Kære BKF medlemmer

Foråret vinder indpas – det er blevet maj. Og dermed også tid til et nyhedsbrev. I denne måned kan I læse om:

  • BKF’s arbejde på det børnesociale område i forbindelse med COVID
  • BKF’s arbejde på dagtilbudsområdet i forbindelse med COVID
  • BKF’s arbejde på skoleområdet i forbindelse med COVID
  • BKF’s arbejde på kulturområdet i forbindelse med COVID
  • Invitation fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

BKF’s arbejde på det børnesociale område i forbindelse med COVID
Den 25. april blev der indgået en politisk aftale om sårbare grupper, der både rummer en genåbning på det børnesociale område, en ambition om at inddrage frivillige i opgaveløsningen og en økonomi til de frivillige organisationer hertil.

Børne- og Kulturchefforeningen er glade for fokus på udsatte børn og unge, og vores medarbejdere har glædet sig til i højere grad at kunne mødes fysisk med børn og familier. Men vi er bekymrede for den del af aftalen, der omhandler frivillighedsområdet.  Civilsamfundet er vigtigt for os i BKF.

Det er de mange forskellige frivillige organisationer også.  Men vi skal hele tide have for øje, at deres opgave i høj grad handler om at være talsmænd for de sårbare unge. Det er medarbejderne i kommunerne, der i henhold til serviceloven sørger for de konkrete løsninger for det enkelte barn, og det skal vi holde fast i. Mens de frivillige organisationer modtager et større millionbeløb til at indgå i partnerskaber med kommunerne omkring de sårbare børn, er der ikke på nuværende tidspunkt sat tilsvarende midler af til den kommunale del af partnerskabet Det er heller ikke tydeligt i aftalen, hvor langt partnerskabet rækker mellem kommunerne og de frivillige. BKF er nødt til at pege på, at det særligt i en krisesituation som den, vi er i netop nu, er vigtigt med stabilitet og kontinuitet i opgaveløsningen. Ligesom det er vigtigt, at der ikke netop nu skabes forvirring om, hvem der har hvilke bolde i opgaveløsningen. Derfor har foreningens to næstformænd, Lars Sloth og Ane Stallknecht, børne- og familienetværksformand Helle Støve og jeg selv skrevet et debatindlæg, der blev bragt i Altinget den 31. april. I kan læse det her.

Fredag den 1. maj kom så bekendtgørelsen, der handler om den kommunale del af genåbningen. Bekendtgørelsen kom fredag tidlig eftermiddag, og trådte i kraft samme eftermiddag klokken 15. Børne- og Kulturchefforeningen har påpeget, at det giver os temmelig vanskelige arbejdsvilkår i kommunerne.

Kommunernes Landsforening er pt. i dialog med Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen om sundhedsfaglige retningslinjer/vejledninger i forbindelse med den politiske aftale, der er indgået 25. april om genåbning af socialområdet. BKF’s input er, at vi har behov for tydelige retningslinjer, men ikke en omfattende detailregulering. Endelig er det – belært af erfaringerne fra dagtilbuds- og skoleområdet – vigtigt med klarhed om, hvorvidt der i de enkelte forhold er tale om krav eller vejledning.

Slutteligt en kort bemærkning om at partnerskaberne med frivillige organisationer. Det forlyder, at det formentlig kommer til at tage noget tid, førend vi hører mere om det, fordi det er en temmelig kompleks opgave – også for Social- og Indenrigsministeriet. Børne- og Kulturchefforeningen har sagt ja til Børns Vilkår, der har ønsket foreningens sparing i forbindelse med det netværk, de er facilitator for.

BKF’s arbejde på dagtilbudsområdet i forbindelse med COVID
På dagtilbudsområdet er vi godt i gang med genåbningen i kommunerne. I BKF hører vi rigtig mange positive historier om, hvordan en øget hygiejne giver mindre syge børn og hvordan det pædagogiske arbejde går fint i spænd med de små grupper, som børnene er opdelt i. Der er en stor anerkendelse af arbejdet i kommunerne fra BKF’s samarbejdspartnere. Den anerkendelse skal hermed gives videre til jer.

