Kære BKF medlemmer

Sommeren er ovre, og en ny politisk sæson er i gang. I det kommunale Danmark venter vi med en vis spænding på forhandlingerne mellem KL og staten om kommunernes økonomi, så vi kan komme i gang med budgetlægningen. Her kommer lidt læsestof til at forsøde ventetiden. I dette nyhedsbrev vil jeg komme ind på:

  • BKF’s deltagelse i Kulturministerens Røddingmøde
  • Bestyrelsessamtale med KL‘s Laila Kildesgaard om kulturområdet
  • KL’s folkeskolekonference
  • Nyt fra Familieretshuset
  • Kaffemøde med Social- og Indenrigsministeren

Kulturministerens Røddingmøde
I midten af august inviterede Kulturministeren til Røddingmøde. Røddingmødet er en tradition, der blev skabt af Bertel Haarder med inspiration fra undervisningsområdets Sorø-møde. Hvert år inviterer kulturministeren en kreds af aktører på kulturområdet, der over to dage på Rødding Højskole drøfter retning og ambitioner for kulturområdet det kommende år.

Ministeren har en kommunal baggrund, og har allerede i mange sammenhænge understreget kommunernes rolle i kulturproduktionen. Derfor blev takkede jeg også hurtigt ja til at deltage i mødet som BKF’s formand. Det er et godt signal, at ministeren inviterer BKF med for første gang, og viser sit blik for den kommunale betydning for kulturen.

Ministeren valgte at indlede Røddingmødet med et meget personligt indlæg om sine drømme og ambitioner for kulturområdet. Hun havde valgt tre temaer for Røddingmødet: Frivillighed, Børn og Kultur og Public Service.
Jeg var blevet bedt om at holde et kort oplæg om temaet Børn og Kultur for at sætte drøftelserne i gang, og havde inden mødet forberedt mig sammen med vores kulturnetværksformand, Steen Lindgaard. Jeg talte om børns behov for at høre til i fællesskaber, og hvor stor en rolle kulturen kan spille i den forbindelse. Med i tasken havde jeg nogle bud på, hvordan ministeriet kan understøtte, at vi løser den opgave endnu bedre.

Det første bud handlede om musik- og kulturskoler, og hvordan vi kan give flere børn deltagelsesmuligheder her. Fra kulturnetværket er det flere gange blevet påpeget, at den statslige tilskudsmodel fremmer enkeltmandsundervisning, men i mindre grad breddetilbud som gruppeforløb eller musikskolelærere i folkeskolen. Vi kunne godt ønske os at tilskudsmodellen blev mindre handlingsanvisende, så det var op til kommunalbestyrelserne at fastlægge en lokal musikstrategi og beslutte hvor bred en målgruppe, man ønsker at ramme.

Det andet bud handlede om åbent dagtilbud og åben skole, hvor vi har en rigtig god mulighed for at alle børn stifter bekendtskab med kulturelle tilbud. Vi kunne godt ønske os et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet om, hvordan kulturens vej ind i åbent dagtilbud og åben skole understøttes. Det var mit indtryk, at også de tilstedeværende repræsentanter for kulturinstitutioner var optagede af, om der kunne igangsættes et arbejde om, hvad der kendetegner det gode forløb i åbent dagtilbud og åben skole: Hvad skal der til for at dagtilbud og skoler kan være med? Hvad skal der til for at kulturinstitutionerne kan stille sig til rådighed? Og hvad motiverer og inspirerer børnene?

Bestyrelsessamtale med KL‘s Laila Kildesgaard
De samme temaer drøftede BKF’s bestyrelse med KL’s ansvarlige direktør på kulturområdet, Laila Kildesgaard, på vores augustmøde. Vi drøftede også styring på kulturområdet, biblioteker og regionale kulturaftaler. Det var en rigtig god samtale.

Det er bestyrelsens ambition fremadrettet med jævne mellemrum at invitere de relevante KL-direktører på henholdsvis dagtilbud, skole, kultur og det børnesociale område. Vi har haft gode samtaler med Kristian Heunicke om dagtilbud og skole, og glæder os til at drøfte det børnesociale område med Laila Kildesgaard, der også har det område. Et godt og tæt samarbejde med KL er vigtigt.

KL’s folkeskolekonference
I den ånd kommer hermed en lille hjælpende hånd til samarbejdspartnerne i KL. KL afholder folkeskolekonference den 25. september i Odense.

