Ny publikation fra BKF om fællesskaber for alle børn og unge


Børne- og Kulturchefforeningen har udgivet en ny publikation Deltagelse i fællesskaber for alle børn og unge.

Foreningen ønsker med publikationen at sætte deltagelsesmuligheder i fællesskaber til debat. Hvad mangler vi af lovgivning, viden og hvad skal vi arbejde lokalt i kommunerne?

I forbindelse med årsmødet 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af alle foreningens netværk. Arbejdsgruppens overskrift var deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn og unge. Det er en kerneopgave for os som chefer på det samlede børne- og kulturområde at sikre, at alle børn og unge bliver en del af fællesskaber.
Opgaven med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn går på tværs af alle vores forenings om­råder, og kræver derfor et stort ledelsesfokus. Vi er nødt til at anerkende, at vi ikke lykkes godt nok.

Igennem året har arbejdsgruppen drøftet udfordringerne ved at sikre fællesskaber for alle børn og unge. Det har ført til at arbejdsgruppen har identificeret en række anbefalinger til både chefkol­legaer og til det nationale niveau. Anbefalingerne er samlet i en pjece, som I kan læse her.

Det var vores intention at sætte anbefalingerne til debat på årsmødet. Sådan bliver det ikke. I ste­det vil vi sætte anbefalingerne til debat i regions­bestyrelserne og de lokale netværk, og vi vil bruge dem aktivt i dialogen med ministre og ministerier. Vi håber, at anbefalingerne vil inspirere forenin­gens medlemmer i ledelsesopgaven – men også at de vil inspirere det nationale niveau i forhold til rammevilkårene for vores opgaveløsning.