Børne- og Kulturchefforeningen har d. 16. juni indsendt følgende høringssvar til bekendtgørelser vedrørende folkeskolen

Udkast til bekendtgørelse om kvalitetsrapporter.

BKF kan med tilfredshed konstatere at udkast til bekendtgørelsen om kvalitetsrapport er kort med få krav til rapportering af resultater. BKF har følgende kommentarer til udkastet:

 

  • BKF har tidligere påpeget at skoler og kommuner bør måles på evnen til at skabe progression i elevernes læring, hvilket bør indskrives i bekendtgørelsen.
  • Folkeskolen skal tage ansvar for elevernes evne til at fastholde fokus på ungdomsuddannelse. En entydig ansvarsfordeling mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne betinger at der måles på elevernes deltagelse i ungdomsuddannelse 9 måneder efter studiestart. Fastholdelse 9 måneder efter studiestart kan adresseres direkte til folkeskolen og kommunens vejledningsindsats og BKF vil anbefale at der gøres en stor indsats for at sikre valide rapporteringsdata og fastholde formuleringen i bekendtgørelsens § 2 stk. 3a.
  • BKF anbefaler at det i bekendtgørelsen præciseres, at der anvendes et fælles nationalt system for trivselsmåling, så der sikres en ensartet måling.
  • I Aftale om et fagligt løft af folkeskolen fremgår at regeringen vil drøfte den konkrete operationalisering og implementering af målsætningen om kompetencedækning med KL i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2014. Lærernes undervisningskompetence er ét redskab for at skabe læring for eleverne som efter BKF’s vurdering ikke nødvendigvis kræver en rapportering i kvalitetsrapporten. Hvis det fastholdes bør det i bekendtgørelsen præciseres at rapporteringen sker på baggrund af en national definition af, hvordan betegnelsen fuld kompetencedækning skal forstås og at der vil blive udarbejdet en vejledning til opgørelse af kompetencer.
  • BKF anbefaler, at de socioøkonomiske kriterier tydeliggøres i bekendtgørelsen, og at der i samarbejde med Danmarks Statistik og relevante videns institutioner arbejdes med at udvikle et mere præcist index.
  • Endelig er det for BKF helt centralt, at der fortsat fokuseres på, at der skabes sammenhæng i styringsredskaberne i relation til folkeskolen, således at der er klar sammenhæng mellem elevplaner, kvalitetstilsyn og kvalitetsrapporter. På denne måde kan kvalitetsrapporten blive et fælles værktøj for det kommende dialog – og opfølgnings arbejde på folkeskoleområdet og for kommunernes dialog med staten om skolens kvalitetsudvikling.

 


Udkast til bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen.

BKF bakker op om de beskrevne krav til digitale elevplaner og de beskrevne rammer for videregivelse af elevplanerne.

Det er for BKF afgørende at der udvikles en smidig, elektronisk platform, som kan danne grundlag for en kvalificeret dialog mellem elev- forældre og skole om elevens progression i forhold til de nye klare fælles mål.
Det er endvidere afgørende, at der fortsat arbejdes med, hvordan der kan sakbes sammenhæng mellem elevplaner, kvalitetsrapport og kvalitetstilsyn.

I forhold til kravet om anvendelse af UNI-login, så vil BKF foreslå, at der i forbindelse med den forventede udvikling af borgernes adgang til NEM-ID, udvikles en parallel løsning til eleverne, da dette vil kunne styrke elevernes IT-kompetencer i forhold til deres fremtidige dialog med det offentlige.

 

Eventuelle henvendelser til:

Formand for bestyrelsen Eik Møller (tlf: 23457730/eimo@balk.dk)

Formand for skolenetværket Flemming Olsen (tlf: 30519897/flemming.olsen@herlev.dk)