Børne- og Kulturchefforeningen har afgivet følgende høringssvar til bekendtgørelse om børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Børne- og Kulturchefforeningen skal i forbindelse med høring om bekendtgørelse om børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde udtale følgende:

Vi finder, at bekendtgørelsen er en naturlig følge af skolereformen m.m. og derfor er en fin justering og tilføjelse.

Vi undrer os dog over, at musikforeninger, teaterforeninger, filmklubber, billedkunstskoler og lignende ikke er nævnt. Fælles for disse foreninger er, at de ofte har tilbud til børnegrupper. Vi kan foreslå, at der i § 2 stk. 1 pkt. 3 tilføjes ”og kulturskoler”, således der i oplistningen kommer til at stå: 3) musik- og kulturskoler.

Derudover undrer det os, at man taler om pedeller. Udtrykket tekniske servicemedarbejdere vil være mere retvisende, da det er den benævnelse, man bruger i kommunerne.

Det skal endvidere bemærkes, at mange kommuner administrerer den nuværende bekendtgørelse i henhold til Rigspolitiets anbefaling om, at børneattester indhentes hvert år. Rigspolitiet burde være hørt i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal vi henlede opmærksomheden på de administrative udfordringer, børneattesterne måske kan give skolerne i deres samarbejde med kultur- og foreningslivet. Vil den attest, som en frivillig allerede har afleveret i sin forening, også være gældende i skolen, hvis vedkommende skal have en time eller et forløb med skolens elever, eller skal skolen indhente en ny attest?

Med venlig hilsen
Eik Møller, Formand For Børne- og Kulturchefforeningen

 

For yderligere information kontakt:

Formand for Kultur- og Fritidsværket Ellen Drost, tlf. 6551 2800 , drost@odense.dk Formand for bestyrelsen Eik Møller, tlf. 2345 7730, eimo@balk.dk