BKF har et godt samarbejde med både KL og Børne- og Undervisningsministeriet, og netværksformand Merete Villsen og jeg selv bliver inviteret med i relevante arbejds- og baggrundsgrupper. Fra dialogen mellem kommuner ved vi, at næsten alle kommuner er udfordrede på kvadratmeterkravene, der også stiller store krav til mængden af pædagogisk personale. Vi har i BKF gjort det klart, at hvis retningslinjerne på kvadratmeter fastholdes, vil vi blive yderligere udfordret på at kunne have alle børn, efterhånden som der lukkes mere og mere op for samfundsaktiviteter, og flere forældre melder et behov ind. Vi har også gjort det tydeligt for Børne- og Undervisningsministeriet, at genåbningsbekendtgørelsen udløber den 10. maj, så enten skal den forlænges, eller også skal der justeres ret kraftigt i Sundhedsstyrelsens vejledninger.

BKF’s arbejde på skoleområdet i forbindelse med COVID
På skoleområdet deltager netværksformand Gorm Bagger Andersen og jeg selv i jævnlige møder med henholdsvis Børne- og Undervisningsministeren, Kommunernes Landsforening, de faglige organisationer, forældreorganisationer samt embedsmænd fra henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Også her er der en stor anerkendelse af kommunernes indsats i genåbningen.

Det store emne lige nu er en eventuel genåbning for 6.-9. klasse. Børne- og Kulturchefforeningen har understreget tre forhold:

  1. Det er vigtigt at undgå komplicerede genåbningsmodeller hvor der fx skal være kommunal koordinering med frivillige, private, forskellige faggrupper og sektorer m.v. Der er behov for mindst mulig kompleksitet.
  2. Det er vigtigt at give tid til at forberede en genåbning. Der er mange logistiske og praktiske forhold som skal på plads, og organisering heraf tager tid.
  3. Hvis ikke der foretages en omfattende genåbning, så anbefaler vi at sætte fokus på de elever, som efterhånden har trivselsmæssige eller faglige udfordringer. Dvs. en bredere definition af nødundervisningsbekendtgørelsen §2 stk. 2. Vi har også behov for en national udmelding om fortolkningen af §2 stk. 2 i den nuværende udformning.

I udgangspunktet kan en større genåbning kun ske, såfremt der sker ændringer i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand mellem elevernes arbejdsstationer. Hvis det ikke sker, vil der hverken være personale eller lokaler i tilstrækkeligt omfang. Det vil derimod være ret uproblematisk at genåbne, samtidig med at der fastholdes hygiejnekrav.

BKF’s arbejde på kulturområdet i forbindelse med COVID
På kulturområdet har netværksformand Steen Lindgaard deltaget i Skype-møde med Kulturminister Joy Mogensen omkring de særligt udsattes situation under Corona-krisen. Der var deltagelse fra 17 forskellige organisationer – og derfor ligeså mange budskaber. BKF pointerede, at vores største udfordring på kulturområdet af naturlige årsager er begrænsningen på forsamlingsstørrelsen. Samtidig foreslog vi, at et oplagt område at tage med i næste fase af genåbningen 10. maj er Musik-og Kulturskolernes soloundervisning. Når det nævnes i forbindelse med særligt sårbare elever, er det fordi der også er særligt sårbare elever på musikskolerne, for hvem det er ganske svært at undvære musikken i så lang en periode.

For så vidt angår Musik- og Kulturskolerne har BKF påpeget, at der er et akut behov for at få afklaret, hvorvidt aflyst undervisning i lukkeperioden skal tilbagebetales. Musik- og Kulturskolerne afholder fortsat løn til underviserne, og har behov for at få klarhed omkring deres indtægtsside.

Henvendelsen herom til ministeriet er fortsat ubesvaret. Vi vender tilbage, når vi ved mere.

Invitation fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
Slutteligt skal jeg videreformidle en åben invitation til Børne- og Kulturchefforeningens medlemmer til Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelses webinarer.

Der er webinar den 13. maj om ‘Karismatisk ledelseskommunikation i en krisetid‘. Tilmelding foregår online her.

Den 20. maj er temaet ‘En tydelig lederidentitet i en krisetid‘, og man kan tilmelde sig her:

Endelig er der webinar den 27. maj, hvor titlen er ‘Personligheden på spil – ledelse og personlighed i en krisetid‘. Tilmelding sker her.

Til allersidst god arbejdslyst til jer alle sammen.

De bedste hilsener,
Anne