Kære BKF medlemmer

Allerførst håber jeg, at I er kommet godt ind i både et nyt arbejdsår og et helt nyt årti. I årets første nyhedsbrev kan I læse om:

  • Minimumsnormeringer – status
  • BKF’s udmeldinger i forbindelse med statsministerens nytårstale
  • Medlemmer i arbejdsgruppen om deltagelsesmuligheder for alle børn
  • Besøg i regionerne
  • Alliance vedrørende indsatser omkring lærerfravær i folkeskolen
  • Undervisningsministerens Sorø-møde – har I inputs til oplæg?

Minimumsnormeringer – status
Formanden for dagtilbudsnetværket, Merete Villsen, og jeg har drøftet status for minimumsnormeringer med embedsmændene i Børne- og Undervisningsministeriet. Der pågår stadig politiske drøftelser om, hvordan en model skal skrues sammen, herunder særligt om hvorvidt der skal opgøres på børnehusniveau eller på kommuneniveau. Der pågår ligeledes politiske drøftelser om, hvordan der skal følges op på kommunernes anvendelse af midlerne i perioden 2020-2025, inden minimumsnormeringerne er fuldt indfaset.

BKF tilkendegav, at det er vigtigt at få en udmelding omkring de midler, der skal bruges i 2020, så de kan udmøntes til daginstitutionerne. I mange kommuner opleves der et vist forventningspres, som pt. ikke kan honoreres. Ministeriet kunne ikke give en tilkendegivelse om, hvornår der kan forventes en udmelding.

BKF’s udmeldinger i forbindelse med statsministerens nytårstale
Det børnesociale område fyldte meget i statsministerens nytårstale. Det er glædeligt, at et vanskeligt og vigtigt område får fokus.
Allerede i december måned havde formanden for BKF’s børne- og familienetværk Helle Støve, næstformanden i Socialrådgiverforeningen Ditte Brøndum og jeg et indlæg om anbringelser i Information. Det kan læses her.
Vores pointe er, at det desværre går anbragte børn i Danmark alt for dårligt, når vi ser på uddannelse, trivsel og jobs. Derfor skal vi blive endnu bedre til det forebyggende og tidlige arbejde. Og derfor skal vi have mere viden om, hvad der kan gøre anbringelser af børn gode og virkningsfulde.

Statsministeren slog i sin nytårstale til lyd for at benytte redskaberne tvangsfjernelse og bortadoption mere i det børnesociale arbejde. Hendes antagelse er, at vi i kommunerne er for berøringsangste og tager et for vidtstrakt hensyn til forældrene.

I BKF byder vi debatten velkommen, særligt drøftelsen om hvorvidt bortadoption benyttes for sjældent for helt nyfødte børn, hvis sikkerhedssituation hos forældrene er dårlig og uden udsigt til bedring. Men vi har også behov for at nuancere debatten. Vi gør os i kommunerne stor umage med, at anbringelser foregår frivilligt. Det gør vi, fordi vi ved, at det går børnene bedre i de frivillige anbringelser. Netop derfor er man i rigtig mange kommuner også stolte af at være lykkedes med at flytte budget fra anbringelsesområdet over til de tidlige, forebyggende indsatser. Den største succes er altid, når det lykkes at gøre udsatte forældre i stand til at tage vare på deres børn.

En række kommuner er blevet fremhævet i pressen med baggrund i en tidligere anbragt, der godt kunne have ønsket sig at være blevet anbragt tidligere i livet. Det er vigtigt, at vi i kommunerne får handlet i tide. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at flere af sagerne er fra før Barnets Reform, og at praksis i dag ser meget anderledes ud i kommunerne, end de gjorde den gang. Jeg håber, at BKF har været med til at bringe nogle af nuancerne ind i debatten.

I BKF håber vi på at blive inviteret med i drøftelserne omkring mulige handlinger for at styrke området og bibringe vores perspektiver, når arbejdet med Barnets Lov for alvor påbegyndes. Vi vil særligt gerne pege på behovet for mere viden om effekterne af de tidlige og forebyggende indsatser, og mere viden om hvad der kan gøre anbringelser gode og virksomme for børnene.

