De jævnlige dialoger mellem forvaltning, ledere og medarbejdere. Dialoger med forældrebestyrelser. Orientere og forholde sig til data i mange forskellige former.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med de forskellige parter omkring tilsynet.

FOLA tilbyder kurser til forældrebestyrelser
Et lille opmærksomhedspunkt/reklameindslag vi gerne vil dele med jer er, at FOLA (Forældrenes Landsorganisation) tilbyder nogle spændende kurser til alle vores forældrebestyrelser, hvor der er fokus på lovgivningen og rammen for forældrenes indflydelse, men også et fokus på hvordan vi bedst inddrager og engagerer forældrene.

Kvalitetsforum for dagtilbud
Den sidste ting vi vil runde er, at der netop har været afholdt møde i Kvalitetsforum for dagtilbud. Mødet blev afholdt virtuelt. Her var der tre overordnede overskrifter: Kvalitet i dagtilbud, som Mikkel Haarder sagde noget om, derefter sagde vi noget om Tilsyn og afslutningsvis var det Stefan Hermann, som fortalte noget om rekrutteringsudfordringer til pædagoguddannelsen.

En rigtig fin og spændende debat blev der også plads til efterfølgende. Der er ingen tvivl om, at også i 2021 vil dagtilbud og indsatsens om de 0- til 6-årige børn spille en stor rolle for at sikre, at alle børn sikres den bedste trivsel, udvikling læring og dannelse. Dagtilbudsnetværket glæder sig.

Det var alt for denne måned. God weekend og ferie til jer, som holder efterårsferie.
Hilsen BKF’s bestyrelse ved

Lars Sloth, Ane Stallknecht, Helle Støve, Gorm Bagger Andersen, Merete Villsen, Michael Gravesen og Steen Lindgaard