Til skolechefer, kredsformænd, skoleledere og tillidsrepræsentanter

De fleste kommuner er ved at være langt i deres proces med valg af digital læringsplatform. Ifølge den aftale, der er indgået mellem staten og kommunerne, skal alle skoler have adgang til en læringsplatform med udgangen af 2017, og kommunerne skal have påbegyndt udbredelsen ved begyndelsen af skoleåret 2016/17.

Aftalen om læringsplatforme beskriver hvad de skal kunne – ikke hvordan de skal bruges. Det betyder, at der lokalt på kommune- og skoleniveau skal tages stilling til, hvordan man vil bruge platformen, så den understøtter arbejdet med gode undervisningsforløb, det professionelle samarbejde og de vedtagne skole-politiske mål.

Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening opfordrer derfor til, at der i kommunerne og på de enkelte skoler er en fagprofessionel drøftelse af, hvordan platformene understøtter det didaktiske arbejde og samarbejdet på skolerne og i kommunen.

Blandt de spørgsmål, der kan drøftes er:
 Hvordan kan læringsplatformen understøtte samarbejdet om gode un-dervisningsforløb hos jer?
 Hvordan kan implementering af læringsplatformen se ud hos jer, så man kan komme positivt i gang?
 Hvordan kan arbejdet med læringsplatformen tilrettelægges, så det un-derstøtter arbejdet med løbende feedback og selvevaluering?

Implementering af læringsplatformen skal betragtes som en udviklingsindsats, der skal gavne elevernes læring og et godt undervisningsmiljø. Det kræver, at der tages reflekterede beslutninger om, hvordan platformens muligheder udnyttes.

Med venlig hilsen

René Gotfredsen Nielsen
Claus Hjortdal
Anders Bondo Christensen