Kære BKF medlemmer

Allerførst tak for et rigtig godt årsmøde. Hvor var det en fornøjelse at tale ledelse af kvalitet på børne- og kulturområdet med jer over de to dage. Vi havde en rigtig flot deltagelse på årsmødet med næsten to tredjedele af BKF’s medlemmer. Jeg håber, at I – ligesom jeg – nød gode oplægsholdere, veloplagte ministre og ikke mindst rigtig gode snakke med hinanden. I bestyrelsen fik vi sågar i dag en hilsen fra Steffen Brandt og co., der syntes, at vi havde været et fortræffeligt og entusiastisk (det er sandt!) publikum og gerne ville spille for os en anden gang.
Mere jordnært handler denne måneds nyhedsbrev om:

  • Konstituering af bestyrelsen og referat fra generalforsamlingen
  • Link til den skriftlige og mundtlige beretning
  • Kommissorium for den tværgående arbejdsgruppe
  • Besøgstur i regionerne næste år
  • Holdningsnotat fra dagtilbudsnetværket
  • Ny hjemmeside

Konstituering af bestyrelsen og referat fra generalforsamlingen
I forbindelse med årsmødet afholdt BKF ordinær generalforsamling. I kan læse referatet her

Efterfølgende har vi i bestyrelsen konstitueret os. For første gang i mange år fortsætter hele bestyrelsen. Vi har valgt at beholde den holdopstilling, vi havde inden generalforsamling. Det betyder, at vi det næste år fordeler opgaverne således:

Ane Stallknecht og Lars Sloth varetager opgaven som forenings næstformand
Steen Lindgaard fortsætter som formand for kultur- og fritidsnetværket
Helle Støve fortsætter som formand for børne- og familienetværket
Merete Villsen fortsætter som formand for dagtilbudsnetværket
Gorm Bagger Andersen fortsætter som formand for skolenetværket
Michael Gravesen fortsætter som formand for ungenetværket.

Vi glæder os alle sammen til arbejdet. Regionsformændene melder netværksmedlemmer til de fem netværk ind til bestyrelsen i december måned. Igen skal lyde et stort tak herfra til netværkene i året, der er gået. Netværkene er helt afgørende for, at vi som forening er i stand til at levere kvalificerede inputs til arbejdet i ministerier mv.

Link til den skriftlige og mundtlige beretning
I forbindelse med årsmødet har bestyrelsen udgivet sin skriftlige beretning om året, der gik. På årsmødet aflagde jeg mundtlig beretning. Den forsøger at pege fremad mod det kommende år. Her får I link til både den skriftlige beretning  og den mundtlige beretning.

Kommissorium for den tværgående arbejdsgruppe
I forbindelse med den mundtlige beretning varslede jeg, at vi i BKF kommer til at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe om børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Som kommunale chefer er vi nødt til at erkende, at vi generelt set ikke lykkes godt nok med den opgave. Trykket på det specialiserede børneområde udfordrer kommunerne økonomisk. Men det udfordrer os også på, hvad det er for børneliv, vi skaber.

Børn og unge udtrykker det allerbedst selv. I Center for Ungdomsforsknings rapport, ”Unge på Kanten”, fortæller unge uden uddannelse og job om deres håb og drømme for fremtiden. Drømmene er forskellige, men med et fællestræk: De unge på kanten ønsker sig at være ’almindelige’, at få sig en uddannelse og et job, en familie, at høre til et sted. Behovet for deltagelsesmuligheder i fællesskaber er noget almengyldigt menneskeligt.

Desværre er det en landsdækkende tendens, at flere og flere børn og unge defineres ud af almenområdet. På fællesmødet i maj for landsdækkende netværk, regionale bestyrelser og landsbestyrelsen havde vi besøg af Partner i PwC Mette Lindgaard, der kunne fortælle om en stigning på 52 procent i antallet af børn med autisme, en stigning på 48 procent i antallet af børn med angst og 80 procent i antallet af børn med ADHD mellem 2014 og 2018.

Det er bekymrende, fordi det siger noget om et almenbegreb, der er blevet smallere på bare få år. Og det er bekymrende, fordi vi risikerer at miste forventninger til børnene. Høje forventninger til alle børn er afgørende for at de trives, lærer og udvikler sig, og på sigt kommer i uddannelse og i job.

I BKF er vi i dialog med ministerierne om at finde løsninger på tværs af fagområder og faggrænser. Det stiller krav til ministerierne om dialog på tværs. Men det stiller også krav til os i BKF.

Den tværgående arbejdsgruppe bemandes med et medlem fra hvert af de fem netværk samt en tovholdergruppe. I kan læse kommissorium for arbejdsgruppen her.

Besøgstur i regionerne næste år
Sidste år var jeg på besøg i regionerne. Det var jeg glad for – både fordi det var gode møder, og fordi det gav gode inputs til bestyrelsesarbejdet i BKF.
I år har jeg aftalt med regionsformændene at næstformand Ane Stallknecht og jeg kommer på besøg igen, og har særligt fokus på arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe omkring børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Det er vigtigt at få inputs fra alle dele af landet. Ane og jeg glæder os til at komme rundt.

Ny hjemmeside
Jeg er også glad for at kunne fortælle, at vi i foreningen har fået ny hjemmeside. Den er – som de fleste hjemmesider – flottest når man tilgår den fra PC. Målet har været en mere overskuelig hjemmeside, hvor det er let at finde de seneste nyheder.

Holdningsnotat fra dagtilbudsnetværket
En af de seneste nyheder er et nyt holdningsnotat fra dagtilbudsnetværket. Holdningsnotater kan være hjælpsomme for BKF’s medlemmer, hvis man vil orientere sig i området – og evt. stjæle formuleringer til oplæg eller andet. Det skal I selvfølgelig være velkomne til. Dagtilbudsnetværket er optaget af at sikre de bedste vilkår for alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse, inden for de rammer der er givet i den enkelte kommune. Og lige præcis det fokus er foldet ud i dette holdningsnotat. I kan finde holdningsnotatet her.

Til slut er der blot tilbage at ønske god læselyst og god torsdag,
Anne