Medlemmer i arbejdsgruppen om deltagelsesmuligheder for alle børn
BKF har i 2020 sat et tværgående fokus på trivsel, læring og udvikling – for alle børn. Opgaven med at sikre almene miljøer, hvor alle børn har deltagelsesmuligheder, er en af vores største udfordringer på børne- og kulturområdet.

Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe på tværs af BKF’s fem netværk, der skal identificere de 3-5 største udfordringer for deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn, definere de deraf følgende fokusområder for BKF, foreslå måder hvorpå vi i kommunerne kan arbejde med udfordringerne strukturelt og organisatorisk samt komme med anbefalinger til hvordan de lovgivningsmæssige rammer for at løse opgaven kan forbedres. I kan genlæse kommissoriet for gruppen her.

Næstformand Ane Stallknecht, dagtilbudsnetværksmedlem Dennis Danielsen og jeg selv udgør styregruppen for arbejdsgruppen. Alle netværk har nu udpeget et medlem til arbejdsgruppen. Det er:

John Bøgelund Frederiksen, Kultur- og Fritidsnetværket
Helle Steinnicke, Børne- og Familienetværket
Helle Dydensborg Thygesen, Skolenetværket
Lone Lollesgaard, Ungenetværket

Besøg i regionerne
I foråret 2020 vil næstformand Ane Stallknecht og jeg tage på besøg i alle regioner. Vi vil tage kommissoriet for arbejdsgruppen om deltagelsesmuligheder for alle børn med under armen, og drøfte opgaven med jer. På den måde vil arbejdsgruppen få gavn af inputs fra hele landet. Jeg glæder mig meget til igen at komme rundt på besøg.

Alliance vedrørende indsatser omkring lærerfravær i folkeskolen
Det bør nævnes, at KL, Skolelederforeningen, Skole og Forældre og BKF er gået sammen i en alliance vedr. indsatser vedr. lærerfravær i folkeskolen og tilhørende vikarproblematikker. Det sker på baggrund af forårets Rambøll-rapport om emnet samt den store ministerielle interesse for indsatser vedr. vikar-omfanget. Vi har i drøftelserne med ministeriet haft fokus på forståelsen af, hvad vikardækning er og ikke er, på hvornår der er uundgåeligt fravær og på, hvordan der sikres kvalitet i de situationer, hvor de faste lærere ikke kan være tilstede. Pt. arbejder vi bl.a. på en lille folder, der giver forslag til, hvordan man bedst tilrettelægger og planlægger skoleåret, så kendt fravær (kort- og langtids) indarbejdes i skoleårets planlægning, samt hvilke typer af tiltag der kan hæve kvaliteten af vikardækket undervisning. Et centralt budskab vil blive en fleksibel tilgang til skemalægning, fokus på det naturlige i omlægning af undervisning, på klare rammer og principper for vikardækning samt noget om kvalitetsudvikling af vikarernes arbejde.

Undervisningsministerens Sorø-møde – har I inputs til oplæg?
Børne- og Undervisningsministeren har valgt at sætte fokus på inklusion. Den 23. februar afholder hun Sorø-mødet, og har valgt temaet inklusion i folkeskolen for mødet. Sorø-mødet blev aflyst i sommer for at give tid til at forberede det ordenligt efter regeringsskiftet. Invitationen til mødet er ledsaget af en tekst om, at regeringen er optaget af, at folkeskolen giver eleverne et fundament af kundskaber og færdigheder, som forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Det gælder også børn, som har det svært. Ministeren ønsker at drøfte de centrale udfordringer i skolens arbejde med disse børn og unges faglige udvikling og trivsel, og hvordan vi kan løse de udfordringer.

BKF er inviteret til at komme med et oplæg på mødet ved Skolenetværksformand Gorm Bagger Andersen og jeg selv. Den overskrift, vi har fået fra ministeren er: ’De økonomiske og organisatoriske rammer om en god inklusionsindsats: Oplæg om, hvordan det kan lykkes med at skabe økonomiske og organisatoriske rammer og et godt samarbejde, som understøtter en succesfuld inklusionsindsats.’

Hvis nogle af jer har inputs til os, når vi forbereder oplægget, må I meget gerne sende dem til anr3@balk.dk inden den 13/2.

Til slut vil jeg ønske jer en god dag og weekend – og på gensyn til KL’s Børnetopmøde i næste uge til mange af jer.

De bedste hilsener,

Anne