Kære BKF medlemmer

Mens vi tæller ned til årsmødet, er det blevet tid til denne måneds nyhedsbrev. Her i oktober vil det indeholde lidt om:

  • BKF’s kaffemøde med børne- og undervisningsministeren
  • Ny start – herunder information om at der søges deltagerkommuner
  • Fondssamarbejde
  • Det Kriminalpræventive Råds lederworkshops for politi og ledere i kommunerne

 

Kaffemøde med børne- og undervisningsministeren
Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil inviterede i slutningen af oktober til ”hilse-på”-møde. Hun havde taget departementschefen og afdelingschefen i afdelingen for dagtilbud og grundskoler med. Fra BKF troppede vores skolenetværksformand, Gorm Bagger Andersen, og jeg selv op. Vi mødes med ministeren omkring dagtilbudsområdet senere på året.

Ministeren og vi drøftede naturligvis først og fremmest, hvad ministeren kan bruge BKF til. Mere konkret drøftede vi behovet for sammenhæng i det igangværende arbejde med elevplaner, uddannelsesplaner og brug af tests i folkeskolen. Det er vigtigt, at eventuelle handlinger på de forskellige områder har en indbyrdes sammenhæng. Derudover drøftede vi udgiftsstigningerne på det specialiserede område og behovet for handlinger på området, herunder samarbejdet mellem børneområdet og det sociale område. Endelig drøftede vi Ny Start og behovet for at finde en balance, der kan holde gennem længere tid.

Det var et rigtig godt møde med en både meget lyttende og meget vidende minister. BKF ser frem til det fortsatte samarbejde.

Ny Start – herunder information om at der søges deltagerkommuner
BKF og Skolelederforeningen er blevet inviteret med i processen omkring initiativerne under Ny Start: ”Viden i spil”, ”Realisering af fælles mål lokalt”, ”Dialog om skoleudvikling” og ”Den gode skole”. Initiativerne er aftalt mellem KL og DLF. I forbindelse med initiativet ‘Dialog om den gode skoleudvikling’ ønsker parterne at synliggøre eksempler på gode og involverende dialoger om skoleudvikling, som styrker kvaliteten af de professionelle beslutninger på alle niveauer i styringskæden.

KL og DLF søger derfor fire-fem kommuner med minimum to skoler fra hver, som kan bidrage med eksempler på og konkrete erfaringer fra gode samarbejdsprocesser og dialoger, som på forskellig vis har bidraget til at øge kvaliteten i en eller flere centrale beslutningsprocesser i relation til skolens kerneopgave.

Det har BKF lovet at hjælpe med, så skolechefer og –direktører kan vurdere, om det giver mening at melde sig på banen.

Det bliver Line Arnmark fra Københavns Professionsskole og Klaus Majgaard, der står for projektet. Det er deres mål, at parterne i de enkelte kommuner og skoler skal kunne få et udbytte ved at deltage gennem muligheden for at bearbejde og systematisere egne erfaringer i samspil med de øvrige deltagende kommuner og skoler i projektet. I udvælgelsen af kommuneeksempler lægger KL og DLF vægt på følgende fire kriterier:

  1. Eksemplerne skal omhandle beslutningsprocesser, som har til formål at understøtte udviklingen af skole og skolevæsen. Sigtet kan f.eks. være at hæve elevernes faglige udbytte, gøre læringsmiljøet mere inkluderende, at styrke elevernes medborgerskab og demokratiske dannelse eller at integrere it til understøttelse af skolernes arbejde. Det er vigtigt, at eksemplerne hentes fra en udviklingsopgave, som opleves som både kompleks og udfordrende.
  2. Eksemplerne skal omhandle beslutningsprocesser, som involverer et samspil mellem både lærere, skoleledere, forvaltningschefer og politikere, og hvor lærernes valgte repræsentanter indgår i drøftelserne. Om samarbejdet er på et tidligt eller et fremskredent stadie, så er det vigtigt, at deltagerne har gjort sig kritiske erfaringer med samarbejdet – det vil sige, at de skal have prøvet at arbejde sig igennem fælles problemstillinger og have oplevelser af, hvad der både kan gå godt og mindre godt.
  3. På baggrund af eksemplerne skal parterne have en idé (en hypotese) om, hvilke greb eller strukturer, der især har virket befordrende for dialogen.
  4. Endelig skal man have lyst og tid til at bidrage til et undersøgelsesforløb, som løber fra november 2019 til februar 2020. For den enkelte kommune og skolerne består opgaverne i (1) at udfylde et selv-beskrivelsesskema og vedlægge relevante dokumenter fra processen, (2) medvirke i én interviewdag og (3) deltage i to workshops, der forventes afholdt den 7. januar og 7. februar 2020

 

I udvælgelsen af kommuner og skoler til projektet, vil der endvidere blive lagt vægt, at både lærernes repræsentanter, skolelederne og forvaltningschefen kan genkende beskrivelsen af eksemplet som udtryk for en god samarbejds- og dialogproces. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at eksemplerne afspejle brede og forskellighed, fx i forhold til geografi, størrelse mv.

Hvis nogle af jer kunne have lyst til, at vi anbefaler jer som deltagerkommuner, så skriv en kort mail til Gorm Bagger Andersen (goan01@frederiksberg.dk)  eller jeg (anr3@balk.dk). Så formidler vi videre til Klaus Majgaard og Line Arnmark, der tager kontakt til jer.

Fondssamarbejde
BKF har et godt samarbejde med de forskellige fonde, hvis formål retter sig mod børne- og kulturområdet. Det er vi glade for, fordi vi på den måde kan bidrage med kommunale erfaringer omkring samarbejdet med fondene.

Senest har jeg holdt møde med A.P. Møller Fonden, der bl.a. orienterede om status for fondens donation til folkeskolen. Fra fondens side noterede man, at vi i BKF peger på, at fondes ansøgningsprocesser kan være vanskelige at håndtere. A.P. Møller Fonden er opmærksom på problemstillingen og arbejder løbende med at ”forkorte” afstanden mellem ansøgere og Fonden. Fondens ansøgningsrunder har således siden foråret 2018 været gennemført som prækvalifikationsprocesser.

Samtidig opfordrer fonden alle, der påtænker at sende en ansøgning til folkeskoledonationen, til at tage kontakt til fondens sekretariat med henblik på råd, vejledning og afklaring af spørgsmål. Det lovede jeg at videreformidle her i nyhedsbrevet.

Det Kriminalpræventive Råds lederworkshops for politi og ledere i kommunerne
Slutteligt har jeg lovet Det Kriminalpræventive Råd at hjælpe med at gøre opmærksom på deres lederworkshops, der retter sig mod politiet og os. Der afholdes to workshops med fokus på forebyggelse og inddragelse, henholdsvis i København og i Middelfart. Man kan tilmelde sig på disse to links, hvor der også findes mere information om de to workshops: https://www.conferencemanager.dk/aldrigfortidligt og https://www.conferencemanager.dk/aldrigforsent.

Ellers er der blot tilbage at skrive, at vi i bestyrelsen glæder os til at se rigtig mange af jer til årsmødet om et par uger.

De bedste hilsener,

Anne