Børne- og Kulturchefforeningen har d. 28. oktober afgivet følgende svar på høring:

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
BKF støtter overordnet set lovforslaget, med enkelte undtagelser, idet vi har nedenstående kommentarer.

Inklusion
BKF støtter den foreslåede ændring af ordlyden i §17 stk. 2.

Retskrav til ordblindetest
BKF er enige i, at det er væsentligt at børn med ordblindhed identificeres tidligt i deres skoleforløb, så de rette støtteforanstaltninger kan igangsættes.

BKF er bekymret for, at den foreslåede tekst i §3 stk. 2 vil medføre forældrekrav om ordblindetest i en række situationer, hvor der er ikke er faglige begrundelser herfor, idet vanskeligheder med skolegangen kan skyldes mange andre faktorer end dysleksi.

BKF anbefaler, at i tilfælde hvor forældre jf. retskrav beder om ordblindetest, så skal det være en i loven fastsat test der anvendes (den af ministeriet udviklede test). Hvis dette ikke sker, vil BKF forvente en række klagesager og uenigheder begrundet i, at parterne er uenige om selve testens kvaliteter.

Godkendelse af lærere som ikke har gennemført dansk læreruddannelse
BKF støtter den beskrevne præcisering.


Skolebestyrelsen og udtalelse om skema
BKF er af den opfattelse, at skolebestyrelsens opgave er at udarbejde principper for skolen, herunder principper for skoledagens tilrettelæggelse. Vi finder det principielt uhensigtsmæssigt at give skolebestyrelserne en form for adgang til direkte at gå ind i skolens drift og i de ansvarsområder, som påhviler skolelederen. Også selvom det som her er i form af en udtale-mulighed.

Vi bemærker, at der i bemærkningerne til lovforslaget er anført ”Den enkelte folkeskoles ledelse består af skolebestyrelsen og skolelederen”. Dette er efter BKFs opfattelse ikke korrekt. Skolens ledelse består af skoleleder og andre ledere på skolen, som er ansat i det kommunale skolevæsen. Skolebestyrelsen indgår således i det demokratiske og politiske system omkring skolen men ikke i ledelsen, som er en del af det administrative system. Vi vil derfor foreslå, at sætningen udgår fra bemærkningerne til lovforslaget.

Der lægges i lovforslaget op til, at bestyrelsen skal se og udtale sig om skoleskemaer før disse tages i brug. Skemalægningen er noget af det sidste, der sker inden sommerferien, idet den bygger ovenpå timefagfordelingsprocessen på den enkelte skole. Det vil derfor i praksis være særdeles vanskeligt for skolens ledelse at nå at blive færdig med skemalægningen i tide til, at der kan blive en meningsfuld drøftelse i bestyrelsen heraf. I hvert fald hvis en sådan drøftelse skal kunne føre til ændringer i skemalægningen.

Hertil kommer at der i lovteksten implicit arbejdes med en antagelse om, at undervisningen er organiseret omkring ét grundskema for et helt år. Dette er langtfra tilfældet i praksis. I forbindelse med skolereformens implementering arbejdes der intensivt med en fleksibel tilrettelæggelse af skoledagene. Herunder flere skemaperioder henover året, løbende tilretning indenfor skemaperioderne, særlige projekter, temadage og samarbejder med aktører udenfor skolen.

BKF kan på denne baggrund ikke støtte den foreslåede ændring af folkeskoleloven §45. Vi anbefaler, at der slet ikke sker ændringer på dette punkt i folkeskoleloven, idet skolebestyrelsen fortsat har vid mulighed for at påvirke skemalægningen ved at formulere principper herfor. Dette opfylder efter BKF’s opfattelse det beskrevne formål med den foreslåede ændring.

Udvidelse af kredsen af samarbejdsparter i den åbne skol
BKF støtter, at det bliver muligt at inddrage en bredere kreds i undervisningsopgaverne i folkeskolen. Særligt i forhold til at kunne etablere egentlige undervisnings-samarbejder med ungdomsuddannelserne.

Præcisering i forhold til brug af vikarer
BKF støtter forslaget om ændring, så lovteksten tydeligere angiver muligheder og rammer for vikaransættelser.

Anerkendelse af uddannelser
BKF finder det vigtigt, at der er en smidig og hurtig godkendelsesprocedure, men har ikke bemærkninger i øvrigt.