Vi har i BKF lovet at hjælpe med at sprede budskabet om konferencen. Du kan læse mere her

Nyt fra Familieretshuset
Vi har også lovet at hjælpe Familieretshuset med lidt videreformidling af god viden om de nye Familieretshuse. Det nye familieretlige system, som trådte i kraft 1. april 2019, har bl.a. til formål at styrke samarbejdet mellem Familieretshuset og de kommunale sociale myndigheder i sager om familieretlig udredning. BKF havde ønsket en mere direkte henvisningsret. I vores høringssvar pegede vi på behovet for et egentligt forpligtende samarbejde og en tydeliggørelse af formålet med samarbejdet.  Men vi er generelt positive over for styrkelsen af samarbejdet, og at barnet er mere i centrum end i den tidligere Statsforvaltning.

Det styrkede samarbejde har fokus på de familier, der har en § 7-sag (familieretlig udredning) i Familieretshuset. Sagerne er komplekse, fordi familierne er påvirket af flere risikofaktorer som et højt konfliktniveau mellem forældrene, manglende tillid, vold, misbrug, psykisk sygdom og social udsathed. Familierne vil ofte modtage støtteforanstaltninger efter den socialretlige lovgivning.

Når Familieretshuset begynder sagsbehandlingen af en § 7-sag, er Familieretshuset forpligtet til at kontakte kommunen og etablere et samarbejde for at finde helhedsorienterede løsninger for familien og for at afdække, hvad der er bedst for barnet. Den indledende kontakt mellem kommunerne og Familieretshuset vil typisk ske telefonisk eller skriftligt, og der kan derudover holdes tværsektorielle møder i konkrete sager med deltagelse af en eller begge forældre, barnet og kommunale myndigheder.

Familieretshuset retter henvendelse til os i kommunerne om dialogmøder, og opfordrer i øvrigt til at vi læser ministeriets pjece: Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager.

Kaffemøde med Social- og Indenrigsministeren
Nyhedsbrevet startede med BKF’s dialog med en ny minister. Sådan skal det også sluttes. I slutningen af august havde formanden for Børne- og Familienetværket, Helle Støve, og jeg kaffemøde hos Social- og Indenrigsministeren. Vi troppede op på ministerens kontor med både konkrete temaer under armen og med en ambition om at fortælle, hvad man kan bruge BKF til.

Vi mødte en både lyttende og vidende minister, der meget gerne ville benytte sig af BKF’s viden i sit fremadrettede arbejde. Vi valgte at bruge vores første hilse-på-møde til at drøfte udviklingen på det børnesociale område, behovet for mere forskning og viden på området, dialog om den viden vi allerede har om anbringelsesområdet samt vigtigheden af samspillet mellem almenområdet og børne- og familieområdet, hvor ministrene også har en opgave.

VIVE har på foranledning af Socialstyrelsen netop udgivet en rapport om kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet. Vi talte med ministeren om stigende sagsantal, stigende kompleksitet i sagerne og stigende priser på de tilbud, vi anvender, herunder tillægstakster undervejs i forløbet. Det giver en landsdækkende problemstilling omkring stigende udgifter på det børnesociale område. I BKF bidrager vi meget gerne med viden om problemstillingerne, og også gerne i diskussionen af løsninger. Helle Støve og jeg sendte et klart signal om, at det er ønskværdigt med forskning på området, og at viden om programbaserede indsatser ikke kan stå alene.
Vi fortalte også ministeren, at vi i kommunerne arbejder bevidst med at reducere antallet af anbringelser, og lægge vægt på forebyggende foranstaltninger og indsatser tæt på almenområdet. Det gør vi ud fra en viden om, hvordan det går de tidligere anbragte børn.  For det kan være det rigtige at anbringe et barn. Men vi ved også fra Børne- og Socialministeriet, at kun hvert andet anbragte barn kommer gennem 9. klasse. Og Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjorde i 2014, at de anbragte børn er markant overrepræsenterede i fattigdomsstatistikkerne. 25,3 procent af de fattige 18-29-årige er tidligere anbragte, mens de udgør under 1 procent af alle børn. Derfor er den tidlige indsats og samspillet mellem almenområdet og børnefamilieområdet helt centralt. I BKF ser vi gerne et styrket samspil mellem Social- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet, og havde et lille katalog af konkrete forslag med i tasken, som BKF-medlemmer havde foreslået på vores fællesmøde mellem regionsbestyrelser, netværk og landsbestyrelsen i maj.

Til slut er der blot tilbage at ønske jer alle rigtig god fornøjelse med at nyde de sidste augustdage.

De bedste hilsener,

Anne