Svar på høring om lov om ændring af lov om professionshøjskoler og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Børne- og Kulturchefforingen fremsender hermed foreningens høringssvar vedr. ændring af pædagoguddannelsen, idet vi har stor interesse i sagen.

BKF vil gerne kvittere for, at der nu sker en fornyelse af pædagoguddannelsen, som dermed forsøger at imødegå de store udfordringer, der er på såvel børneområdet som voksenområdet.

BKF støtter, at der foreslås tre specialiseringer til henholdsvis 0 – 5 års området, skoleområdet samt specialområdet, i det stærke faglige spidskompetencer er vigtige.

Men lige så vigtigt er det at grundlæggende fælles pædagogiske udfordringer står stærkt i uddannelsen, samt at de studerende får tilstrækkelige kompetencer.

Det er helt afgørende at alle retninger får viden om og prioriterer inklusionsopgaven, idet specialiseringen i langt højere grad skal trækkes ind i normalområdet, vi kalder det nyspecialisering.

Derfor er det afgørende at de studerende, der læser på den specialiserede linje, får kompetencer, der kan anvendes på normalområdet. Det handler ikke kun om at uddanne til ekskluderende specialinstitutioner for børn og unge. Det handler om også at sikre personale med specialpædagogisk viden i de inkluderende miljøer for alle børn.

Ligeledes bør alle studerende sikres kompetencer i det tværfaglige samarbejde.

Derfor forslår BKF at der indføres fællesgrundmoduler for pædagogstuderende, lærerstuderende og socialrådgiverstuderende som vil kunne ruste fremtidens professionelle til tidlig opsporing og fælles forebyggende indsats til gavn for børn i udsatte positioner.

Samtidig skal BKF påpege vigtigheden af, at dimensioneringen imødegår den efterspørgsel, der er.  Her vil vi særligt påpege risikoen for, at én af retningerne vil få en for høj søgning, som tilfældet var under den tidligere pædagoguddannelse.  Samtidig vil vi påpege, at vi i dag oplever et faldende børnetal, som der ligeledes skal tages højde for i dimensioneringen.

For så vidt angår det faldende børnetal, oplever mange kommuner i dag at skulle aftage det samme antal pædagogstuderende i praktik, selvom der afvikles pædagoger i mange af kommunes institutioner, som følge af det faldende børnetal.

BFK vil foreslå, at det gøres obligatorisk for uddannelsesudbyderne at koordinere praktik og dimensionering med de enkelte kommuner, fx i KKR-regi.

BKF bifalder den SU-finansierede praktik i 7. semester, om end vi gerne havde set yderligere SU-finansierede praktikker.

Endelig vil BKF ikke undlade at gøre opmærksom på, at der for fritidspædagogerne bør ind tænkes undervisningsdidaktik, idet det således kan imødegå et behov på skoleområdet som følge af folkeskolereformen.

Med venlig hilsen

Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
Lars Sloth, formand for foreningens Dagtilbudsnetværk
Christian L. Hansen, formand for Børne- og familienetværket
Eik Møller, formand for Skolenetværket